Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Tekniska rapporter

Här hittar du våra olika rapporter, såväl projektrapporter som vetenskapliga publikationer.

Sekundära ballastråvaror för hållbar anläggningsinfrastruktur

av Björn Schouenborg

Rapporten ger en översikt av aktiviteter och leveranser inom Vinnovaprojektet Sekundära ballastråvaror för hållbar anläggningsinfrastruktur. Projektet antog ett holistiskt arbetssätt som omfattade hela värdekedjan för restmaterialen slaggrus, krossad betong och krossad asfalt, med särskilt fokus på urbana tillämpningar.

Affärsmodeller för sekundära ballastråvaror

av Derek Diener

Denna rapport sammanfattar en studie om Systemtransformation och nya affärsmodeller för olika restmaterial. Syftet med studien var att kartlägga affärsekosystemet för sekundära ballastråvaror och identifiera områden för vidare forskning, med särskilt fokus på potentiella värdeerbjudanden och bredare affärsmodeller som kan vara relevanta för framtida affärsekosystem.

​​Innovationssystemanalys för sekundära ballastråvaror​ 

av Derek Diener

Rapporten sammanfattar resultaten från systemanalysen som genomfördes avseende Sekundära ballastråvaror för hållbar anläggningsinfrastruktur. Syftet med studien var att identifiera centrala barriärer och möjligheter, såsom marknadsmässiga och politiska faktorer, för marknadsimplementeringen av sekundära ballastråvaror. Vidare presenterar rapporten förslag på åtgärder som beslutsfattare och andra aktörer kan vidta för att övervinna dessa barriärer och främja fortsatt utveckling.

Dimensioneringsunderlag för markkonstruktion med slaggrus

av Fredrik Hellman, VTI | Henrik Bristav, RISE | Shafiqur Rahaman VTI | Erik Simonsen Heidelberg Materials | Björn Schouenborg, RISE

Denna rapport är en del av ett initiativ att förbättra återvinningen och den cirkulära hanteringen av sekundära ballastråvaror, samt att öka förtroendet för och användningen av slaggrus. Genom laboratorie- och fullskaleförsök har nödvändiga materialparametrar för slaggrus fastställts för att underlätta framtida användning och dimensionering.

Långtidsuppföljning av miljöpåverkan från slaggruskonstruktioner

av Henrik Bristav

Rapporten redovisar en undersökning med mål att övergripande utvärdera hur miljöpåverkan från anläggningar byggda med slaggrus från avfallsförbränning har förändrats över tid. Studien baseras på en sammanställning av provresultat som sträcker sig 19 år tillbaka i tiden.

Uppföljning av anmälningsärenden för användning av slaggrus i konstruktioner

av Henrik Bristav

Denna rapport är en uppföljning om hur slaggrus kan användas för att ersätta naturgrus i konstruktioner. Rapporten utvärderar myndigheternas hantering av anmälningar, identifiering av kritiska frågor och förbättringsmöjligheter.

Jämställdhet - arbete & analys

av Jenny Lööf

Rapporten redovisar bland annat hur relevanta jämställdhetsaspekter har hanterats under genomförandet av projektet Cirkulära anläggningsmaterial, till exempel med kunskapshöjande insatser och workshops kring normer kopplat till branschen. Det ges också förslag till fortsatt arbete.  

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.