Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Frågor & svar om Klimatsäkrad stad

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande underhåll, kostnader, konstruktion, livslängd, miljöfrågor, ansvarsfrågor och säkerhetsfrågor. Tryck på plus-tecknet för att se svaret på frågan!

 

 

Underhåll:

Hur förändras fogarnas dränerande förmåga med tiden?

+

Finns risk att förstärkningslagret sätts igen med tiden på grund av partiklar i dagvattnet?

+

Påverkas infiltrationsförmågan om man använder geotextil som materialskiljande lager eller för att fånga upp föroreningar?

+

Vilka parametrar och tillhörande mätmetoder bör man använda för att följa upp en dränerande ytas funktion?

+

Hur återställs funktionen i konstruktionen i det fall man måste göra ingrepp i konstruktionen?

+

Behöver de dränerande lagren helt bytas ut när de är uttjänta?

+

Kan man halkbekämpa med sand och/eller salt på dränerande ytor?

+

Hur ska gräsytor med genomsläppligt material driftas?

+

 

 

Kostnader:

Är det någon skillnad i anläggningskostnad?

+

Är det mycket dyrare att anlägga torgytor med skelettjord och luftningslager?

+

 

 

Konstruktion:

Finns det någon särskild tjälproblematik att ta hänsyn till?

+

När ska man välja tät eller dränerande slityta?

+

Kan det finnas risk att byggnader skadas om vägen är dränerande?

+

Hur påverkas bärigheten, packningsegenskaperna och motståndet mot horisontell glidning om man tar bort finfraktionen i obundna material?

+

Hur påverkas val av konstruktion med avseende på grundvattnets nivå?

+

Vilken är maximalt tillåten lutning på permeabla överbyggnader för att ytavrinningen inte skall bli för stor?

+

Vilken är maximalt tillåten lutning på överbyggnader med öppna förstärkningslager, dit vattnets leds genom sidointag, för att dagvattennivån i den lägsta punkten i förstärkningslagret inte skall bli för hög?

+

Vad händer med träden planterade i skelettjord vid saltning för halkbekämpning?

+

Hur kan man säkerställa att utförandet sker enligt instruktioner?

+

Hur fungerar det när det är lera?

+

Är det problem att sänka de gröna ytorna längs vägarna med kantsten? Kan vi få kantstenen att stå stabilt?

+

Hur påverkas konstruktionen om grundvattennivån står högre än 30 cm under terrassytan?

+

Vad händer vid gränsskiktet mellan lagren? Finns det risk att de olika materialen i vägkroppen blandas?

+

Hur mycket mer vatten rymmer en skelettjord än en traditionell växtbädd med jord?

+

Testerna är gjorda på en terrass av sand- vad skulle hända om de utfördes på en terrass av lera?

+

Hur räknar man på avrinning från en yta med genomsläppligt material? Vilken avrinningskoefficient ska man använda?

+

Spolas sättmaterialet bort i längden om det blir mycket vattenföring i det lagret?

+

 

 

Livslängd:

Hur lång är den tekniska livslängden på dränerande vägkonstruktioner där dagvattnet infiltreras genom fogarna i slitlagret, respektive i vägkonstruktioner med öppet förstärkningslager dit dagvattnet leds genom sidointag?

+

Hur gamla är de äldsta regnbäddarna som är i drift?

+

 

 

Miljöfrågor:

Finns det risk att föroreningar går ner i grundvattnet?

+

Hur hanterar man områden där det även finns läckande spillvattenledningar?

+

Hur ska vi tänka kring LCA- bättre dagvattenlösning men mer energiåtgång?

+

Får man även rening i system med permeabla ytor och hur stor kan den uppskattas till?

+

 

 

Ansvarsfrågor:

Vem har ansvar för vägkroppen om man använder den som fördröjningsmagasin?

+

 

 

Säkerhetsfrågor:

Hur påverkas bärigheten med dagvatten i temporärt magasinerat i förstärkningslagret?

+

Kan vi styra val av byggnadsmaterial?

+

Är det lämpligt att göra gator till multi-tools?

+

Hur säkrar man de olika lagren?

+

Finns det risk för tjälskjutning?

+

Hur hållbart är det med ännu tyngre trafik?

+

Har man testat ytorna vintertid- hur påverkas deras funktion gällande halka och kalkutfällningar?

+

Hur är det tänkt att dimensioneringsverktyget ska kunna användas/tillämpas och hur ska det kopplas mot AMA?

+

Hur ska man formulera krav på packning av bärlager för att säkra att det blir så bra som möjligt?

+

Hur får man entreprenörerna att förstå vad man vill?

+
Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.