Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Levande mobilitetshus

Från otrygga parkeringsgarage till levande mobilitetshus

Många svenska bostadsområden är planerade för bilen med överdimensionerade trafikytor och parkeringsanläggningar. I detta projekt gör vi fallstudier i Gränby och Tensta och undersöker hur dagens garage kan byggas om till trygga och inbjudande mobilitetshus som stödjer hållbara resvanor för olika befolkningsgrupper.

Bostadsområden som saknar alternativ till bilen

Nästan halva Sveriges bostadsbestånd är från perioden 1956-1974 och har planerats för bilen med höga parkeringstal och god framkomlighet för bil som en självklar utgångspunkt. Detta har resulterat i bildominerade miljöer med överdimensionerade trafik- och parkeringsytor, sett till dagens behov och ideal. Alternativ till egen bil i form av delade lösningar, som bilpool, lånecykel och leveranstjänster, saknas i många bostadsområden, liksom grundläggande förutsättningar för hållbara resvanor, som trygg, säker och lättillgänglig cykelparkering.

Från otryggt p-garage till levande mobilitetshus

Att bygga om parkeringsgarage till mobilitetshus

Projektet Rikare grannskap har undersökt möjligheterna att införa nya mobilitetslösningar i bildominerade bostadsområden för att minska bilanvändning och frigöra yta för fler bostäder, mer grönska och bättre boendemiljö. Projektet lyfter fram den stora potential för mobilitetstjänster som finns i dagens överdimensionerade garage, parkeringshus och parkeringsdäck. Genom att omvandla parkeringsanläggningar till mobilitetshus kan befintliga konstruktioner och teknisk infrastruktur tas tillvara samtidigt som nya lösningar för delad mobilitet kan tillföras och göras tillgängliga för hela området.

Otrygghet en utmaning i många garage

Många parkeringsgarage är idag nedgångna och fastighetsägarna står inför beslut om att investera i upprustning, ombyggnad eller rivning. Samtidigt vittnar ägarna om stora problem med kriminalitet och otrygghet, som gör att boende idag undviker anläggningarna. Otrygghetsproblemen gör att bostadsbolag och byggaktörer är tveksamma till att behålla anläggningarna.

Projektets mål och syfte

Projektets mål är att undersöka hur otrygga parkeringsanläggningar kan byggas om till trygga mobilitetshus som inbjuder till kvartersgemenskap och stödjer hållbara resvanor för olika befolkningsgrupper (olika bakgrund, kön och ålder). Projektet ska ta fram generella gestaltningskoncept och rekommendationer för ombyggnad baserade på forskning om människors beteende, känslor och upplevelser samt kunskap om mobilitet, arkitektur, stadsplanering och ljusdesign. 

Syftet med projektet är öka kunskapen om hur utformningen påverkar trygghet och trivsel i och kring anläggningar för parkering och mobilitet samt hur denna kunskap kan användas för att säkerställa att olika befolkningsgrupper känner sig trygga, inbjudna och inspirerade att använda nya lösningar och resa mer hållbart.

Fallstudier i Tensta och Gränby

Fallstudier genomförs i två parkeringsanläggningar - i Tensta i Stockholm och Gränby i Uppsala. Fallstudierna omfattar kartläggning och analys av respektive anläggning i syfte att identifiera utmaningar och möjligheter. Platsspecifik kunskap och erfarenheter tas tillvara genom dialog med boende, fastighetsägare och förvaltare. I projektet ingår också att pröva/prototypa belysningsstrategier och ta fram ombyggnadsförslag.

 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Levande mobilitetshus

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

12 månader

Partner

Trivector traffic, Nyréns Arkitektkontor, Familjebostäder AB, Rikshem AB

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
Katarina Borg

Kontaktperson

Katarina Borg

Projektledare

+46 10 516 59 64

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.