Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Effektiva lösningar för svavelrening med skärpta EU-regler

Den ökande efterfrågan på effektiva lösningar för insamling och bortskaffande av s.k. svavelhaltiga restgaser (TRS) har blivit allt mer påtaglig, särskilt med EU:s skärpta regler som kräver att industrin använder den bästa tillgängliga tekniken för att minska svavelutsläppen till luften.

Att hantera utmaningen med kontroll av svavelutsläpp i industriella processer

Begreppet "svavelhaltiga restgaser" omfattar en blandning av olika föreningar som innehåller svavel, inklusive svavelväte, metylmerkaptan, dimetylsulfid (DMS) och dimetyldisulfid (DMDS). Industrier som hanterar kemikalier, pappersmassa, livsmedel och andra processer med svavelhaltiga biprodukter står inför utmaningen att säkert hantera dessa restgaser för att uppfylla stränga lagkrav och miljöstandarder. Med ökad miljömedvetenhet och behovet av att minska luftföroreningar har intresset för innovativa lösningar för hantering av svavelhaltiga restgaser ökat.

Traditionella metoder för att hantera svavelhaltiga restgaser inkluderar förbränning och användning av kemiska scrubbers eller absorberare för att avlägsna svavelgaser från utsläppen. Dessa metoder är ibland ineffektiva för att hantera komplexa blandningar av svavelhaltiga föreningar.

För att möta denna utmaning har företag och forskningsinstitutioner börjat utveckla och implementera innovativa tekniker för att fånga och behandla svavelhaltiga restgaser. Detta inkluderar avancerade processer som användning av katalysatorer för rening av gaser, membranbaserade separationstekniker, och termisk oxidation för att bryta ner svavelgaser till mindre skadliga föreningar.

Genom att investera i moderna och effektiva svavelreningstekniker kan företag minska sina driftskostnader och förbättra sin miljöprestanda. Dessutom kan användningen av avancerade svavelreningstekniker bidra till att öka produktiviteten och hållbarheten i industrins verksamhet.

För att uppnå detta krävs noggranna mätningar och analyser av de svavelhaltiga restgaserna från olika punkter i produktionsprocessen. En vanlig metod för detta är att använda en portabel gaskromatograf, vilket möjliggör snabba och noggranna mätningar på plats för att säkerställa att företaget följer lagstiftningens krav och identifiera områden för förbättringar.

Enligt EU-direktiv 2010/75/EU måste industrianläggningar uppfylla BAT-slutsatserna (Best Available Techniques), som specificerar de bästa tillgängliga teknikerna för att minimera utsläpp och föroreningar. Detta kräver noggranna mätningar och analyser för att säkerställa överensstämmelse och förbättra verksamhetens hållbarhet.

RISE har utvecklat metoder för:

TRS-karteringar är avgörande för miljö- och produktionskontroll inom massaindustrin och mäter flöden samt analyserar svavelinnehållet i svavelhaltiga restgaser som genereras under massaproduktionen. TRS står för Total mängd Reducerat Svavel och representerar den sammantagna mängden reducerade illaluktande svavelföreningar som bildas som en biprodukt i processerna vid massafabrikerna. Detta inkluderar svavelväte, metylmerkaptan, dimetylsulfid och dimetyldisulfid, uttryckt som svavelhalt i gasblandningen.

Kärnan i TRS-karteringar är att kvantifiera och övervaka utsläppen av svavelhaltiga föreningar för att uppfylla miljölagstiftningens krav och säkerställa acceptabla nivåer. Dessutom inkluderas analyser av utspädda icke-kondenserbara illaluktande gaser, som kan komma från olika källor som tankar, tvättfilter och torkmaskiner.

Analyser av gaser i avluftningar från tankar och från deponigas - TRS-karteringar inkluderar även analyser av gaser från tankar och avloppsgaser från deponier för att bedöma innehållet av metan och andra gaser som genereras vid olika processer inom massaindustrin. Genom noggrann övervakning kan massaindustrin identifiera och åtgärda utsläpp för att förbättra både produktionsprocessernas effektivitet och deras miljömässiga fotavtryck.

Sammanfattningsvis är TRS-karteringar avgörande för massaindustrins hållbarhetsstrategi genom att noggrant mäta och analysera svavelhaltiga restgaser och andra utsläpp för att upprätthålla miljökrav och främja ansvarsfull produktion.

Gaskromatografi: En nyckelteknik för forskning och utveckling hos RISE

RISE använder gaskromatografi (GC) som en nyckelteknik inom forskning och utveckling. GC är en avancerad analysmetod som separerar och kvantifierar olika kemikalier i provblandningar. Det möjliggör identifiering av föroreningar, kvantifiering av ämnen och karaktärisering av komplexa blandningar.

GC används inom olika områden som livsmedelsindustrin för smaksanalys, läkemedelsindustrin för kvalitetskontroll, miljövetenskap för övervakning av luft och vattenföroreningar samt materialvetenskap för analys av materialkomposition.

Genom att kombinera GC med masspektrometri (GC-MS) uppnår RISE hög känslighet och specificitet för identifiering och kvantifiering av föreningar i komplexa prover.

RISE erbjuder också analytiska tjänster till industriella kunder och partners genom att tillhandahålla expertis inom gaskromatografiteknik. Det hjälper företag att lösa analytiska utmaningar, optimera processer och produkter samt säkerställa kvalitet och säkerhet i deras produkter och tjänster.

Leverans

Analytisk sammanställning ingår:

RISE erbjuder en rapport med resultaten i Excel-format och eventuella bilder eller grafer relaterade till den valda analysen. Resultaten sammanställs noggrant med standardmetoder för analys, och rapporten inkluderar mätosäkerheten för att säkerställa resultaternas tillförlitlighet. Alla relevanta parametrar för den specifika analysen inkluderas för att ge en fullständig bild. Dessutom ingår kommentarer och förklaringar för ytterligare insikt och förståelse av data. Genom denna rapport strävar RISE efter högsta möjliga kvalitet och tillförlitlighet i resultaten, vilket hjälper kunder och intressenter att fatta välgrundade beslut baserade på den tillhandahållna informationen.

Fördjupad vetenskaplig analys (offert):

RISE erbjuder en överskådlig rapport där resultaten presenteras genom korta, men informativa avsnitt med tydliga diagram och tabeller. Alla viktiga parametrar och relevanta kommentarer inkluderas för att ge en begriplig bild av analyserna och deras resultat. Genom att använda diagram och tabeller blir det lättare att upptäcka mönster och trender, vilket underlättar beslutsfattande. RISE kan också ge insiktsfulla tolkningar av resultaten och identifiera intressanta trender eller mönster för kunden. Dessutom kan rekommendationer för framtida åtgärder inkluderas för att stödja välgrundade beslut baserade på de presenterade resultaten. En utförlig vetenskapliga rapport syftar till att tillhandahålla högkvalitativ och specialanpassad information som uppfyller kundens unika behov och stödjer vetenskaplig förståelse, strategiskt beslutsfattande och innovation inom olika branscher och sektorer.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Efterfrågan på effektiva lösningar för svavelrening i linje med skärpta EU-regler

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald

Kontaktperson

Jörg Brücher

+46 10 516 67 14

Läs mer om Jörg

Kontakta Jörg
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Lars Sundvall

Kontaktperson

Lars Sundvall

Gruppchef Processteknik

+46 70 526 52 21

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Tjänst

Identifiering av flytande och fasta material inom processer

Inom material- och processindustrin är förmågan att noggrant och effektivt identifiera produkter och komponenter avgörande för att säkerställa hög kvalitet och smidig drift av processerna. RISE kan hantera och analysera olika type…
Tjänst

Identifiering av problem inom process och produkt

Processer och produkter kontamineras ofta av olika anledningar och leder till körbarhetsproblem som skapar ekonomiska och miljömässiga påföljder och eventuella reklamationer från kunder. RISE gedigna kompetens och utrustning kan h…
Tjänst

Identifiering av olika organiska och oorganiska föreningar

RISE kan hjälpa processindustrin med analys av små partiklar eller fläckar som kan förekomma i dessa material. Detta gör det möjligt att övervaka och kontrollera kvaliteten på råmaterial och processer på ett mycket detaljerat sätt…
Tjänst

SEM - Identifiering och kontroll av föroreningar i processmiljöer

I processmiljöer är det vanligt med hög temperatur och fuktighet, vilket skapar gynnsamma förhållanden för bakterier, utfällningar och andra oönskade förekomster. Dessa kan leda till störningar och försämring av slutprodukternas k…
Tjänst

Ljusmikroskopi visar snabbt små detaljer

Med ljusmikroskopi kan du snabbt få överblick på problemet och alla bilder visas i färg. Det används ofta i samband med produktutveckling, problemlösning och stöd till slutkund. För att få förståelse för en produkt leder en mikros…
Tjänst

Åldersbeständighet för cellulosaprodukter

När det gäller produkter som används under en längre tidsperiod eller som utsätts för olika miljöförhållanden är det avgörande att de behåller sina egenskaper över tid. Produkter som fortfarande fungerar korrekt och behåller sina …
Tjänst

Optimera produktionsprocessen med omfattande råvaruanalyser

För att säkerställa att produktionen bibehåller samma eller högre kvalitet när ni övergår till att använda nya kemikalier är det viktigt att ha förtroende för de nya materialen. Att veta att de nya kemikalierna är lika effektiva o…