Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Frågor & svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna gällande underhåll, kostnader, konstruktion, livslängd, miljöfrågor, ansvarsfrågor och säkerhetsfrågor. Tryck på plus-tecknet för att se svaret på frågan!

 

 

Underhåll:

Hur förändras fogarnas dränerande förmåga med tiden?

+

Finns risk att förstärkningslagret sätts igen med tiden på grund av partiklar i dagvattnet?

+

Påverkas infiltrationsförmågan om man använder geotextil som materialskiljande lager eller för att fånga upp föroreningar?

+

Vilka parametrar och tillhörande mätmetoder bör man använda för att följa upp en dränerande ytas funktion?

+

Hur återställs funktionen i konstruktionen i det fall man måste göra ingrepp i konstruktionen?

+

Behöver de dränerande lagren helt bytas ut när de är uttjänta?

+

Kan man halkbekämpa med sand och/eller salt på dränerande ytor?

+

Hur ska gräsytor med genomsläppligt material driftas?

+

 

 

Kostnader:

Är det någon skillnad i anläggningskostnad?

+

Är det mycket dyrare att anlägga torgytor med skelettjord och luftningslager?

+

 

 

Konstruktion:

Finns det någon särskild tjälproblematik att ta hänsyn till?

+

När ska man välja tät eller dränerande slityta?

+

Kan det finnas risk att byggnader skadas om vägen är dränerande?

+

Hur påverkas bärigheten, packningsegenskaperna och motståndet mot horisontell glidning om man tar bort finfraktionen i obundna material?

+

Hur påverkas val av konstruktion med avseende på grundvattnets nivå?

+

Vilken är maximalt tillåten lutning på permeabla överbyggnader för att ytavrinningen inte skall bli för stor?

+

Vilken är maximalt tillåten lutning på överbyggnader med öppna förstärkningslager, dit vattnets leds genom sidointag, för att dagvattennivån i den lägsta punkten i förstärkningslagret inte skall bli för hög?

+

Vad händer med träden planterade i skelettjord vid saltning för halkbekämpning?

+

Hur kan man säkerställa att utförandet sker enligt instruktioner?

+

Hur fungerar det när det är lera?

+

Är det problem att sänka de gröna ytorna längs vägarna med kantsten? Kan vi få kantstenen att stå stabilt?

+

Hur påverkas konstruktionen om grundvattennivån står högre än 30 cm under terrassytan?

+

Vad händer vid gränsskiktet mellan lagren? Finns det risk att de olika materialen i vägkroppen blandas?

+

Hur mycket mer vatten rymmer en skelettjord än en traditionell växtbädd med jord?

+

Testerna är gjorda på en terrass av sand- vad skulle hända om de utfördes på en terrass av lera?

+

Hur räknar man på avrinning från en yta med genomsläppligt material? Vilken avrinningskoefficient ska man använda?

+

Spolas sättmaterialet bort i längden om det blir mycket vattenföring i det lagret?

+

 

 

Livslängd:

Hur lång är den tekniska livslängden på dränerande vägkonstruktioner där dagvattnet infiltreras genom fogarna i slitlagret, respektive i vägkonstruktioner med öppet förstärkningslager dit dagvattnet leds genom sidointag?

+

Hur gamla är de äldsta regnbäddarna som är i drift?

+

 

 

Miljöfrågor:

Finns det risk att föroreningar går ner i grundvattnet?

+

Hur hanterar man områden där det även finns läckande spillvattenledningar?

+

Hur ska vi tänka kring LCA- bättre dagvattenlösning men mer energiåtgång?

+

Får man även rening i system med permeabla ytor och hur stor kan den uppskattas till?

+

 

 

Ansvarsfrågor:

Vem har ansvar för vägkroppen om man använder den som fördröjningsmagasin?

+

 

 

Säkerhetsfrågor:

Hur påverkas bärigheten med dagvatten i temporärt magasinerat i förstärkningslagret?

+

Kan vi styra val av byggnadsmaterial?

+

Är det lämpligt att göra gator till multi-tools?

+

Hur säkrar man de olika lagren?

+

Finns det risk för tjälskjutning?

+

Hur hållbart är det med ännu tyngre trafik?

+

Har man testat ytorna vintertid- hur påverkas deras funktion gällande halka och kalkutfällningar?

+

Hur är det tänkt att dimensioneringsverktyget ska kunna användas/tillämpas och hur ska det kopplas mot AMA?

+

Hur ska man formulera krav på packning av bärlager för att säkra att det blir så bra som möjligt?

+

Hur får man entreprenörerna att förstå vad man vill?

+
Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.