Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Social symbios för industriell omställning

RISE erbjuder tjänsten Social symbios för industriell omställning som vänder sig till kommuner, regioner, industriaktörer, fastighetsbolag m.fl. Tjänsten är grundad i den pågående gröna industriomställningen, främst i små och mellanstora kommuner, som får stora effekter på den lokala välfärden med ett ökat behov av investeringar i samhällsservice. 

Syfte

Klimatmålen kan inte realiseras genom fokus på processer där enbart miljöfrågor står i centrum. I stället bör klimatmålen i högre utsträckning ses som effekter, som uppnås genom ett ökat fokus på välfärdsutmaningar och samhällsmål. Hållbar omställning fordrar en såväl djup som bred förståelse för samhällets centrala välfärds- och samhällsutmaningar såsom social stabilitet, samhällsservice, bostadsförsörjning, mobilitet, kompetensförsörjning, teknikutveckling etcetera vilka kommer behöva hanteras integrerat med klimatarbetet. En gränsöverskridande kraftsamling krävs för att möta utmaningarna med målet att uppnå ett hållbart samhällsbyggande.

De kommunala utmaningarna och behoven för små och mellanstora kommuner kan listas i följande punkter:

  • Brist på personell, organisatorisk och strategisk kapacitet
  • Små resurser att samordna en organisation på mellankommunal och regional nivå
  • Behoven är komplexa – ingen enskild aktör har rådighet över helheten
  • Efterfrågan på samverkande och utforskande tjänster
  • Behov av innovationskapacitet och ledarskap för omställning
  • Behov av samverkan med finansiella aktörer som bedriver handel med sociala investeringsfonder för investeringar i omställningslösningar för ökad social hållbarhet
  • Skapa kapacitet att kompetensförsörja arbetslivet i samband med stora industrietableringar

Metod

Social symbios utgår från kommuners och regioners kapacitet att vara starka samarbetspartners med näringslivet genom att utveckla förmågan att initiera och driva innovativa styrnings- och samverkansprocesser kopplade till utvecklingen och förvaltningen av den byggda miljön. Detta förutsätter kapacitet att precisera nya sätt att driva samhällsutveckling och förmåga att finansiera olika välfärdslösningar. 

Social symbios handlar även om att stärka civilsamhällets aktiva medverkan i samhällsutvecklingen genom att initiera och driva samverkansprocesser som samlar en mångfald av medborgare och aktörer. Här är också näringslivets roll viktig – i termer av Brukssamhälle 2.0 – och att utveckla denna roll i nya ömsesidiga samverkansformer. 

Leverans

RISE kan bidra med följande stöd

  • Bygga nätverk med kompetenser som svarar upp mot kommuners behov, med stöd av relationsbyggande samverkansformer och handlingsorienterade insatser.
  • Stärka innovations- och utvecklingskapaciteten samt lärandet inom och mellan kommuner, regioner och industrin.
  • Skapa värdekedjor som utgår från att föra samman aktörer för att nå ett effektivare resursutnyttjande, som bidrar till samhällsnytta och samhällsekonomiska vinster med bäring på följande områden: nyindustrialisering, bostadsförsörjning, kommersiell och offentlig service, mobilitet och tillgänglighet, kompetensförsörjning samt social och kulturell infrastruktur.

Innovationspartneravtal

RISE erbjuder möjligheten att skapa en gemensam plattform genom att teckna innovationspartneravtal som främjar innovationsdrivna lösningar. Innovationspartneravtalet vänder sig till kommuner, regioner och industrin med fokus på samhälls- och miljönytta och som en effekt samhällsekonomiska vinster. 

Innovationspartnerskapet bygger på långsiktig samverkan. Syftet är att tillsammans skapa en organisationskultur som bygger på samspel, till skillnad från ett renodlat kunduppdrag. Ett grundläggande mål är att en organisation – med stöd av olika former av lärprocesser – ska stärka kapaciteten att över tid kunna leda innovations-, förändrings- och omställningsprocesser på egen hand.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Social symbios för industriell omställning

Pris

Pris vid offertförfrågan

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Björn Hellström

Kontaktperson

Björn Hellström

Forskare

+46 73 035 54 04

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Anders Kyrkander

Projektledare

+46 10 516 57 72

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.