Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Pilotkokeriet är en central del av processen inom massa- och pappersindustrin, och dess flexibilitet är avgörande för att möta olika krav och behov som kan uppstå i produktionsförhållandena. På RISE har vi dedikerat betydande resurser för att utveckla och förbättra vårt kokeri, vilket har resulterat i en hög grad av flexibilitet och effektivitet.

Syfte

Genom åren har vi arbetat intensivt för att utveckla och finjustera våra metoder och utrustning för att simulera alla kommersiella kokmetoder som används inom industrin. Detta inkluderar metoder för sulfatkokning, sulfitkokning och andra vanliga tekniker. Vi har lagt stor vikt vid att säkerställa att vårt kokeri kan efterlikna verkliga produktionsförhållanden så noggrant som möjligt för att ge trovärdiga och användbara resultat.

RISE har en gedigen erfarenhet av att arbeta med olika kokerisystem och har en djup förståelse för deras funktion och egenskaper. Vi har genomfört omfattande forskning och utveckling inom både sulfat- och sulfitkokning, och vårt arbete sträcker sig över hela spektrumet av processen, från förbehandling av råmaterial till den slutliga massan.

Genom att kontinuerligt vara engagerade i förbättringar inom kokeriteknologi och processer, strävar vi alltid efter att ligga i framkant av branschen och att erbjuda våra kunder de mest effektiva och innovativa lösningarna. Vi är dedikerade till att stödja tillväxten och utvecklingen av massa- och pappersindustrin genom att erbjuda pålitliga och högkvalitativa tjänster och expertis.

Olika typer av undersökningar:

Prov av flis och lut från fabriken används för att efterlikna den befintliga kokaren i laboratoriemiljön under kontrollerade förhållanden. Dessa kokare kan även fungera som reaktorer i bioraffinaderiundersökningar.

Flis från olika träslag och med olika storlek kan kokas samtidigt i samma kokare med identiska processförhållanden, samtidigt som de hålls separerade. Variationer av processparametrar såsom tid, temperatur, koncentration av kokvätskor och kokningsmetoder kan implementeras. Under kokningsprocessen kan både avlägsnande och tillsats av kokvätskor utföras. Både satsvis och kontinuerlig kokning kan simuleras.

Kokaren består av en kokkropp och nio ackumulatorer för kokvätskor. Den kan fyllas med upp till 10 kg flis, vilket ger tillräckligt med massa för att fortsätta till efterföljande processsteg såsom blekning och papperstillverkning med mera.

Kokeriet utgör en optimal plattform för utförande av vedundersökningar och kan också användas för garantikörningar för att säkerställa processens effektivitet och kvalitet.

När det handlar om vedvariationer är det viktigt att kokeriet kan hantera en rad olika parametrar och egenskaper för att säkerställa en effektiv och kvalitativ kokningsprocess. Här är några av de viktigaste parametrarna som kokeriet kan hantera:

Vedslag: Olika trädarter har olika egenskaper och påverkar kokningsprocessen på olika sätt.

Träddel (rot - topp): Egenskaperna hos träet varierar beroende på om det kommer från rot- eller toppdelen av trädet.

Ålder (juvenil - mogen): Trädets ålder kan påverka dess densitet, fibrernas struktur och andra egenskaper som är relevanta för kokningsprocessen.

Kemisk sammansättning: Träets kemiska sammansättning, inklusive andelen lignin, cellulosa och hemicellulosa, kan påverka hur det reagerar under kokningen.

Dimensioner: Storleken och formen på träflisen kan påverka hur effektivt det kokas och hur jämnt resultatet blir.

Skogsröta: Grad av nedbrytning i trädet på grund av mikroorganismer eller andra faktorer.

Lagringsröta: Nedbrytning av träet som kan uppstå under lagringen innan det används för kokning.

Torrhalt: Mängden fukt i träet påverkar hur effektivt det kan behandlas och kokas.

Storleksfördelning: Variationen i storlek på träflisen kan påverka kokningsprocessens jämnhet och effektivitet.

Föroreningar: Oönskade ämnen eller partiklar i träflisen som kan påverka kokningsprocessen eller kvaliteten på den producerade massan.

Densitet: Träets densitet påverkar hur mycket massa det kan producera och hur effektivt det kan kokas.

Ljushet: Färgen på träflisen kan vara en indikator på dess kemiska sammansättning och påverka hur det kokas och behandlas.

När det gäller rensningsprocessen, som är en avgörande del av massaframställningen, är det viktigt att noggrant granska och kontrollera följande aspekter:

Ved och vedlagring: Förvaringsförhållandena för träet innan det används i kokningsprocessen.

Barkning: Processen att avlägsna barken från träet innan det används för kokning.

Flishuggning: Hur träet krossas och bereds för kokningsprocessen.

Flislagring: Förvaringsförhållandena för flisen innan den används i kokningsprocessen.

Flissållning: Processen att sortera och rensa flisen från oönskade partiklar och föroreningar.

Barkhalt: Andelen bark i den använda flisen.

Vedhalt i barkfraktion: Andelen ved i den separerade barkfraktionen.

Torr-rådensitet: Densiteten av träflisen före kokning.

Inom flisbehandling och kokning finns ett antal viktiga parametrar som måste beaktas för att säkerställa en effektiv och högkvalitativ tillverkningsprocess. Här är några av de viktigaste parametrarna och processerna:

Flishuggning: Processen att mekaniskt krossa träet till mindre bitar för att underlätta vidare bearbetning och kokning.

Flislagring: Hur och under vilka förhållanden flisen lagras innan den används i kokningsprocessen.

Flissållning: Att sortera och ta bort oönskade partiklar och föroreningar från flisen innan den går vidare till kokning.

Lignin: En av de huvudsakliga beståndsdelarna i trä som bryts ner under kokningen och påverkar massans egenskaper och kvalitet.

Hemicellulosa: En annan viktig beståndsdel i trä som påverkar dess nedbrytning och omvandling under kokningsprocessen.

Alkalisk hydrolys: En kemisk process där träfibrerna bryts ner under inverkan av alkaliska ämnen som används vid kokningen.

Kontinuerlig kokning: En metod där trämassan kontinuerligt matas in i en kokare och behandlas under en längre tid för att uppnå önskade egenskaper.

Batchkokning: En process där trämassan behandlas i separata batcher eller omgångar för att uppnå önskade resultat.

Farliga och illaluktande föroreningar: Oönskade kemikalier eller ämnen som kan finnas i flisen eller bildas under kokningen och som måste hanteras eller avlägsnas på ett säkert sätt.

Tvätt: En process där trämassan tvättas för att avlägsna rester av kemikalier eller föroreningar innan den går vidare till nästa steg i tillverkningsprocessen.

Silning: Att separera och sortera olika partiklar eller material från varandra för att erhålla önskad konsistens och renhet.

Impregnering: Att behandla trämassan med kemikalier eller andra ämnen för att förbättra dess egenskaper eller skydda den mot skador och föroreningar.

Genom att använda kokeriet för att utforska och kontrollera dessa olika aspekter av ved- och flisbehandling kan man säkerställa en effektiv och kvalitativ produktion inom massa- och pappersindustrin.

Metoder, instrument och expertis

Inom analysområdet utförs olika mätningar och bedömningar för att noggrant utvärdera egenskaperna hos den producerade massan. Några av de viktigaste analyserna inkluderar:

Kappatal: Detta mäter massans förmåga att hålla ihop, vilket är avgörande för dess användbarhet och bearbetningsförmåga.
Viskositet: Denna parameter avser massans motstånd mot flöde och påverkar dess förmåga att bearbetas och formas under tillverkningsprocessen.
pH: pH-värdet indikerar massans surhets- eller alkalinitetsnivå, vilket är viktigt för att säkerställa att den är lämplig för vidare behandling och för att undvika korrosion av utrustning.

ISO-ljushet: Detta mäter massans ljusreflekterande förmåga och påverkar dess estetiska egenskaper och tryckbarhet.
Vitlut: Vitlutning används för att bedöma massans blekbarhet, vilket är avgörande för att uppnå önskad pappersfärg och kvalitet.
Extraktivämnen: Dessa ämnen kan påverka massans kvalitet och kan inkludera olika kemikalier och föroreningar som kan behöva avlägsnas under tillverkningsprocessen.
Densitet: Denna parameter avser massans täthet och påverkar dess hanterbarhet och användbarhet inom olika tillämpningar.
Bulk: Bulkparametern mäter massans volym i förhållande till dess vikt och kan indikera dess luftighet och flödeseigenskaper.
Fiberdimensioner: Att mäta fiberdimensionerna ger insikt i massans struktur och hur väl fibrerna är uppdelade och distribuerade, vilket kan påverka dess styrka och övriga mekaniska egenskaper.

Genom att utföra dessa analyser noggrant och regelbundet kan man säkerställa en konsekvent produktionskvalitet och identifiera eventuella områden för förbättring inom massa- och pappersindustrin.

Leverans

Rapport i Excel (ingår i pris):

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

Standardrapport (offert):

RISE erbjuder en komplett rapport där resultaten presenteras på ett överskådligt sätt genom korta, men informativa avsnitt med tydliga diagram och tabeller. Denna rapportstruktur är utformad för att göra det lätt för kunder och intressenter att snabbt få en förståelse för de presenterade resultaten utan att behöva fördjupa sig i omfattande texter.

Djupare rapport (offert):

Om önskemål finns möjlighet till utförligare rapport på offert har RISE kapacitet att skapa en mer detaljerad vetenskaplig rapport baserad på resultaten och bakgrundsinformationen som tillhandahålls av kunden. Denna rapport kan omfatta en djupgående analys av data, utförliga diskussioner om metodik och resultat, samt en noggrann bedömning av relevanta faktorer och sammanhang. Genom att använda den senaste forskningen och expertis inom området kan RISE ge en grundlig förståelse för de observerade resultaten och deras implikationer.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Kokning av cellulosa och restprodukter i pilotskala

Fältmätning

Tillgänglig

Standarder

Det finns också möjlighet att utföra fiberlinjeundersökningar direkt på plats i bruket. Dessa undersökningar kan omfatta olika aspekter av fiberlinjens processer och effektivitet för att identifiera eventuella förbättringsområden eller optimera befintliga processer.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar beroende på kundens behov och specifika mål. Genom att genomföra undersökningar på plats i bruket får vi en djupare förståelse för den aktuella situationen och kan ge mer precisa rekommendationer och åtgärder för att förbättra produktionsprocessen.

Om du är intresserad av fiberlinjeundersökningar eller vill ha mer information om hur vi kan hjälpa till, är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att diskutera dina behov och utmaningar för att hitta de bästa lösningarna för din verksamhet.

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald

Kontaktperson

Mats Westin

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 49

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Vedundersökningar - viktigt för process och slutprodukt

Genom att studera ved kan man erhålla insikter som är avgörande för att svara på flera viktiga frågor inom massa- och pappersindustrin. En av dessa frågor är om det är möjligt att införa nya träslag i produktionen samtidigt som ma…
Tjänst

Studier av ved och renseri

Ved är en av de mest avgörande faktorerna för att säkerställa en högkvalitativ och effektiv massaproduktion. Kontrollen av det vedmaterial som används i massabruk är av yttersta vikt för att upprätthålla kvaliteten och effektivite…
Tjänst

Renseristudier förbättrar produktionsekonomin

Vedkostnaden utgör den största kostnaden för massabruken, och därför är det av stor vikt att minimera förluster av ved vid barkning. Samtidigt är det inte möjligt att utföra barkning för snabbt, eftersom detta kan leda till att fl…
Tjänst

Ved - Utvärdering av resultat vid garantikörningar

I samband med investeringar och ombyggnader i produktionslinjer för papper och massa är det vanligt att garantikörningar genomförs. Det kan gälla allt ifrån ett byte av sil eller del av utrustning till exempelvis hela renserier el…
Tjänst

Pilot för flisimpregnering i realtid

Impregneringsstudier är av intresse för alla kemiska massaprocesser, oavsett om slutprodukten är pappersmassor eller dissolvingmassor. Det är särskilt viktigt med korrekt impregnerad flis för massabruk som vill öka produktionen el…
Tjänst

Ved- och cellulosa: analyser för karaktärisering

Ved och cellulosa är centrala råvaror inom biobaserad industri och används för att producera en mängd olika produkter, från förnybara bränslen till bioplast och biobaserade kemikalier. Genom att karaktärisera dessa material kan vi…
Område

Materialomställning

Vi befinner oss i en revolutionerande brytningstid där vi drastiskt omprövar hur vi använder material. Omställningen, som görs för att säkerställa överlevnaden för framtida generationer på vår planet, innebär att vi måste gå mot e…