Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Elflyg laddning
Foto: Hampus Alfredsson/DALL-E 3

Air-Charge

Projektet har som målsättning att ta fram bedömningar av teknisk, operativ, ekonomisk och tidsmässig genomförbarhet av en framtida systemdemonstrator för högeffektsladdning av elflygplan i verklig flygplatsmiljö.

En accelererad introduktion av elflyg har potential att såväl reducera utsläppen från flyget, som att bidra till att upprätthålla de nationella transportpolitiska målen om säkerställande av samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Flertalet utvecklingsprojekt av elflygplan pågår såväl nationellt som internationellt, vilka omfattar fullt batterielektiska, hybrider, samt vätgas-bränslecellselektiska lösningar. En stor andel av dessa har dessutom ambitioner om marknadsintroduktion redan före 2030. 

Gemensamt för samtliga utvecklingsprojekt är att det kommer krävas ny typ av markinfrastruktur och ny eller utökad, energi-/bränsleförsörjning på flygplatserna för att lyckas med introduktion och drift av elflyg. För batteridrivna alternativ innefattar detta elförsörjning och laddinfrastruktur, medan vätgasdrivna farkoster kommer kräva tillgång till vätgas och tankinfrastruktur. Flera olika procedurer diskuteras för respektive teknik i avseendet laddning/tankning, såsom stationärt via kabel, via mobila lager eller utbyte (swapping) av batteripack eller vätgastankar. Området som den här projektansökan fokuserar på är batterielektiskt flyg och stationär laddning via kabel, specifikt laddning vid höga effekter (1 MW+) för att möjliggöra kommersiell passagerartrafik med korta turnaround-tider.

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av lösningar och realisering av högeffektsladdning för elflyg, vilket är en nödvändighet för accelererad introduktion. Som ett första steg mot det långsiktiga syftet vill detta projekt utreda genomförbarhet för etablering av en framtida systemdemonstrator. Detta inkluderar att beakta följande övergripande forskningsfrågor:

  • Hur ser utveckling och standardisering av lösningar för MW-nivå laddning ut i dagsläget, och vilka specifika funktionskrav bör tas i beaktning vid anpassning till flyg?
  • Är högeffektsladdning av elflygplan teoretiskt och praktiskt genomförbart, med vilken tidshorisont, samt vilka möjligheter och begränsningar påverkar i vilken utsträckning?
  • Vilka risker och säkerhetsåtgärder är kritiska att beakta vid implementation av högeffektsladdning på en flygplats?

Detta projekt utgör ett första steg som på sikt har potential skapa betydande värde för en rad olika intressenter och för att accelerera introduktionen av elflyg i Sverige.

För flygindustrin och tillverkare ger projektet vägledning för hur man effektivt och säkert kan ladda elflygplan med hög effekt vid framtida implementation. Genom att bidra med kunskap och underlag för standardisering av processer och utrustning, kommer projektet att främja utvecklingen av en mer enhetlig och skalbar infrastruktur. Projektet utreder även vad som krävs för ackreditering av standarder och regelverk för högeffektsladdning av flygfarkoster, t.ex. kommande MCS-standard (Megawatt Charging System). Detta skulle på längre sikt kunna leda till stora värden för såväl flygindustri som för andra transportslag. 

För flygplatser ges inblick i potentiella behov av anpassningar av deras befintliga infrastruktur och flygplatsmiljön i sig för att stödja högeffektladdning av elflygplan. Resultat i form av exempelvis systemkravställningar, eventuella störningsrisker, utredning av laddningsstrategier och styrsystem ger dessutom förståelse för såväl lämpliga lösningar som viktiga hänsynstaganden.

För flygbolag finns det stora värden i att man börjar titta på lösningar för hur elflygplan kan laddas, vilket är nödvändigt för att flygbolagen ska se att det utvecklas ett skalbart system för dem att verka i. Först då kan de känna sig trygga i att göra investeringar och bidra till introduktionen av elflyg.

Sammanfattning

Projektnamn

Air-Charge

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare, koordinator & forskning

Projektstart

Varaktighet

1 år

Partner

Heart Aerospace, Swedavia, ABB, AstaZero, Lindholmen Science Park

Finansiärer

Trafikverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hampus Alfredsson

Kontaktperson

Hampus Alfredsson

Researcher

+46 72 451 40 11

Läs mer om Hampus

Kontakta Hampus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.