Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vad är ett Normpack-certifikat?

Normpack utfärdar certifikat för material i kontakt med livsmedel

Ett Normpackcertifikat visar att en produkt eller ett material uppfyller Normpack-normens regelverk, samt att Normpack har granskat utvärderingen av produkten eller materialet.

I certifikatet anges för vilka livsmedelsgrupper som produkten uppfyller kraven – och för vilka tider och temperaturer den är certifierad för. 

Certifikaten är giltiga under två års tid förutsatt att produktens sammansättning fortfarande är densamma.
Att ansöka för ett nytt certifikat, eller uppdatering av ett befintligt, kostar 5 000 kronor.

Då Normpacksystemet baseras på egenkontroll så ansvarar den som innehar certifikatet för att:

  • underlaget som ligger till grund för certifikatet är riktigt
  • att tester är gjorda på representativa exemplar
  • att inga ändringar görs i sammansättningen av materialet/produkten som kan påverka deklarationen (exempel på ändring är byte av material eller materialkomponent, byte av leverantör, ändring av färg eller tillsats av ny kemikalie)
  • att i affärskontakter tillämpa Normpack-normens krav på samråd (Normpacknormen §3)
  • upprätthålla ett system (t.ex. dokument) som tydligt och enhetligt beskriver vilka artiklar certifikatet omfattar.

Normpack säkerställer att produkten eller materialet lever upp till de legala krav som anges i Normpack-normen, baserat på underlaget som innehavaren presenterat.

För att kunna inneha ett Normpackcertifikat behöver du vara medlem i Normpack. Läs mer under fliken medlemskap för att se hur du går tillväga.  

För medlemmar som vill ansöka om certifikat, gå till medlemssidorna.


Vad är ett Normpack-certifikat?

Normpack-Certifikat bekräftar att produkten är utvärderad enligt regelverken angivna i Normpacknormen, och uppfyller aktuella krav för kontakt med livsmedel.  

Vad omfattar ett Normpack-certifikat?

Certifikatet omfattar de produkter som beskrivs i den inledande rutan Handelsnamn.
Av certifikatet framgår till vilka begränsningar det finns i användning materialet med avseende på livsmedelskategorier, tider och temperaturer.

Innebär Normpack-certifikatet att Normpack ansvarar för att produkten är lämplig för kontakt med livsmedel?

Certifikatet anger att Normpack-sekretariatet har granskat att utvärderingen, och de underlag utvärderingen baseras på, är enligt gällande krav.
Normpack-systemet är ett egenkontrollsystem så det är certifikatinnehavaren som ansvarar för att produkten motsvarar det underlag utvärderingen är baserad på.

Hur kontrollerar jag att ett Normpack-certifikat fortfarande gäller?

Giltig-till finns angivet längst upp till höger på certifikatet.
I Normpack Certifikatkatalog ligger alla giltiga certifikat. Där kan du verifiera att certifikatet inte blivit indraget.