Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Beslutsstöd

Inom projektet har ett beslutsstöd för val av dagvattenlösning utvecklats för att underlätta kommunikationen mellan inblandade parter tidigt i planeringsprocessen. Genom att tidigt komma in i processen skapas förutsättningar för att flera parter i planeringen av dagvattenhantering har en gemensam målbild och vision.

Beslutsstödet bygger på multikriterieanalys och kan tillämpas vid både ny exploatering och vid förtätning i befintligt område. Verktyget jämför och utvärderar olika systemalternativ för dagvattenhantering och ger svar på vilket system som lämpar sig bäst för ett specifikt område. Kärnan i verktyget är en mängd utvalda kriterier med koppling till dagvattenhantering. Kriterierna tar upp alla aspekter av hållbarhet; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och det går bra att både lägga till, dra ifrån eller modifiera kriterier utifrån vad som är lämpligt från fall till fall. Samtliga inblandade parter i planeringsprocessen beslutar sedan gemensamt vilken vikt respektive kriterie har för det givna området. Detta sista steg i processen skapar samsyn och förståelse för eventuella målkonflikter och kan underlätta vid konfliktlösning och bidra till ett systemperspektiv i planering, drift och underhåll. Några exempel på kriterier och deras bedömningsgrunder ses i Tabell 2.

Beslutsstödet har utvecklats och testats tillsammans med Uppsala kommun och en student vid Uppsala Universitet (Brisvåg, 2017). Verktyget är Excel-baserat och fritt att använda och finns att ladda ned här:

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.