Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Forskning 2022 -WP 2 Norge

FIRE21 är ett fyraårigt forskningsprojekt som undersöker problemlösning inom räddningstjänsten på 2000-talet. Arbetspaket 2 undersöker nätverksbaserad problemlösning.

Forskningen under 2022

Under 2022 har forskningen i Norge i FIRE21 fokuserat på att samla in data för arbetspaket 2- en jämförelse av nätverksbaserad problemlösning inom räddningstjänsten. Under året har två av tre planerade fallstudier genomförts. Baserat på ett 20-tal intervjuer har en mängd data samlats in.

Fallstudie 1 – liten lantlig räddningtjänst

Den första fallstudien genomfördes i en liten lantlig brand- och räddningstjänst belägen i de norska fjällen. Denna räddningstjänst ansvarar för ett stort geografiskt område med lågt antal invånare. Förutom en brandchef bemannas räddningstjänsten av deltidsbrandmän. Det finns få formella och heltidsanställda hjälpaktörer i samhället, men tack vare många informella aktörer är det möjligt att hantera lokala olyckor och kriser.

Fallstudie 2  – specialiserad och centraliserad räddningstjänst i stor stad

Den andra fallstudien var en stor räddningstjänst som ansvarar för både en stor stad och flera mindre kommuner i närområdet. Denna räddningstjänst är intressant ur forskningssyfte på grund av att organisationen behövt både specialiseras och centraliseras. År 2021 inträffade en stor brand i ett parkeringshus i anslutning till en lokal flygplats. Genom att studera denna incident har forskningen fått insikt i hur problemlösande nätverk organiseras under en brand.

Datainsamling har gett flera intressanta teman

Under datainsamlingen från fallstudierna har flera intressanta teman framkommit. Tre av de teman forskningsteamet vill titta närmare på.

Tema 1 –  Kvaliteter hos räddningstjänst på landsbygden

  • Hur är det möjligt att ha tillräcklig beredskap i ett stort område med begränsade resurser vad gäller personal, begränsad vattenförsörjning och fysisk utrustning?
  • Vilka är de primära kvaliteterna hos räddningstjänst på landsbygd?
  • Vilken roll har en deltidsbrandman på den norska landsbygden?

Tema 2 – Gemensam lägesbild

  • Vilken formell och informell position har den gemensamma lägesbilden inom räddningstjänsten i Norge och Sverige?
  • Vilka aktiviteter i en incident är en del av den gemensamma lägesbilden?
  • Kan den gemensamma lägesbilden definieras som en process eller en produkt, eller både och? Eller är lägesbilden något helt annat?
  • Går det att definiera den gemensamma lägesbilden i ett norskt sammanhang och hitta en "best practice"?

Tema 3- Behovet av stabilitet och flexibilitet inom räddningstjänsten

  • Hur är förhållandet mellan dessa två egenskaper?
  • Hur materialiseras dessa egenskaper (olika) inom räddningstjänsten på landsbygden respektive i städer?
  • Hur är det möjligt att främja både flexibilitet och stabilitet?

Nästa steg i forskningen- att genomföra en tredje fallstudie

Under 2023 kommer den tredje och sista norska fallstudien att genomföras. Fallstudien kommer att vara inom en räddningstjänst som nyligen hanterade ett jordskred.

Analys för att utveckla en gemensam förståelse

Forskarna kommer noggrant analysera datamaterialet från dessa tre fallstudier. Därefter kommer de norska forskarna att i samarbete med danska och svenska forskare utveckla en gemensam förståelse av data i en nordisk kontext. Resultatet från forskningen kommer att presenteras i olika vetenskapliga artiklar.
 

FIRE21 startsida