Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Klimatneutrala Malmö 2.0

Projektets syfte är att stärka Malmö stads arbete med att accelerera klimatomställningen för att uppnå 1,5-gradersmålet och samtidigt skapa samhällsnytta. Detta görs i huvudsak genom stöd till Malmö stads initiativ Klimatomställning Malmö. RISE fungerar som processledning och kunskapsstöd.

Malmö stad har som mål att vara en föregångare för minskade utsläpp av växthusgaser. Under de kommande tre åren vill Malmö stad systematiskt vidareutveckla och fördjupa Malmös klimatarbete genom att bygga vidare på tidigare erfarenheter och lärdomar. Under nästa projektperiod kommer arbetet ske i två huvudspår: stärka den centrala omställningsfunktionens förmåga att leda och samordna genom att utveckla metoder och verktyg för att påskynda omställningen till den klimatneutrala staden år 2030 samt utveckla agila arbetssätt och färdplaner för prioriterade omställningsområden.

Klimatneutrala Malmö 2.0 består av flera viktiga delar som ska koordinera och stödja systeminnovation i Malmö; en central omställningsfunktion, agila färdplaner, klimatinvesteringsplaner, årlig revidering av Klimatkontrakt 2030, samverkan med näringsliv och akademi, medborgarinvolvering och digitalisering. Tillsammans ska de accelerera Malmös klimatomställning och bidra till att alla i staden får ett gott liv inom planetens gränser

Färdplaner för de identifierade omställningsområdena kommer att tas fram inom projektet och innehålla: mål och behov (såväl sociala, ekonomiska och ekologiska) möjligheter och hinder, preciserade och prioriterade åtgärder utifrån analys av nuläget samt olika aktörers rådighet och åtaganden. Här kommer även behov av förändringar i regional, nationella eller europeiska styrmedel och regelverk att adresseras. En övergripande samordning av alla färdplaner sker inom den centrala omställningsfunktionen. Här anläggs ett systemperspektiv för att t.ex. hitta synergier, eventuella målkonflikter och undvika suboptimering.

Malmö stad har utvecklat en struktur för löpande reflexivt lärande. Det reflexiva lärandet stödjer utvecklingen såväl av enskilda individers kompetens och utvecklingen av arbetet inom de tema som är kopplade till varje omställningsområde. För att undvika att skapa nya stuprör kommer en gemensam lärandestruktur säkerställa att lärdomar och erfarenheter som utvecklas inom enskilda omställningsområden kombineras och skapar synergier. Erfarenheterna från arbetet med färdplanerna kommer att utgöra stommen i våra läroprocesser.

Genom det aktiva arbetet med färdplanerna utvecklas handlingskompetensen hos individer och inom arbetsgrupper. Erfarenheterna från arbetet med färdplanerna ligger till grund för organisationsutveckling, till exempel genom att utveckla nya policys och rutiner. Detta arbete kommer att kopplas tydligare till det löpande arbetet med att revidera Klimatkontrakt 2030 och till det löpande arbetet med att revidera och utveckla färdplanerna för de olika omställningsområdena.

Sammanfattning

Projektnamn

Klimatneutrala Malmö 2.0

Status

Pågående

Region

Region Skåne

RISE roll i projektet

Kunskapsstöd och stöd för processledning

Projektstart

Varaktighet

36 månader

Total budget

4 996 600

Partner

Malmö stad, Lunds universitet, E.ON Energilösningar Aktiebolag, SWECO AB , Malmö Ideella

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Magnus Johansson

Kontaktperson

Magnus Johansson

Forskare

+46 10 516 56 56

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.