Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analyser av kolhydrater och anjoner

Genom att analysera kolhydrater och anjoner, såsom oxalat-, klorid-, sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner, kan man få en fördjupad förståelse för kemikaliebalansen. Processkontroll inom cellulosaindustrin är avgörande för att minska driftsproblem och säkerställa en smidig produktionsprocess.

Att noggrant övervaka nivåerna av dessa ämnen bidrar till att optimera användningen av kemikalier i processen. Till exempel kan kunskapen om oxalatjoner bidra till att förhindra bildning av kalkavlagringar i utrustningen, vilket kan leda till driftstörningar och produktionshinder. På samma sätt är övervakning av klorid-, sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner viktigt för att säkerställa korrekta kemikalieblandningar och för att undvika oönskade reaktioner som kan påverka produktkvaliteten eller processens effektivitet.

Genom att ha en tydlig förståelse för den kemiska balansen i processen kan företaget fatta välgrundade beslut och vidta åtgärder för att optimera produktionen och minska driftstopp. Detta kan leda till ökad effektivitet, minskade produktionskostnader och förbättrad produktkvalitet, vilket i sin tur bidrar till ökad konkurrenskraft och lönsamhet för företaget.

Exempel på anjoner:

  • halogenider (ex klorid, jodid, bromid)
  • sura oxider (ex sulfat, karbonat, vätekarbonat, fosfat)
  • organiska syror (ex acetat)
  • sulfid
  • borat
  • klorat
  • oxalat

Vi mäter kolhydratsammansättning i massan: arabinos, galaktos, glukos, mannos and xylos.

Inkruster är allvarliga problem, inte minst när massabruken ökar slutningsgraden. Det är vanligt att kontrollera totalhalt av oxalat och andelen fria oxalatjoner för att få en uppfattning om risken för inkruster. Exempel på vanliga analyser är sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner vilka finns i bland annat kokvätskor. Det är också vanligt att analysera innehållet av klorat i samband med miljöanalyser för blekerier.

papper och massaprover analyseras bland annat totalhalten av klor, totalhalten av svavel, organiskt klor och uttvättbar klorid och sulfat. För dessa analyser används jonkromatografi för slutbestämning av klorid och sulfat.

Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…
Tjänst

Effektiv utvärdering av skumdämparlösningar i processindustrin

Genom att använda kundens filtrat eller andra processvätskor kan vi effektivt utvärdera olika skumdämparlösningar utan att det krävs omfattande och kostsamma fullskaleförsök.
Tjänst

Identifiera och utreda stenceller, fläckar eller spetor

Stenceller kan finnas i pappersmassa som innehåller asp eller gran och kan orsaka slitage på processutrustningen. Fläckar och spetor kan leda till defekter i slutprodukter inom cellulosaproduktionen.
Tjänst

Effektiva lösningar för svavelrening med skärpta EU-regler

Den ökande efterfrågan på effektiva lösningar för insamling och bortskaffande av s.k. svavelhaltiga restgaser (TRS) har blivit allt mer påtaglig, särskilt med EU:s skärpta regler som kräver att industrin använder den bästa tillgän…
Tjänst

Optimera produktionsprocessen med omfattande råvaruanalyser

För att säkerställa att produktionen bibehåller samma eller högre kvalitet när ni övergår till att använda nya kemikalier är det viktigt att ha förtroende för de nya materialen. Att veta att de nya kemikalierna är lika effektiva o…
Tjänst

Analys av totalt organiskt eller oorganiskt kol i lösningar

TOC-instrument som kan förutom totalt organiskt eller oorganiskt kol i lösningar även mäta totalkväve. Genom att exempelvis analysera totalkväve i bioreningens in- och utgående strömmar får man besked om reningens effekt vad gälle…
Tjänst

Metod för analys av grönlut med grönlutsslam, kalkgrus och mesa

Separation av grönlutsslam från grönlut fungerar som de kemiska massaprocessernas njure. I och med att massaprocesserna sluts allt mer ökar betydelsen av att följa hur och om sammansättningen av slammet förändras för att säkerstäl…