Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Havsbaserad vindkraftpark

Allt fler tillståndsansökningar för vindkraft till havs

Antalet tillståndsansökningar för havsbaserad vindkraft längs Sveriges kuster ökar markant. Genom analyser, test och verifiering samt rådgivning stödjer RISE aktivt både vindkraftsaktörer och myndigheter.

Havsbaserad vindkraft är ett av de mest lovande alternativen för förnybar elproduktion och Sverige har en stor resurspotential. I takt med att vindkraftverken blir större minskar kostnaden per producerad kilowattimme (KWh) avsevärt.

Enligt Energimyndigheten uppgick Sveriges totala elförbrukning till 140 terawattimmar (TWh) år 2022.

— De havsbaserade områdena för vindkraft som för närvarande planeras längs den svenska kusten uppgår till 90 gigawatt (GW) installerad effekt. De flesta av dessa projekt är i ansökningsstadiet. Om bara hälften av dem genomförs kan det täcka Sveriges hela elbehov som det ser ut idag, säger Nermina Saracevic, senior projektledare för förnybar havsenergi på RISE.

Överlappande intressen skapar potentiella risker

Det växande behovet av fossilfri energi och de ökande etableringarna av havsbaserade vindkraftsparker tydliggör de motstridiga intressen som råder mellan sjöfart, kommersiellt fiske, miljövård och produktion av förnybar energi.

När nya vindkraftsparker ska utvecklas är flera statliga och regionala myndigheter involverade i en komplex tillståndsprocess. På uppdrag av olika projektutvecklare analyserar RISE potentiella nautiska risker vid etablering och drift av vindkraftsparker. Dessa presenteras tillsammans med förslag på riskreducerande åtgärder som sedan granskas av Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och andra berörda intressenter.

— När vindkraftverk planeras i områden där sjöfart och fiske redan är etablerade skapas nya risker som behöver identifieras och minimeras. RISE är en oberoende partner som stödjer en växande bransch, säger Christian Schell, Head of Strategic Development – Maritime Environment, Risk and Operation på RISE.

 — Mycket handlar om att se till att det finns tillräckliga marginaler mellan farleder och vindkraftsparken, samtidigt som man behöver ta hänsyn både till den marina miljön i stort och till nationellt, kommersiellt fiske. Vi har en väletablerad metodik för att undersöka sjötrafikmönster, samt beprövade beräkningsprogram för att beräkna sannolikheten för kollisioner och grundstötningar. Den nuvarande ökningen av ansökningar kräver en överblick över de kumulativa effekterna vid etableringen av nya vindkraftsparker till havs och deras påverkan på fartygstrafiken och den marina miljön.

När vindkraftverk planeras i områden där sjöfart och fiske redan är etablerade skapas nya risker som behöver identifieras och minimeras

Uppgradering av nordiska hamnar

Tillståndsprocessen för vindkraftsparker till havs kan ta mellan 7 och 10 år, där flera olika intressenter behöver godkänna projektet för att det ska kunna bli verklighet. Därutöver måste hamnarnas infrastruktur och försörjningskedjor anpassas, eftersom deras roll i en framtida vindkraftsetablering till havs kommer att vara betydande både i ett kort och i ett långt perspektiv.

RISE, via klusterplattformen OffshoreVäst, leder den svenska delen av NOW PORTS-projektet. Det syftar till att stödja nordiska hamnar att se till att ytor, kajer och kompetens finns på plats och skapar en optimal försörjningskedja vid etablering och drift av havsbaserad vindkraft.

Projektet är ett gemensamt initiativ där Sverige, Norge och Danmark samarbetar kring sådant som rör framtidens hamnar och havsbaserad vind-industri.

— Förutom infrastrukturfrågor har svenska vindkraftsintressenter pekat på behovet av en nationell samordnare som kan underlätta utvecklingen av vindkraft till havs mellan olika myndigheter, samt regionala och lokala politiker som har en inverkan på tillståndsprocessen. Som neutral part kan RISE spela den rollen, säger Nermina Saracevic, som är projektledare för NOW PORTS på RISE.

Riskanalyser, rådgivning och tester

RISE erbjuder expertis under hela livscykeln - från föranalyser av ett tilltänkt etableringsområde till avveckling och återvinning av uttjänta verk i framtiden. Som stöd finns en betydande kompetenspool inom området samt testanläggningar, för flytande vindkraft, CFD-analys för vind samt hydrodynamisk design och verifiering

— Idag anlitas RISE av merparten av projektutvecklarna i Sverige där olika tjänster såsom nautiska riskanalyser, rådgivning samt test och verifiering utgör några av de största tjänsteområdena. RISE experter har aktivt bidragit med leveranser till samtliga större projekt som fått tillstånd av regeringen. Kommersiella erbjudanden i kombination med vetenskaplig forskning positionerar RISE som en stark och värdefull partner till de aktörer som aktivt driver på för etableringen av havsbaserad vindkraft i Skandinavien, säger Christian Schell.

Frågor?

Kontakta Christian Schell på RISE

Mejl: christian.schell@ri.se

Telefon: 073 072 90 09

Kontaktperson

Nermina Saracevic

Senior project manager

+46 10 516 59 81

Läs mer om Nermina

Kontakta Nermina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.