Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Forskning 2021 - Webbinarium

FIRE21 är ett projekt som undersöker problemlösning inom räddningstjänsten i Norden. En del av forskningen består av olika webbinarium. 

Problemlösning på 2000-talet

Målet med forskningen i projektet FIRE21 är att bidra till en effektiv räddningstjänst i framtiden. Forskningen kommer bland annat att utröna vilka förmågor som bäst stödjer framtidens räddningstjänst och ett viktigt mål med forsknignen är att identifiera vilka resurser som behöver finnas för att problemlösning inom räddningstjänsten ska fungerar effektivt. Projektet FIRE21 är finansierat av Nordforsk och är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Norge och Danmark.

Att förstå problemlösande nätverk

Arbetspaket nummer 2 i FIRE21 går under benämningen "Benchmarking av nätverksbaserad problemlösning inom räddningstjänsten". Målet är att förstå problemlösande nätverk och tillhörande förmågor i Norge, Sverige och Danmark. För att kunna förstå problemlösningen fullt ut behövs en översyn av problemlösning hela vägen från nationell till lokal nivå.

Hur påverkas räddningstjänstens arbete av de formella och informella nätverk som finns i och omger organisationen? Kommer dessa nätverk att fungera som förväntat vid en räddningsinsats?

För att få kunskap om de existerande formella strukturerna kommer en dokumentstudie av det lagliga ramverket att göras kombinerat med en dokumentstudie. Dessa kommer sedan att kompletteras med intervjuer och fallstudier på lokal nivå.

Webbinarium som del av forskningen

För att erhålla en djupare förståelse, arrangerade FIRE21 ett webbinarium i augusti 2021. Deltagare från de styrande instanserna i varje land var inbjudna. Deltagare på webbinariumet var:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sverige
DEMA/Beredskabsstyrelsen, Danmark
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norge

På webbinariumet avhandlades en mängd områden såsom myndigheternas uppgifter och roller, formell organisationsstruktur, viktiga intressenter och samarbete med övriga aktörer vid räddningsinsatser. Webbinariumet visade att det finns fler likheter än olikheter mellan de tre länderna.

Räddningstjänsten planerar utryckning
Målet med arbetspaket 2 är att förstå problemlösande nätverk och tillhörande förmågor i Norge, Sverige och Danmark.

Flera likheter mellan de nordiska länderna

En gemensam svårighet för de tre myndigheterna var att de saknar auktoritet. Samtliga myndigheter arbetar nära med lokala räddningstjänster och upplever att samarbetet fungerar väl. Trots detta kan myndigheterna aldrig ge order eller bestämma, utan de har bara möjlighet att ge råd till räddningstjänsterna. Det här kan ibland leda till ineffektiv problemlösning och komplexa räddningsinsatser, särskilt i de fall de lokala instanserna måste samarbeta med nationella insatsstyrkor.

Räddningstjänsten inom respektive land skiljer sig åt vad gäller kapacitet, demografi och lokala utmaningar. Men en likhet är att räddningstjänsten i de större städerna ofta organiserar sig på egen hand, medan räddningstjänsten på mindre orter mer ofta behöver nationellt stöd.

Det finns geografiska skillnader 

En tydlig skillnad mellan de tre länderna kommer sig av deras respektive geografiska förutsättningar. Myndigheterna i Sverige och Norge har fått mer erfarenhet, kompetems och ansvar gällande skogsbränder. Danmark har istället relativt nyligen behövt hantera översvämningar och har därigenom en större erfarenhet av att hantera kustlinjer och dammar.

Ett par gemensamma utmaningar identifierades

Sammanfattningsvis finns det fler likheter än olikheter mellan de tre ländernas myndigheter. Gemensamma utmaningar har att göra med kommandostrukturen, storlek på stad och olika slags olyckor/incidenter. Det här är några av insikterna från webbinariumet som forskarna tar med sig till den fortsatta forskningen inom FIRE21.

Tillbaka till startsidan för arbetspaket 2 i FIRE21.

Tillbaka till översikt över samtliga arbetspaket i FIRE21.
Gå till introduktionssida om projekt FIRE21.