Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Standard för stallgödsel, uppskattning av mängder och växtnäringsinnehåll

Projektet, finansierat av Jordbruksverket, är nära kopplat till EU-projektet Manure Standards som syftade till att skapa en harmoniserad bedömning av stallgödsel vad gäller mängder och näringsinnehåll inom Östersjöregionen. Projektet har dokumenterat vattenförbrukning i djurstallar.

Vattenförbrukning har mätts på fem svenska gårdar med olika driftsinriktningar. Från samma gårdar har även data samlats in för stallgödselberäkningar i Jordbruksverkets VERA-modell och gödselprover tagits och analyserats på näringsinnehåll och torrsubstans (ts). Med hjälp av vattenflödesmätare, som installerats på gårdarna, har vi kvantifierat vattenåtgången uppdelad i olika kategorier såsom dricksvatten, spolvatten, diskvatten, vattenåtgång i personalutrymmen osv. Vi har för olika produktionsinriktningar kartlagt de vattenflöden som gått till gödsellagret och påverkat ts-halten i gödseln. Uppmätta ts-halter från gödselanalysen har jämförts med resultat från beräkningar i VERAs gödselmodul för samma gårdar. Projektet har analyserat eventuella orsaker till uppkomna skillnader och tittat på möjligheterna till förbättring av beräkningsverktyget. Projektet har även producerat en rapport på svenska som beskriver tillvägagångssätt vid provtagning och analys av stallgödsel samt en film på svenska med instruktioner om detsamma.

Projektet har skapat svenska dokument utifrån material producerat inom det internationella arbetet i EU-projektet Manure Standards (Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions, Interreg Project No #R057, finansierat inom programmet Interreg Baltic Sea Region).

Sammanfattning

Projektnamn

Standard för stallgödsel

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

600 000

Finansiärer

Jordbruksverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Åsa Myrbeck

Kontaktperson

Åsa Myrbeck

Forskare

+46 70 868 54 97

Läs mer om Åsa

Kontakta Åsa
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.