Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

En hållbar omställning av det framtida livsmedelssystemet

Genom att skapa en systembaserad förståelse för hur livsmedelssystemet, främst i relation till de tre värdekedjorna inom FINEST, har växt fram och vilka utvecklingsvägar som finns framåt, syftar arbetspaketet att bidra till att åstadkomma en hållbar omställning av livsmedelssystemet.

För att möjliggöra en hållbar omställning av jordbruks- och livsmedelssektorn krävs ett systemperspektiv som belyser olika komponenter i systemet och deras inbördes relation och samspel. I detta arbetspaket inom FINEST utgår vi från forskningen om socio-tekniska system främst inom forskning inom hållbar omställning. Vi ser jordbruks- och livsmedelssektorn som ett socio-tekniskt-ekologiskt system (STES), där teknologier, marknader, institutioner, praktiker, kulturer, infra- och industristruktur, policys, samt distributionskedjor samspelar tillsammans med mängd olika typer av aktörer och intressenter, och inte minst med det ekologiska systemet. 

Den här delen av projektet syftar till att skapa en kunskapsbas kring de delar av systemet som har direkt eller indirekt koppling till de tre värdekedjor som ingår i FINEST, nämligen Svenska skogsbär, Proteiner från svenska baljväxter och Nya koncept för framställning av livsmedel.

De tre värdekedjorna kompletterar varandra konceptuellt med sina olika betoningar på relationen mellan det sociala, tekniska, och ekologiska: från ett bättre utnyttjande av skogens befintliga resurser, till en omställning av jordbruket, till det experimentella där livsmedelsproduktion och det ekologiska systemet till synes frånkopplas.

Denna mångfald ger en god utgångspunkt för generalisering till andra initiativ för hållbar omställning av livsmedelssystemet. 

Ett huvudsyfte med forskningen är att skapa en djup förståelse av nuläget som tar hänsyn till hur systemet har växt fram till hur det är idag. Detta är basen för vårt andra huvudsyfte som handlar om att kartlägga vilka framtida utvecklingsmöjligheter som finns och hur dessa möjligheter är hållbara från ekonomiska, sociala, och ekologiska perspektiv.

Forskningen kommer att genomföras med en multimodal metodologi, bestående av intervjuer, statistisk dataanalys, dokumentstudier, samt samverkan med FINEST Testarena. I FINEST Testaren tas teknisk kunskap fram som är av central vikt för att förstå framtida utvecklingspotential.

I FINEST Systeminnovationslabb genereras omställningsrelaterad kunskap tillsammans med aktörerrna genom bland annat workshops. En sådan dynamisk analys bidrar till att förstå spårbundenhet, hinder och möjligheter för en hållbar omställning.

Kunskapen från denna forskning bidrar kontinuerligt med ett systemperspektiv till det arbete som görs inom FINEST Testarena och  FINEST Systeminnovationslabb.

Sammanfattning

Projektnamn

Det framtida livsmedelssystemet

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Partner

Uppsala Universitet

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Fredric Norefjäll

Kontaktperson

Fredric Norefjäll

Projektledare

Läs mer om Fredric

Kontakta Fredric

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

FINEST - Om oss

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. 
Projekt

Innovationsledning i livsmedelssektorn

FINEST är en fyraårig centrumsatsning som ska bidra till utveckling och innovation av det svenska livsmedelssystemet. I det här arbetspaketet utvecklas kunskap om innovation i livsmedelssektorn tillsammans med aktörerna.
Projekt

Hälsosam mat från hållbara livsmedelssystem

Hur kan framtidens livsmedelkedja optimeras ur nutritions och miljöperspektiv? Vilken typ av hållbarhetsindikatorer behöver utvecklas för att kunna vägleda en innovationsprocess? Detta är frågeställningar som hållbarhetsforskarna…
Projekt

FINEST Systeminnovationslabb - En arena för hållbar systemomställning

FINEST Systeminnovationslabb ska ge en stabil plattform för långsiktiga experiment, där aktörer tillsammans försöker utforska och hitta lösningar på våra viktigaste samhällsutmaningar genom nya sätt att tänka och organisera sig
Projekt

Mer svenska bär i livsmedel

En av FINEST målsättningar är bidra till att den norrländska bärindustrin utvecklas och att svenska bär i större utsträckning än idag används i hälsosamma och goda livsmedel. Vi kommer bland annat utveckla nya bärförädlingsprocess…
Projekt

Proteiner från svenska baljväxter

FINEST forskning bidrar till att produktion av svenska baljväxter som kan komplettera traditionella animalieprodukter ska ökat samt att mejerisubstitut och köttsubstitut med proteiner från svenska baljväxter kommer att utvecklats …
Projekt

Nya livsmedelskoncept kan minska beroendet av åkermark

FINEST forskare utvecklar i samarbete med livsmedelsindustrin nya livsmedelskoncept för att minska beroendet av åkermark. Ett av forskningsprojekten, Power-to-Food-production har potential att bidra till robusthet i livsmedels- oc…

Nyheter från FINEST