Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Filter material

Hållbara alternativ till naturgrus för infiltrationsanläggningar

Projektet ska identifiera potentiella alternative filtermedia som kan ersätta naturgrus för markbaserade infiltrationsanläggningar som är vanliga vid små enskilda avloppsanläggningar.

Bakgrund

Naturgrus används som filtermaterial i markbaserade anläggningar för avloppsvattenrening. Naturgrus är dock en begränsad resurs med stor betydelse för samhällets dricksvattenförsörjning. Det är därför viktigt att hitta alternativa filtermaterial som är funktionella och långsiktigt hållbara.

Projektet har som mål att utreda vilka material som har högst potential som hållbara alternativ till naturgrus för markbaserad avloppsrening. Utvärderingen tar hänsyn så klart till reningseffekt på viktiga parametrar som BOD, fosfor, kväve, smittämnen och potentiellt skadliga ämnen som läkemedel och mikroplaster, men utvärdering tar också hänsyn till socioekonomiska och miljö hållbarhet faktorer för de olika filtermaterialen. Tillgång på, och risker med olika filtermaterial är också viktiga faktorer att utreda.

Utredningen baseras på studier av befintlig litteratur och redan utvecklad utvärderingsmetodik samt den befintliga kunskap och erfarenhet som finns att inhämta från experter inom projektgruppen, industrin, myndigheter, akademin och institut. Erfarenhet och input kommer att inhämtas via möten och workshops med utpekade aktörer samt ett seminarie öppet för alla intresserade aktörer att delta. För att säkerställa att både arbetet och slutresultat håller hög relevans och blir direkt användbart inom utveckling av policy och industristandarder sker ett kontinuerligt kunskapsutbyte med myndigheter och andra intressenter under projektets gång.

Litteratursökning

Vi genomförde litteratursökningar på Scopus och Web of Science för att försöka hitta all möjlig vetenskaplig litteratur som rör alla funktionsaspekter hos potentiella alternativa filtermaterial. Sökningen returnerade 1529 artiklar som potentiellt kunde vara relevanta. Dessa granskades och sorterades i 36 olika typer av potentiella filtermedia. Ett urval av de identifierade material finns i bilden ovan.

Första sortering, samråd med experter

Experter hittades till 16 av de potentiella alternativa filtermedietyperna (Se bilden med första sortering). Utifrån det organiserade vi en serier workshops och intervjuer med experterna för att djupare kunna utvärdera potentialen för varje media att fungera som ett gångbart alternativ till naturgrus. Experterna hade tillgång till mycket kunskap och test resultat som inte fanns publicerat i vetenskaplig litteratur.  Data och information samlas in och utvärderas mot förutbestämda kriterier för funktionalitet.

Andra sortering

Forskargrupp tillsammans med projektets referensgrupp gick igenom de 16 alternativa materialen och sorterade utefter ett antal urvalskriterier för att välja de 6-8 av högsta relevans för djupare studie på. Kriterierna för urval var bland annat antal hittade artiklar i den vetenskapliga litteraturen, känd reningseffekt, risk för läckage av oönskade ämnen, nedbrytbarhet/hållbarhet, geografisk tillgänglighet och potentiella transportavstånd, mängd tillgängligt material och potentiell klimatpåverkan av att använda materialen.

Utifrån detta urval tog projektet fram 7 möjliga alternativ:

  • Morän
  • Bergkross
  • Tvättade schaktmassor
  • Betongkross
  • Restprodukter från skog
  • Biokol
  • Däckklipp

Nästa steg

Nästa steg i projektet är att sammanställa all data och kunskap om dessa alternativ som gäller reningseffektivitet, involverade mekanismer och materialens egenskaper inklusive att identifiera potentiella inneboende risker förknippade med de olika filtermaterial och ta hänsyn till socioekonomisk och miljömässig hållbarhet aspekter. Efter det kommer vi att utföra en Multi Kriterier Analys (MCA) för att kunna välja ut de mest relevanta och aktuella alternativ, samt ta fram eventuella kunskapsluckorna som finns innan man kan börja rekommendera användning för att ersätta naturgrus för markbaserade infiltrationsanläggningar. 

Sammanfattning

Projektnamn

Hållbara filtermedia för infiltration

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

3 000 000 kr

Partner

Organisk miljökemi och ekotoxikologi - Institution för vatten och miljö - SLU, Markkemi - Institution för mark och miljö - SLU, Avdelningen för geologi och geoteknik - Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik - Chalmars tekniska högskolan, Sveriges geologiska undersökningen, VA - guiden

Finansiärer

Naturvårdsverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
14.Hav och marina resurser
Erik Sindhöj

Kontaktperson

Erik Sindhöj

Senior Forskare

+46 10 516 69 12

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Elin Ulinder

Kontaktperson

Elin Ulinder

Projektledare

Läs mer om Elin

Kontakta Elin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.