Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
EU-flaggor

RISE vision för EUs kommande ramprogram för forskning och innovation

I takt med att diskussionerna kring nästa ramprogram för forskning och innovation (FP10) intensifieras i Bryssel, hörs fler röster som påkallar en betydligt större FP10-budget. Europeiska nätverk som representerar olika intressen och prioriteringar inom forsknings och innovation, sammanstrålar kring ett centralt budskap: en större forsknings- och innovationsbudget är avgörande för EU:s långsiktiga konkurrenskraft. 

RISE nyligen antagna positionspapper för FP10 delar uppfattningen om att en större budget behövs och lyfter bl.a. betydelsen av att forsknings och innovation prioriteras i EU:s fleråriga budgetram (MFF) och att omfördelningen från FP till krisåtgärder upphör. RISE position lyfter dessutom innehållsmässiga prioriteringar som ökat fokus på industriell konkurrenskraft och därmed även behovet av europeisk stöd för teknikinfrastrukturer. 

Mot en starkare budget 

När förhandlingarna om EU:s långtidsbudget närmar sig, riskerar kravet på en större forsknings- och innovationsbudget att skuggas av medlemsstaternas allmänna position för en restriktiv EU-budget eftersom få, om ens några, nationella representanter är benägna att rapportera om ökade budgettilldelningar till EU i sina nationella debatter. Kanske handlar därför en potentiell ökning av FP10-budgeten främst om att det europeiska ledarskapet i större utsträckning ska prioritera forsknings- och innovationsbudgetposter i EU:s fleråriga budget. Idag är detta långt ifrån verkligheten, vi ser istället ett EU som omfördelar FP-budget till akuta krisåtgärder. Det senaste exemplet i februari 2024, när 2,1 miljarder euro flyttades från Horizon Europe för att finansiera stödpaket till Ukraina, vilket utan tvekan tjänar vitala syften. Men att fortsätta stjäla från EU:s FP budget kommer på lång sikt att hämma EU:s innovationskapacitet, vilket är grunden för Europas ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. Förutom regelbunden omfördelning av FP-budgeten, finns det ytterligare två strukturella utmaningar som behöver adresseras i kommande förhandlingar: årliga omförhandlingar av MFF-budgeten och årliga om-allokeringar inom FP-budgeten orsakar instabilitet och gör det svårare för deltagare att planera. RISE anser därför att EU:s forsknings- och innovationsanslag (FP10 budgeten) måste skyddas för att säkerställa stabilitet och förutsägbarhet för deltagande aktörer, vi behöver öronmärka FP budgeten inom MFF.

Medlemsstaternas position: viktiga byggstenar för ett starkare FP10

Den danska regeringen har tagit en pionjärroll genom att presentera tydliga rekommendationer i sin nationella FP10-position. Att hitta en gemensam grund bland EU:s medlemsstater kommer utan tvekan att innebära utmaningar, men att vara bland de första med en nationell position kommer förhoppningsvis att ha stor inverkan på resten. Den danska position lyckas peka ut nödvändiga reformer såsom att diskutera en ev. sammanföring av befintliga EU-program med FoU-komponenter med FP10, integrera stöd för teknikinfrastrukturer och flytta ut Missions från FP. Komponenter som också presenteras i RISE:s nyligen antagna positionspapper som berör både budget- och innehållsmässiga problemformuleringar under rubrikerna:

  1. Increasing the FP Budget
  2. Tackling the instability of the RDI budget in the MFF
  3. Launching support for Technology Infrastructures
  4. Streamlining the European RDI support landscape
  5. Enhancing the focus on industrial competitiveness
  6. Simplifying participation for beneficiaries

 

Vi hoppas att medlemsstaterna, under våren 2024, beaktar de strukturella utmaningar som RISE och flera europeiska nätverk uppmärksammar. För det kommer vara avgörande att europeiska rådet lägger an en kurs som prioriterar forsknings- och innovation som verktyg för att stärka EU:s långsiktiga konkurrenskraft. Vilket är den främsta orsaken till att påkalla en större budgetpost för forskning- och innovation med ett betydligt starkare FP10.

Position Paper – The next Framework Programme for Research & Innovation (FP10)

RISE nyligen antagna positionspapper för FP10 delar uppfattningen om att en större budget behövs och lyfter bl.a. betydelsen av att forsknings och innovation prioriteras i EU:s fleråriga budgetram (MFF) och att omfördelningen från FP till krisåtgärder upphör. RISE position lyfter dessutom innehållsmässiga prioriteringar som ökat fokus på industriell konkurrenskraft och därmed även behovet av europeisk stöd för teknikinfrastrukturer. 

Position Paper – The next Framework Programme for Research & Innovation (FP10)

Adam Andersson

Kontaktperson

Adam Andersson

Head of European Affairs, Brysselkontor

+32 470 86 36 75

Läs mer om Adam

Kontakta Adam
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.