Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Integrering av elektrobränslekonceptet i massa- och pappersindustrin

Detta projekt syftar till att kartlägga massa- och pappersindustrins möjligheter att interagera med elmarknaden samt analysera hur elektrobränsle-konceptet skulle kunna passa in i svensk massa- och pappersindustri. Analysen utgår från dagens rådande situation och olika framtida scenarier.

Syfte och mål

Kartlägga massa- och pappersindustrins möjligheter att interagera med elmarknaden samt analysera hur

elektrobränsle-konceptet skulle kunna passa in i svensk massa- och pappersindustri.

Utmaning

Balansering av det förnybara framtida elsystemet, öka produktionen av förnybara substanser, öka industrins konkurrenskraft.

Lösning

Genom att styra befintliga elkrävande processer och införa nya, t.ex. elektrobränsle-konceptet (även kallat power-to- gas), inom olika industriella sektorer, t.ex. massa- och pappersindustrin, skulle potentiellt landets förnybara resurser av intermittent elproduktion kunna maximeras, samtidigt som CO2-sänkor skapas och produktionen av förnybara substanser ökar.

Effekt

Stöd till strategi för massa- och pappersindustrins möjligheter att agera på en mer volatil elmarknad samtidigt som man kan minska behovet av fossila bränslen och drivmedel. Resultaten kommer också att ligga till grund för en karta av olika bioraffinaderikoncept. Projektresultaten förväntas också kunna vara applicerbara och av värde även för andra industrier som på olika sätt har behov av förnybar vätgas och ev. syrgas och/eller har stora punktutsläpp av CO och/eller CO2, t.ex. biogas-, cement-, kemi-, kraft- eller stålindustrin. Resultatet kommer också att vara av betydelse för RISEs strategiarbete, för att avgöra nyttan i att satsa på att stödja experimentell utveckling och demonstration på området i Sverige och/eller i samarbete med utländska forsknings- och utvecklingsaktörer.

Sammanfattning

Projektnamn

eFuPP

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och deltagare

Projektstart

Varaktighet

2018-21-31

Total budget

1400 000 kr

Partner

Projektet genomförs av RISE, RISE Innventia i nära samarbete med Södra, BillerudKorsnäs och AkzoNobel Pulp and Chemicals

Finansiärer

Projektet finansieras av Södra, BillerudKorsnäs, AkzoNobel Pulp and Performance Chemicals och Energimyndigheten

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur