Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Analyser för cellulosamassa

I massabruk är det av yttersta vikt att ta hänsyn till många olika parametrar för att säkerställa både en effektiv drift och en hög kvalitet på den producerade massan. En av de mest avgörande faktorerna är den råvara som används, det vill säga veden.

Fiberegenskaper och kemiska analyser

Kvaliteten och sammansättningen av veden har en direkt inverkan på slutprodukten, och en jämn tillgång på högkvalitativ ved är avgörande för att säkerställa en stabil och kontinuerlig produktion.

Utöver vedråvaran är den kemiska miljön i produktionsprocessen också av stor betydelse. Den kemiska miljön påverkar fibrerna i veden genom hela processen, från kokning till blekning och vidare till formningen av den färdiga massan. Korrekt balanserade kemikalier och processparametrar är avgörande för att upprätthålla fibrernas integritet och för att undvika skador eller kvalitetsproblem i den slutliga massan.

Genom noggrann övervakning och styrning av dessa parametrar kan massabruken säkerställa en jämn produktion av högkvalitativ massa, vilket är avgörande för att möta kraven från marknaden och för att upprätthålla en konkurrenskraftig verksamhet. Därför är en kontinuerlig optimering och förbättring av processen av stor vikt för att säkerställa effektivitet, kvalitet och långsiktig hållbarhet inom massaindustrin.

Det är viktigt att ha kontroll på massakvaliteten för att få god körbarhet och produktkvalitet. Detta erhålls genom att analysera relevanta massaegenskaper och fiberdimensioner. RISE har paketerat några analyser som ger en tillfredsställande översikt på viktiga egenskaper. 

Optimering av massaproduktionen genom analyser

För att säkerställa en högkvalitativ massaproduktion är det av stor vikt att utföra noggranna analyser av både fiber och massans egenskaper. Dessa analyser inkluderar en rad olika parametrar som ger insikt i olika aspekter av massans sammansättning, struktur och prestanda.

När det gäller fiber- och massaegenskaper innefattar analyserna bland annat:

- Malgrad SR / CSF (ISO 5267-1, -2): Denna parameter mäter massans malbarhet, vilket är viktigt för att bedöma hur väl massan kan bearbetas i efterföljande produktionsprocesser.

- Water Retention Value (WRV) (ISO 23714): WRV mäter massans förmåga att behålla vatten, vilket är relevant för processens effektivitet och produkternas kvalitet.

- Fiberdimensioner (längd, bredd, form, vikt, fines, fördelning, spet, kinks): Dessa parametrar ger en detaljerad bild av fibrernas egenskaper och kan påverka massans struktur och slutliga egenskaper.

- Fiberandel (mikroskopi): Analysen av fiberandelen ger information om mängden fibrer i massan, vilket är avgörande för att bedöma massans kvalitet och användbarhet.

- Finesandel (Brit Jar) (SCAN CM 66:05): Finesandel mäter andelen fina partiklar i massan, vilket kan påverka massans egenskaper som till exempel arkning och ytvikt.

- Arkning (finsk med eller utan bakvatten) (ISO 5269): Arkningstestet bedömer massans förmåga att bilda ark, vilket är en viktig egenskap för slutprodukten.

- Ytvikt (ISO 536): Ytvikt är ett mått på massans densitet och kan påverka dess styrka och hållbarhet.

- Tjocklek, densitet/bulk (ISO 534): Dessa parametrar ger information om massans densitet och struktur, vilket kan påverka dess prestanda i olika tillämpningar.

- Dragstyrkeegenskaper (ISO 1924-2, -3): Dragstyrkeegenskaper mäter massans styrka och tålighet mot belastning.

- Sprängstryka (ISO 2758): Sprängstryka är ett mått på massans styrka och motståndskraft mot deformation.

- Rivstyrka (ISO 1974): Rivstyrkan är en viktig egenskap för att bedöma massans hållbarhet och motståndskraft mot slitage.

- Luftpermeans (ISO 5636-3): Luftpermeans mäter massans permeabilitet för luft, vilket kan påverka dess förmåga att torka och bearbetas.

Dessa är bara några exempel på de många analyser som utförs för att säkerställa en högkvalitativ massaproduktion. Varje parameter ger viktig information som hjälper till att optimera processen och säkerställa att den producerade massan uppfyller de önskade specifikationerna och kraven.

Kemiska analyser spelar en avgörande roll för att förstå sammansättningen och egenskaperna hos massa och fiber. Dessa analyser ger detaljerad information om olika kemiska komponenter och föreningar som finns i massan, vilket är viktigt för att bedöma dess kvalitet, användbarhet och effekt på miljön. Nedan följer en utförlig beskrivning av några av de kemiska analyserna som utförs:

- Kolhydrater (intern metod): Denna analys mäter mängden kolhydrater i massan, vilket inkluderar sockerarter, stärkelse och andra kolhydratföreningar. Detta är viktigt för att bedöma massans näringsinnehåll och dess potentiella användning inom olika tillämpningar.

- Alfa-, beta-, gamma-cellulosa (intern metod): Denna analys separerar och kvantifierar de olika typerna av cellulosa i massan. Cellulosa är den huvudsakliga beståndsdelen i växtfibrer och är avgörande för massans styrka och struktur.

- Extrakthalt: Denna analys mäter mängden extraherbara ämnen i massan, vilket kan inkludera lösliga föreningar, extraktiva ämnen och andra föroreningar.

- Fenolgrupper, fria (intern metod): Denna analys mäter mängden fria fenolgrupper i massan, vilket kan vara av intresse för att bedöma massans kemiska reaktivitet och miljöpåverkan.

- Fiberladdning (SCAN-CM 65): Denna analys mäter mängden laddning på fibrerna i massan, vilket kan påverka dess interaktion med andra kemikalier och dess förmåga att bilda ark.

- Kappatal (ISO 302): Kappatal mäter massans förmåga att absorbera vatten och andra vätskor, vilket kan påverka dess förmåga att torka och bearbetas.

- Metaller (SCAN-CM 38, 54, 63): Denna analys mäter mängden metaller i massan, vilket kan vara viktigt för att bedöma massans renhet och dess potentiella påverkan på miljön.

- Viskositet (ISO 5351): Viskositet är ett mått på massans flytande egenskaper, vilket kan vara av intresse för att bedöma dess lämplighet för olika tillämpningar.

- Uttvättbar COD/TOC (SCAN-C45, SCAN-CM44): Denna analys mäter mängden uttvättbara organiska föreningar och total organiskt kol i massan, vilket kan vara av intresse för att bedöma dess miljöpåverkan.

Genom att utföra dessa kemiska analyser kan man få en djupare förståelse för massans sammansättning och egenskaper, vilket är avgörande för att optimera produktionsprocessen och säkerställa att den producerade massan uppfyller de önskade kraven och specifikationerna.

Expertis: 

RISE besitter en betydande kompetens inom områdena massa, cellulosa, process och material. Med årtionden av erfarenhet och ett team av specialiserade forskare och ingenjörer är RISE välpositionerat för att erbjuda ledande expertis inom dessa områden.

Inom massa och cellulosa har RISE omfattande kunskap om olika typer av massaproduktion, inklusive kemisk massa och mekanisk massa. Deras expertis sträcker sig över hela produktionsprocessen, från råvaruhantering och kokning till blekning, formning och ytbehandling. RISE har även djupgående kunskap om cellulosa och dess egenskaper, inklusive olika typer av fibrer och deras användning inom olika tillämpningar.

När det gäller processer har RISE en omfattande förståelse för både konventionella och avancerade tillverkningsmetoder. De har erfarenhet av att optimera produktionsprocesser för att maximera effektivitet, minska kostnader och minimera miljöpåverkan. Dessutom är RISE skickliga på att utveckla och implementera nya processer och teknologier för att möta framtidens utmaningar inom massa- och cellulosaområdet.

Inom materialvetenskap har RISE bred kunskap om olika material och deras egenskaper, inklusive pappers- och kartongmaterial, förpackningsmaterial, textilier och biobaserade material. Deras expertis sträcker sig över materialkarakterisering, provtagningsmetoder, hållbarhetsbedömningar och materialutveckling.

Genom att kombinera denna mångsidiga kompetens inom massa, cellulosa, process och material är RISE väl rustat för att lösa komplexa utmaningar inom dessa områden och bidra till innovation, hållbarhet och tillväxt inom massa- och cellulosaindustrin.

Leverans

RISE erbjuder en rapport som inkluderar data i Excel-format och relevanta bilder och diagram. Den är noggrant sammanställd med hjälp av standardmetoder för utförda analyserna. Rapporten innehåller även en bedömning av mätosäkerheten för att säkerställa tillförlitligheten hos de presenterade resultaten. Alla relevanta parametrar som är av betydelse för den specifika analysen tas med för att ge en fullständig bild av situationen. Dessutom inkluderas detaljerade kommentarer och förklaringar för att ge ytterligare insikt och förståelse för de presenterade data. 

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Analyser för cellulosamassa

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveransen av resultat är schemalagd baserat på vår orderstock och omfattningen samt komplexiteten i ditt uppdrag. Vi strävar efter att säkerställa att dina resultat levereras i rätt tid, med hänsyn tagen till de specifika krav i ditt projekt. Tack för din förståelse och tålamod medan vi arbetar för att ge dig bästa möjliga service.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Madelene Nordquist

Kontaktperson

Madelene Nordquist

+46 10 722 32 30

Läs mer om Madelene

Kontakta Madelene
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Christina Wedin

Kontaktperson

Christina Wedin

Coordinator

+46 10 722 32 47

Läs mer om Christina

Kontakta Christina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Tjänst

Analyser av cellulosa för dissolvingmassa

Genom att använda dissolvingmassa som råvara kan textilföretag spela en aktiv roll i övergången mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Genom att investera i forskning och utveckling av dissolvingfibrer och produktionsmetoder kan…
Expertis

Massateknologi

Massaframställning spelar en viktig roll för bioekonomin; omställningen mot ett fossilfritt samhälle och cirkulära processer. Den centrala delen av fiberlinjen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av ma…
Expertis

Mekanisk massaframställning

Arbetar du med att hitta energieffektiva produktionslösningar eller för att uppnå en högre bulk i din kartong? Då kanske RISE kan bidra i ditt arbete.
Tjänst

Fiberdimensioner viktigt för massakvaliteten

Att karaktärisera massa involverar ofta en noggrann analys av fibersammansättningen i en fibermätare för att kontrollera massans kvalitet. Denna process är av stor vikt både inom forskningsprojekt och utvecklingsprojekt inom proce…
Test & demo

Malning pappersmassa

Malningslaboratoriet är en separat del av pilotpappersanläggningen FEX. Här kan malning av pappersmassa utföras i ett eller flera steg. Det är också möjligt att mala med recirkulering av en del av flödet.
Expertis

Analyser av kolhydrater och anjoner

Genom att analysera kolhydrater och anjoner, såsom oxalat-, klorid-, sulfit-, sulfat- och tiosulfatjoner, kan man få en fördjupad förståelse för kemikaliebalansen. Processkontroll inom cellulosaindustrin är avgörande för att minsk…
Tjänst

Blekning av cellulosa

Genom att förstå blekningsprocessen och genomföra nödvändiga justeringar och optimeringar kan pappers- och massaindustrin producera högkvalitativa produkter med önskade egenskaper och hållbarhet. Detta bidrar inte bara till att up…
Test & demo

XPM - Papperspilot för forskning

Den experimentella lilla pappersmaskinen (XPM) utgör en viktig papperspilot och är ett kostnadseffektivt verktyg för att utföra tester och utvärdera nya applikationer för massa och kemikalier. Dess kostnadseffektivitet och förmåga…