Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Blågrön infrastruktur

Multifunktionell blågrön infrastruktur

Blå-grön infrastruktur, exempelvis regnbäddar, dagvattendammar, parker, gatuträd, gröna tak och fasader, anses av många som en bra lösning för att hantera effekterna av ett förändrat klimat så som ökad nederbörd och ökad temperatur. Integrering av blå-grön infrastruktur har därför kommit att bli en viktig fråga i den fysiska planeringen.

Det övergripande syftet med detta interdisciplinära vetenskapliga projekt är att utveckla kunskap och metoder som möjliggör en samlad bedömning av olika typer av blå-grön infrastruktur tänkt att användas av lokala aktörer och planerare för att välja den mest socio-kulturella och miljömässigt hållbara blå-gröna lösningen.

Olika typer av blå-grön infrastruktur kommer att utvärderas med avseende på dagvattenhantering, vattenkvalité, utomhusklimat, inomhusklimat, energianvändning, rekreation och social inkludering i olika urbana miljöer (innerstaden, mellanstaden och ytterstaden). Utvärderingen görs på kort och lång sikt, nuvarande och framtida klimat, och ur ett livscykel- och socioekonomisktperspektiv med hjälp av multikriterieanalys. Multikriterieanalysen understöds av ett användarperspektiv där intervjuer och workshops med lokala aktörer och planerare kommer ligga till grund för utveckling av rekommendationer för optimering av blå-grön infrastruktur inom den fysiska planeringen.

I projektet ingår forskare med expertis inom dagvattenhantering, utomhus- och inomhusklimat, byggnadsfysik, rekreation och landskapsplanering från Göteborgs Universitet och RISE. Resultatet av projektet förväntas leda till utveckling av multifunktionella och flexibla blå-gröna lösningar, vilka både kan skydda mot framtida klimatförändringar och vara attraktiva för stadens invånare.
 

Sammanfattning

Projektnamn

MBGI

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Delatagare

Projektstart

Varaktighet

Projekten slutar 2025-02-28

Total budget

7,9 miljoner kronor

Finansiärer

FORMAS

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
Jutta Schade

Kontaktperson

Jutta Schade

Forskare

+46 10 516 58 53

Läs mer om Jutta

Kontakta Jutta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.