Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Hårdgjorda ytor

Här beskriver vi de två olika kategorier av konstruktionslösningar som finns för hårdgjorda ytor i en systemlösning; Täta slitlager och Permeabla slitlager.

Det finns två olika kategorier av konstruktionslösningar för de hårdgjorda ytorna i en systemlösning – Täta slitlager och Permeabla slitlager. I båda fallen är konstruktionerna anpassade för lokalt omhändertagande av dagvatten genom möjligheterna att låta förstärkningslagret utgöra fördröjningsmagasin.

Den avgörande skillnaden ligger i hur dagvattnet leds ner till förstärkningslagret. I konstruktionslösningar med Täta slitlager sker ingen infiltration genom slitlager. Dagvattnet leds istället direkt ned till förstärkningslagret till exempel genom brunnar och gallerrännor. I konstruktionslösningar med Permeabla slitlager leds dagvattnet genom infiltration i slitlagret, via sätt- och bärlager, ner till förstärkningslagret.

Täta slitlager
Denna konstruktionstyp används när man av någon anledning inte har behov av eller vill att dagvattnet skall infiltreras ner genom slitskiktet, men samtidigt har behov lokalt omhändertagande av dagvatten. Principen är att dagvattnet leds ner till förstärkningslagret, till exempel genom brunnar eller gallerrännor, där detta vid behov används som fördröjningsmagasin. Jämfört med konventionella konstruktioner används till förstärkningslagret ett material med större fraktioner för att på så sätt skapa hålrum för temporär dagvattenmagasinering. Bilderna visar exempel på två olika varianter – en med obundet och en med bundet bärlager.

  • Konstruktionen med obundet bärlager uppfyller kraven för Trafikklass 2 och är tänkt att användas på torg, smågator och parkeringsplatser.
  • Konstruktionen med bundet bärlager klarar Trafikklass 3 och kan användas för stadsgator eller i konstruktionerna som nämns ovan i de områden det finns spårbunden trafik.

Förstärkningslagret utgörs i båda fall av 16/90 med en porvolym på knappt 40 % och erbjuder förutsättningar för en god miljö för trädens rötter. Konstruktionerna kan användas i kombination med traditionella slitskikt som betongmarksten, naturstenshällar och bitumenmaterial där dessa dimensioneras enligt standard.

Permeabla slitlager
I denna konstruktionstyp använder man hela dess yta för att låta dagvattnet infiltreras ner genom slitskiktet till förstärkningslagret för temporär dagvattenfördröjning. Infiltrationen sker genom slitskiktets perkolationsöppningar och genom fogarna. Används slitskikt utan perkolationsöppningar sker infiltrationen endast genom fogarna.
Bilderna visar exempel på två olika varianter – en med obundet och en med bundet bärlager.

  • Konstruktionen med obundet bärlager uppfyller kraven för Trafikklass 2 och är tänkt att användas på torg, smågator och parkeringsplatser.
  • Konstruktionen med bundet bärlager klarar Trafikklass 3 och kan användas för stadsgator eller i konstruktionerna som nämns ovan i de områden det finns spårbunden trafik.

Som fog- och sättmaterial används kross av 2/5. För att bibehålla infiltrationskapaciteten skall de två översta centimetrarna av fogmaterialet bytas ut vart tredje år. För att uppnå samtidiga krav på infiltrationskapacitet och bärighet med avseende på trafiklaster krävs att material utan finandelar används i bär- och förstärkningslager. Information om krav och tillverkningsanvisningar för dessa material finns här. Förstärkningslagret utgörs i båda fall av 2/90 med en porvolym på runt 25 %. Slitskikten ska tillåta infiltration genom perkolationsöppningar eller fogar, men kan i övrigt väljas godtyckligt och dimensioneras enligt standard.

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.