Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Bild på byggprodukter som lagras inför återbruk
Foto: Pernilla Johansson

Bygg med bättre begagnat- Ett kvalitetsprojekt!

Byggsektorn står för en tredjedel av allt avfall i Sverige. Ett sätt att minska förbränning eller deponi är att öka återbruket av byggprodukter. Intresset för återbruk är stort. Osäkerhet om kvalitet och garantier hos produkterna är hinder för storskaligt återbruk i praktiken. Projektet ska hitta lösningar för att överkomma detta.

Projektet har som mål att återbruk av byggprodukter från rivning och ombyggnadsprojekt ska öka och att samtidigt en god kvalitet kan säkerställas. Med kvalitet hos byggprodukter menas i detta sammanhang att de ska uppfylla byggnormer och andra kvalitetskrav för funktion, t ex lufttäthet, energieffektivitet, brandegenskaper, hållfasthet mm. Egenskaperna kan ha påverkats i byggnaden under brukartiden. Till exempel kan materialet absorberat kemiska ämnen från emissioner (t ex lukt) eller så kan produkterna varit utsatta för fukt, med mögelpåväxt eller rötangrepp som följd.

Syftet med projektet är att ta fram ett sammanhållet ramverk för kvalitetssäkring som kan användas i hela byggkedjan, från inventering inför rivning via hantering och upphandling av material till en kvalitetssäkrad byggnad. För detta behövs:

  • Kunskap om rätt kvalitet för byggprodukterna och deras användningsområden
  • Kvalitetskriterier för återbrukade byggprodukter som kan ligga till grund för ett märkningssystem
  • Riktlinjer och verktyg för att prova eller på annat sätt bedöma kvalitet på byggprodukter
  • Arbetsverktyg och rutiner för att redan vid inventering inför rivning eller ombyggnation bedöma kvalitet på byggprodukterna
  • Underlag för vilka krav som kan ställas vid upphandling så att cirkularitet och resurseffektivitet främjas
  • Arbetssätt under projektering av nya byggnader där återbrukade produkter ingår
  • Projektet förväntas skapa förutsättningar för att utveckla arbetsverktyg i form av digitala produkter samt nya tjänster. Några kommer redan att utvecklas i projektet, tex inventeringsverktyg.

I flera tidigare projekt har RISE konstaterat att det är viktigt att olika delar av byggkedjan samverkar för att återvinning och återanvändning av byggnadsmaterial och produkter ska fungera. Detta är en slutsats som delas av medverkande företag i projekten. Det kan vara materialproducenter, byggmaterialhandlare, återvinningsföretag, byggherrar osv. Det är viktigt att erfarenheter och kunskaper samlas in och delas mellan de olika aktörerna och därför kommer flera workshops och seminarier anordnas.

Projektet tar utgångspunkt i existerande kunskap om nya och återbrukade byggprodukter. Kunskapsläget varierar kraftigt för olika produktgrupper. I projektet utvecklas nya verktyg och arbetssätt genom tillämpning av ny och tillgänglig kunskap för att skapa generiska processer. Ny kunskap omfattar till exempel hur krav, egenskaper, mät- och provningsmetoder och kvalitetsmärkningar hos nya produkter kan tillämpas på återbrukade produkter.

I projektet används fallstudier för att identifiera var i processen frågeställningar uppkommer, vilka dessa är och hur de kan mötas. Riktlinjer, instruktioner och guider tas fram och testas i fallstudierna.

Projektet kommer att förvärva, kombinera, forma och använda befintliga vetenskapliga, tekniska och näringslivsmässiga kunskaper och färdigheter med syftet att utarbeta ett sammanhållet kvalitetssystem för återbrukade byggprodukter.

RISE är initiativtagare och koordinator för projektet. Övriga parter är Västerås stad, Nynäshamnsbostäder, Akademiska hus, Tyréns, Krook & Tjäder, Ragn-Sells Recycling, Palats technology, Loopfront, Stena Fastigheter Malmö och IVL. Dessutom ingår flera parters underkonsulter.

Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Total budget är ca 9 mkr varav stödet är ca 4 mkr.

Sammanfattning

Projektnamn

Bygg med bättre begagnat

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

28 månader

Partner

Västerås stad, Tyréns, Nynäshamnsbostäder, Palats Technology AB, Krook & Tjäder, Loopfront, IVL, Akademiska hus, Stena Fastigheter Malmö, Ragn-Sells Recycling

Finansiärer

RE:Source

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Johan M Bergström

Kontaktperson

Johan M Bergström

Projektledare

+46 10 516 51 67

Läs mer om Johan M

Kontakta Johan M
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Pernilla Johansson

Forskare

+46 10 516 51 50

Läs mer om Pernilla

Kontakta Pernilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.