Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Vad är ett Normpack-certifikat?

Normpack utfärdar certifikat för material i kontakt med livsmedel

Ett Normpackcertifikat visar att en produkt eller ett material uppfyller Normpack-normens regelverk, samt att Normpack har granskat utvärderingen av produkten eller materialet.

I certifikatet anges vilka livsmedelsgrupper, tider och temperaturer produkten är utvärderad för. 

Certifikaten är giltiga under två års tid förutsatt att produktens sammansättning fortfarande är densamma.

En certifikatansökan kostar 8 900 kr. I de fall underlaget redan vid ansökan är helt komplett ges en rabatt på 3 300 kr. För omfattande eller komplicerade certifikat (där till exempel ett NDA behövs) tillkommer en timkostnad. Medlemskap i Normpack är en förutsättning för att inneha ett certifikat. 

Då Normpacksystemet baseras på egenkontroll så ansvarar den som innehar certifikatet för att:

  • underlaget som ligger till grund för certifikatet är riktigt
  • att tester är gjorda på representativa exemplar
  • att inga ändringar görs i sammansättningen av materialet/produkten som kan påverka utvärderingen (exempel på ändringar är byte av material eller materialkomponent, byte av leverantör, ändring av färg eller tillsats av ny kemikalie)
  • att i affärskontakter tillämpa Normpack-normens krav på samråd (Normpacknormen §3)
  • upprätthålla ett system (t.ex. dokument) som tydligt och enhetligt beskriver vilka artiklar certifikatet omfattar

Normpack säkerställer att produkten eller materialet lever upp till de legala krav som anges i Normpack-normen, baserat på underlaget som innehavaren presenterat.

För att kunna inneha ett Normpackcertifikat behöver du vara medlem i Normpack. Läs mer under fliken medlemskap för att se hur du går tillväga.  

För medlemmar som vill ansöka om certifikat, gå till medlemswebben.

Är Normpack-certifikatet en DoC?

Ett Normpack-Certifikat är inte ett DoC (Förklaring om överenstämmelse /Declaration of compliance), då detta dokument måste utfärdas och skrivas under av ansvarigt företag. Normpack har utarbetat en DoC-mall som hjälper företag att med Normpack certifikatet som underlag utfärda sitt eget DoC.

Vad omfattar ett Normpack-certifikat?

Certifikatet omfattar de produkter som beskrivs i den inledande rutan Trade name.
Av certifikatet framgår till vilka begränsningar det finns i användning materialet med avseende på livsmedelskategorier, tider och temperaturer.

Innebär Normpack-certifikatet att Normpack ansvarar för att produkten är lämplig för kontakt med livsmedel?

Certifikatet anger att Normpack-sekretariatet har granskat att utvärderingen, och de underlag utvärderingen baseras på, är enligt gällande krav.
Normpack-systemet är ett egenkontrollsystem så det är certifikatinnehavaren som ansvarar för att produkten motsvarar det underlag utvärderingen är baserad på.

Hur kontrollerar jag att ett Normpack-certifikat fortfarande gäller?

Giltig-till (valid to) finns angivet längst upp till höger på certifikatet.
I Normpack Certifikatkatalog ligger alla giltiga certifikat. Där kan du verifiera att certifikatet inte blivit indraget.