Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kunskapsunderlag för svensk vaccinproduktion

RISE har projektlett uppdraget Vinnova har fått av regeringen (Diarienummer: N2020/03157) med syfte att analysera hur Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel står sig i jämförelse med andra länder. Rapporten från uppdraget ska kunna användas som ett underlag för beslut om vägval framåt.

Covid-19-pandemin understryker hur viktig tillgång till vaccin är och de brister som snabbt uppstår vid en kris. Vacciner kan oftast ej lagerhållas över tid och nya vacciner baserade på olika teknologiplattformar behöver utvecklas och tillverkas kontinuerligt, därav krävs tillgång till kvalificerade produktionsanläggningar. En ökad nationell beredskap för inhemsk vaccinproduktion minskar Sveriges sårbarhet inför framtida pandemier och bidrar även till den globala produktionskapaciteten. Vidare väntas den globala marknaden för vacciner att öka markant, varför det är viktigt att positionera Sverige som en konkurrenskraftig nation för internationella etableringar inom vaccintillverkning.

Syfte, mål och genomförande

Syftet med projektet var att ta fram ett kunskapsunderlag kopplat till vaccinproduktion, presentera en kartläggning av nationella anläggningstillgångar, kompetens och aktörer, en omvärldsanalys och beskriva hur Sveriges kapacitet står sig i jämförelse med andra länder. Denna benchmark har fokuserat på vaccinproduktion för pandemibehov, men också belyst möjliga synergier med angränsande områden såsom ATMP och andra biologiska läkemedel. Förutom målet att skapa ett övergripande kunskapsunderlag har projektet belyst olika möjliga scenarios vad gäller nyttjande av anläggningstillgångar och statsstöd kopplat till olika affärsmodeller. Beroende på vägval framåt behöver denna del fördjupas i nästa steg.

För att kunna nå målet under denna korta projektperiod behövdes en fokuserad kraftsamling samt tillgång till experter och kompetens. Styrgruppen för projektet representerade och kopplade direkt till vaccinsamordningsgruppen (S2020:07), Utredningen om Hälso- och sjukvårdens beredskap (S2018:09) och RISE, samt regeringens samverkansprogram inom hälsa och life science. Andra statligt finansierade nationella kartläggningar och projekt inom områdena  vaccinproduktion, ATMP och biologiska läkemedel har varit ihopkopplade med projektet, liksom flera industriaktörer.

Rapporten från uppdraget har levererats till Regeringskansliet för att kunna användas som ett underlag för beslut om vägval framåt. En publik rapport finns tillgänglig på Vinnovas hemsida.

Organisationer / aktörer som har frågor eller vill bidra är välkomna att kontakta Lars Hammarström på Vinnova (projektägare) eller Anna Ridderstad Wollberg på RISE (projektledare).

De olika arbetspaketen har letts av det operativa projektteamet som bestod av:

Operativt projektteam

Anna Ridderstad Wollberg, PL (RISE)

Camilla Björn (RISE)

Anna Stenemyr (RISE)

Övriga projektdeltagare RISE

Klas Ericson (Business Sweden)

Övriga deltagare Business Sweden

Bengt Mattson (LIF)

Mats Jarekrans (Vinnova)

Sammanfattning

Projektnamn

Svensk vaccinproduktion

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

2021-04-05

Total budget

4 000 000 SEK

Partner

Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 (S 2020:07), Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Rapport om Sveriges kapacitet att producera vaccin
Anna Ridderstad Wollberg

Kontaktperson

Anna Ridderstad Wollberg

Senior projektledare

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.