Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Arkilog
Foto: Craig Monroe

Företags organisering av medborgardialog i stadsbyggnad

Projektet har haft som övergripande mål att generera kunskaper om, och praktiska verktyg för, företags organisering av medborgardialog i stadsbyggnad. Resulatet presenteras i skrifterna ARKILOG - en studie om hur arkitektkontor organiserar sitt arbete med medborgardialog i stadsbyggnadsprojekt, samt PROLOG - processtöd för företag i stadsbyggnadssektorn som vill utveckla sitt arbete med medborgardialog.

Inkludering och dialog framhålls idag som viktiga komponenter för en socialt hållbar stadsutveckling. Som en följd av detta finns numera förväntningar på medborgardialog i fler sammanhang än vid lagstiftade samråd i planprocesser. Dessa förväntningar påverkar hur kommuner, fastighetsutvecklare och byggherrar tar sig an stadsbyggnadsfrågorna. Det innebär även nya typer av uppdrag för arkitektkontor och andra konsultföretag i stadsbyggnadssektorn. Många såväl beställare som andra företag inom stadsbyggnadssektorn ställs alltså idag inför en mängd val kring hur de ska förhålla sig till och organisera sitt deltagande i medborgardialoger. Hur arbetet organiseras är tämligen outforskat men påverkar medarbetarnas förutsättningar att arbeta med medborgardialoger.

En del av detta projekt har riktat fokus mot arkitektkontor som allt oftare får i uppdrag att utföra dialogerer eller utgöra samarbetspartner till den aktör som utför dialogen i stadsbyggnadsprojekt. En litteraturstudie samt en fallstudie av ett arkitektkontors praktiska arbete och övergripande organisering av medborgardialog har genomförts vilka presenteras i rapporten ARKILOG - en studie om hur arkitektkontor organiserar sitt arbete med medborgardialog i stadsbyggnadsprojekt.

Med utgång i dessa studier, tidigare projekt och parallella samtal med företag och branschorganisationer har även ett processtöd kallat PROLOG utvecklats. Ambitionen har varit att ta fram ett forskningsbaserat och praktiskt användbart stöd för företag i stadsbyggnadssektorn som vill utveckla sitt dialogledningssystem. Med dialogledningssystem menas det formella eller informella system av riktlinjer, kompetenser, vanor, rutiner och verktyg som tillhandahålls. Processtödet är relativt flexibelt utformat för att kunna användas i olika sammanhang och av olika typer av företag. Ingen organisation kan dock bedriva ett bra arbete med medborgardialog genom att enbart förlita sig på ledningssystem och formella rutiner. Nyckeln är först och främst att medarbetarna har rätt förutsättningar för att kunna möta och samtala med medborgare. Processtödet kan vara till hjälp för att skapa dessa.

Vi mottar gärna frågor och kommentarer fråndig som antingen önskar använda eller har använt processtödet i din organisation.

ARKILOG.pdf (pdf, 838.57 kB)

PROLOG.pdf (pdf, 380.69 kB)

Sammanfattning

Projektnamn

Arkilog

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Forskningspart och projektledare

Projektstart

Varaktighet

dec 2017-dec 2019

Finansiärer

Leif Blomkvist Forskningsstiftelse

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
11.Hållbara städer och samhällen
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.