Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Identifiering av flytande och fasta material inom processer

Inom material- och processindustrin är förmågan att noggrant och effektivt identifiera produkter och komponenter avgörande för att säkerställa hög kvalitet och smidig drift av processerna. RISE kan hantera och analysera olika typer av prover, oavsett om de är i flytande eller fasta former.

Syfte

Genom en exakt identifiering av produkter och komponenter kan industrin säkerställa att materialen används på rätt sätt i processerna och att eventuella felaktigheter eller avvikelser upptäcks och åtgärdas i ett tidigt skede. Detta är avgörande för att minimera produktionsavbrott, förhindra kvalitetsproblem och säkerställa att processerna uppfyller alla nödvändiga standarder och föreskrifter. En effektiv identifiering av produkter och komponenter är också viktig för att säkerställa spårbarhet och dokumentation genom hela produktionskedjan. 

RISE kan hantera och analysera olika typer av prover, oavsett om de är i flytande eller fasta former. Nedan beskrivs några av dessa uppdrag mer detaljerat:

Identifiering av organiska molekyler: Identifiering och karakterisering av organiska molekyler i vätskor, gaser eller fasta material. Det kan inkludera att fastställa strukturen, sammansättningen och egenskaperna hos organiska föreningar. 

Identifiering av föreningar: Identifiering av organiska molekyler och andra typer av kemiska föreningar, inklusive oorganiska föreningar eller metallkomplex. 

Kvalitativ/kvantitativ analys: Bestämning av mängden specifika ämnen eller föreningar i ett prov. Kvalitativ analys fokuserar på att fastställa närvaron eller frånvaron av en substans, medan kvantitativ analys handlar om att bestämma mängden av en substans i ett prov, vanligtvis genom jämförelse med kalibreringsstandarder.

Låga detektionsgränser: Detektera och kvantifiera mycket små mängder av ämnen eller föreningar i ett prov, särskilt när de är av betydelse för hälso- eller miljörelaterade frågor. 

Mikroanalys av prickar: Undersöka och analysera små områden eller prickar på ett prov för att få detaljerad information om lokala egenskaper eller föroreningar. 

Lignaner: Naturligt förekommande fenoliska föreningar som finns i växter. 

Extraktivämnen - även gruppseparation: Extrahera och analysera kemiska ämnen eller komponenter från en provmatris. Gruppseparation - separerar och identifierar olika klasser av föreningar eller ämnen i en provmatris för att underlätta deras analys och karakterisering.

Organiska syror är en viktig grupp av kemiska föreningar som finns naturligt i många olika material och substanser. Dessa syror kan ha olika kemiska egenskaper och används ofta inom olika industrier och tillämpningar.Vi kan analysera levulinsyra, etanol, glycerol, mjölksyra, myrsyra, ättiksyra, furanderivat. 

Svartlutar: Vi utför även analyser av organiska syror i svartlutar, vilket är en biprodukt från olika kemiska processer, särskilt inom pappers- och massaindustrin. Genom att mäta och övervaka nivåerna av organiska syror i svartlutar kan vi utvärdera effektiviteten i processerna och identifiera eventuella problem eller avvikelser som kan påverka produktkvaliteten och processens stabilitet.

RISE kan även hjälpa till vid analysbehov i samband med Reach-förordningen (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)

För att säkerställa överensstämmelse med Reach-förordningen (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) kan våra analyser vara av avgörande betydelse för att bedöma och hantera risker för kemikalier och produkter som omfattas av denna lagstiftning.

Exempel på analyser och moment: kemisk sammansättning, toxikologiska tester, ekotoxicologiska tester, produktidentifiering och klassificering, riskbedömningar.

RISE analyser utförs med hög precision och tillförlitlighet för att säkerställa att våra kunder uppfyller alla krav enligt Reach-förordningen och andra relevanta lagar och föreskrifter. Vi strävar alltid efter att leverera högkvalitativa resultat och skräddarsydda lösningar som möter våra kunders specifika behov och bidrar till deras efterlevnad av lagstiftningen.

Metoder, instrument och kompetenser inom identifiering av flytande och fasta material

En av de mest använda teknikerna för detta ändamål är gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS). Denna metod kombinerar två kraftfulla analytiska tekniker, gaskromatografi (GC) och masspektrometri (MS), för att ge detaljerad information om sammansättningen och strukturen hos olika föreningar och ämnen.

Gaskromatografi separerar en blandning av föreningar i dess beståndsdelar baserat på deras kemiska egenskaper och affinitet till en stationär fas när de transporteras genom en rörlig fas (gasformigt medium). Masspektrometri används sedan för att identifiera och kvantifiera de separerade föreningarna genom att mäta deras massa-till-laddningsförhållande och generera ett unikt masspektrum för varje förening.

Genom att tillämpa GC-MS kan aktörer inom material- och processindustrin få djupgående insikter i sammansättningen av sina produkter och komponenter. Det är viktigt vid hantering av miljöfrågor, där exakta analyser av organiska föreningar är nödvändiga för att förstå och hantera olika utmaningar och risker.

Instrumentet är särskilt användbart för att analysera organiska ämnen på grund av dess höga känslighet och förmåga att detektera även små mängder av föroreningar och komplexa föreningar. 

Våra GC-analyser kan utföras för en mängd olika ändamål, inklusive:

  1. Kvalitetskontroll: Vi kan använda GC för att kontrollera och säkerställa kvaliteten på olika produkter och material inom olika branscher, från livsmedel och läkemedel till petrokemiska produkter och miljöprover.
  2. Processkontroll: Genom att övervaka och analysera komponenter i processströmmar kan vi optimera processer och säkerställa att de uppfyller önskade specifikationer och krav.
  3. Miljöanalys: Vi kan använda GC för att detektera och kvantifiera föroreningar och miljöfarliga ämnen i luft, vatten och mark, vilket är avgörande för miljöövervakning och skyddsåtgärder.
  4. Forskning och utveckling: Inom forskning och utveckling är GC en oumbärlig metod för att utforska nya material, kemiska föreningar och processer, vilket gör det möjligt att identifiera och karakterisera nya ämnen och undersöka deras egenskaper och beteende.

Vår erfarna personal har gedigen kunskap och expertis inom GC-tekniker och -metoder och är dedikerade att leverera högkvalitativa resultat och skräddarsydda lösningar som möter våra kunders specifika behov och förväntningar. Med vårt fokus på kvalitet, tillförlitlighet och innovation är RISE väl rustat att hantera alla GC-relaterade utmaningar och projekt.

Leverans

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

RISE strävar efter att säkerställa högsta möjliga kvalitet och tillförlitlighet i de presenterade resultaten, vilket i sin tur hjälper kunder och intressenter att fatta välgrundade beslut baserade på den tillhandahållna informationen.

Beställning

Beställning via kontaktperson

Beställningsformulär (pdf, 218.93 kB)


Tjänst

Identifiering av flytande och fasta material inom processer

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Jörg Brücher

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 516 67 14

Läs mer om Jörg

Kontakta Jörg
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

Troubleshooting ger dig lösningar på problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Tjänst

SEM - Identifiering och kontroll av föroreningar i processmiljöer

I processmiljöer är det vanligt med hög temperatur och fuktighet, vilket skapar gynnsamma förhållanden för bakterier, utfällningar och andra oönskade förekomster. Dessa kan leda till störningar och försämring av slutprodukternas k…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

RISE kan hjälpa processindustrin med analys av små partiklar eller fläckar som kan förekomma i dessa material. Detta gör det möjligt att övervaka och kontrollera kvaliteten på råmaterial och processer på ett mycket detaljerat sätt…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en central roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av m…
Tjänst

Separation av kemiska föreningar

Att separera och rena olika kemiska vätskor, såsom kokvätskor, jästankar och svartlut, är av stor betydelse inom både traditionella skogsindustriella processer och inom området för bioraffinaderi. Dessa processvätskor och material…
Tjänst

Förståelse av kolofonium: Konsekvenser för produktsäkerhet

Kolofonium, även känt som rosin, är en samling hartssyror som naturligt förekommer i extraktivämnen från tall, gran och lärkträd. Eftersom tallolja är en vanlig biprodukt från kokningsprocessen av trä, hamnar kolofonium i stor uts…
Tjänst

Analys av antrakinon i produkter och dispersioner

Antrakinon är en kemisk förening som vanligtvis förekommer i form av gula nålformiga kristaller. Den används som en form av dispersion vid kokning av sulfatmassa för att förbättra utbytet. För att säkerställa en jämn kvalitet på p…