Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Om storskalig forsknings­infrastruktur på RISE

RISE satsning följer efter en flerårig dialog med företrädare för anläggningarna och inkluderar bland annat anställningen av ett antal experter inom olika synkrotron- och neutronbaserade tekniker, såsom avbildning, spridning, diffraktion och spektroskopi.  

Experterna är placerade i Lund och hjälper framför allt forskare och forskargrupper med att designa, förbereda och genomföra experiment på anläggningarna. Men de kan även hjälpa till med den efterföljande analysen, med att gå från data till användbara resultat. Det senare kräver ofta en syntes av data från flera olika typer av experiment och tekniker. Arbetet sker då i nära samverkan med andra forskare inom RISE, applikationsexperter, som bidrar med sin kunskap om de material eller systemen som studeras samt resultat från andra tekniker.  

Styrkan med RISE satsning är att det finns en direkt koppling mellan teknikexperterna och ett ökande antal forskningsmiljöer inom RISE som blir allt mer erfarna på att använda teknikerna inom respektive forskningsområde. RISE har även etablerat många värdefulla kontakter till akademiska forskningsmiljöer, som är ledande i användningen och utvecklingen av tekniker kopplade till de aktuella materialen och systemen. 

En central uppgift för RISE är att medverka till att starta upp och driva strategiska forskningsinitiativ gentemot olika industribranscher. Målet med initiativen är att genomlysa potentialen och stärka användningen av teknikerna inom företagen och de forskningsmiljöer som dessa samverkar med. Exempel på sådana pågående initiativ är Treesearch, NextBioForm, Nordic Light on Food och MetalBeams. Alla initiativen är exempel på direkt samverkan med infrastrukturer, lärosäten och företag. 

Det är inom ramen för dessa initiativ som den mest effektiva typen av forskningssamverkan, kompetensuppbyggnad och teknisk anpassning av anläggningarnas experimentstationer sker. Som exempel på aktiviteter kan nämnas att bland annat RISE teknikexperter hjälper MAX IV-personal med att skapa, igångsätta och anpassa experimentmiljöer och analysmetoder så att de fungerar även för den aktuella industrinära forskningen.  

En annan viktig del av initiativet är att visa upp värdet av investeringarna. Genom olika pilotprojekt skapar RISE relevanta exempel på vilka olika typer av experiment och studier som är möjliga att göra på anläggningarna. I satsningarna ingår även att utbilda forskare i användningen av olika tekniker, provmiljöer och analysmetoder. Inte sällan sker den utbildningen via ett aktivt deltagande i ett experiment. 

RISE har den långsiktiga ambitionen att genomlysa alla forskningsområden som man är aktiv inom och att bygga kompetens för att i en ökande omfattning använda anläggningarnas tekniker inom både forskningsprojekt och kommersiellt finansierade uppdrag.