Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Tekniska rapporter för Klimatsäkrad stad

Här har vi samlat våra tekniska rapporter gällande klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor. 

Utbildningsrapporten i MUD

av Björn Schouenborg och Kent Fridell

Denna rapport ingår som delmoment i projektet: ” Multifunktionella urbana dagvattenanläggningar”. Formas har delfinansierat projektet inom ramen för programmet: Från forskning till praktik - metoder och verktyg, med inriktning mot ” Kunskapsöverföring av forskningsresultat”.

Referensanläggningsrapporten i MUD

av Kent Fridell, Edge | Erik Simonsen, Cementa | Björn Schouenborg, RISE | Martin Vysoký, Edge

Rapporten är en sammanställning och beskrivning över referensanläggningar där det har utförts studier inom ramen för Formas projektet Multifunktionella urbana dagvattenanläggningar. De anläggningar som tas upp i rapporten är olika former av Blågröngrå system (BGG-system) som har gemensamt, att alla anläggs med någon form av öppet förstärkningslager. Exempel på BGG-konstruktioner som beskrivs är hårdgjord yta med dränerande eller tät beläggning och regnbäddar. Totalt beskrivs 5 projekt från Vellinge i söder till Uppsala i mellersta Sverige. Rapporten avslutas med en generell sammanställning av erfarenheter och lärdomar från referensanläggningarna.

Dimensioneringsrapporten i MUD

av Fredrik Hellman | Erik Simonsen | Shafiqur Rahman | Magnus Döse | Björn Schouenborg

Rapporten beskriver uppföljning av dimensionering, bärighet mätt med fallvikt samt dräneringsförmåga för BGG-konstruktioner från fyra olika platser, Uppsala Rosendal, Ängelholm (Munka Ljungby), Vellinge och Vara. Uppföljningen syftar till att verifiera konstruktionernas funktion och prestanda över tid. Rapporten beskriver vilka materialegenskaper som är viktiga för en väl fungerande BGG-konstruktion och hur dessa kan dimensioneras och följas upp i fält. Rapporten innehåller även en beskrivning av hur dimensioneringsverktyget ERAPAVE kan användas för dimensionering av BGG- konstruktioner.

Mikroklimatet i stadsplaneringen

av Hans Rosenlund, CEC Design

Stadsutvecklingen påverkar mikroklimatet och den termiska komforten som invånarna upplever, och i förlängningen deras hälsa och välbefinnande. Rapporten visar praktiska exempel vad mikroklimatstudier kan omfatta och hur de kan integreras i planeringsarbetet.

Rottillväxt i växtbäddar med skelettjord

av Frida Andreasson, SLU och Ann-Mari Fransson, SLU

Med hjälp av skanner och bilder av rötter samt inväxtzoner med provtagning av rötter har rotutvecklingen studerats på lindar. Skanner och inväxtzoner används vanligtvis inte som metod för studier av rotutveckling under hårdgjorda ytor, utan de är utvecklade för att användas i skogs- och jordbruksmark.

Utveckling av beslutsstöd för hållbara val av dagvattenhantering

av Julia Brisvåg, Uppsala Universitet

Beslutsstödet jämför vilka typer av dagvattentekniker som passar bäst i det område där ny hantering av dagvatten krävs. Under fallstudien i Uppsala kommun har fyra system av dagvattentekniker jämförts.

Referensanläggningar och studier i urban miljö

av Helene Sörelius, SP/RISE | Lisa Andersson, SP/RISE | Ann-Mari Fransson, SLU | Örjan Stål, VIÖS AB | Kent Fridell, Edge AB |Henrik Bodin Sköld, Sweco | Caroline Boström, Ramböll | Hans Rosenlund, CEC Design |
 Britt-Marie Alvem, Stockholm Stad | Björn Embrén, Stockholm Stad

De anläggningar som tas upp i rapporten är biofilter, växtetablering, gröna tak, permeabel beläggning, skelettjordar med biokol och andra typer av växtbäddar. 

Krossmaterial från ett entreprenörsperspektiv

av Per Murén, NCC Industry AB och Olov Didriksson, NCC Industry AB

En rapport om dränerande bärlager 2/32 och dränerande förstärkningslager 2/90 har studerats utifrån tillverkning, vattengenomsläpplighet, bärighet, deformationsegenskaper, porvolym och förslag till gränsvärden för materialparametrar.

Swedish design tables for permeable block pavements

av Shafiqur Rahman, VTI | Erik Simonsen, Cementa | Fredrik Hellman, VTI

Rapportens dimensioneringstabeller för dränerande markstenskonstruktioner har utvecklats genom att modifiera befintliga tabeller för betongmarksten. 

Miljökrav baserade på LCA-information vid kommunal upphandling av markstensprodukter av natursten

av Otto During, RISE

 I rapporten har man granskat konkurrensverkets rekommendationer och föreslagit procedurer för offentlig upphandling utifrån miljökrav och livscykelanalys.

Implementering av innovativa systemlösningar för hållbar dagvattenhantering

av Lisa Andersson, RISE |  Anders Larsson, SLU | Annika Malm, RISE | Helene Sörelius, RISE

Genom intervjuer med sakkunniga teknikexperter och tjänstepersoner på olika förvaltningar har hinder och utmaningar för implementering av innovativa systemlösningar för hållbar dagvattenhantering i stadsutvecklingsprocesser identifierats. Som komplement har även publikationer från Svenskt Vatten och policydokument från utvalda kommuner analyserats. 

Accelererad provning av dränerande markstensytor med HVS - utrustning

av Fredrik Hellman, VTI

I detta projekt har systemlösningar med dränerande markstensöverbyggnad och tät överbyggnad med underliggande luftigt förstärkningslager provats i VTI:s Heavy Vehicle Simulator (HVS). 

Klimatpåverkan av grågröna systemlösningar för urbana ytor

av Nadia Al-Ayish, RISE

I detta delprojekt har systemlösningar för urbana ytor med krav på vattenfördröjningskapacitet samt systemlösningar för bil- och bussgator analyserats med avseende på potentiell klimatpåverkan, det vill säga påverkan på den globala uppvärmningen, här uttryckt som koldioxidekvivalenter.

Dimensionering av markbeläggningsplattor med hänsyn till deras geometri och underlagets styvhet

av Jörgen Larsson, RISE och Björn Schouenborg, RISE

I denna rapport har förslag tagits fram till nya analytiska dimensioneringsformler.

Biofilter i Kviberg – Lärdomar och erfarenheter

av Anna Dahlström, Sweco | Henrik Bodin-Sköld, Sweco | Tove Lindfors, Sweco

Rapporten presenterar bakgrunden och utvärderar anläggningsprocessen samt funktionen i en demonstrationsanläggning för trög avledning av dagvatten i form av biofilter, även kallat regnbäddar.

Uppmätt hydraulisk konduktivitet på olika krossmaterial i laboratorium och infiltrationsmätningar på vägkonstruktioner i fält med god vattendränerande förmåga

av Björn Schouenborg, RISE och Magnus Döse, RISE

Rapporten beskriver utrustningar för och mätningar av den dränerande förmågan hos ballastmaterial samt en delvis och färdigställd vägkonstruktions dränerande förmåga. Den utvärderar också porositet hos olika ballastmaterial som en faktor att väga in vid val av material.

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.