Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kemikalier, PFAS, PFOA, PFOS, perfluorerade ämnen
Foto: David Lagerlöf

Testbed PFAS

Testbed PFAS är ett samarbetsprojekt mellan RISE och försvarssektorn, tillsammans med andra viktiga aktörer. Projektet utvärderar tekniker för rening av PFAS från jord och vatten samt framtidens PFAS-fria medel och metoder för brandsläckning.

Testbed PFAS

PFAS är en grupp kemiska ämnen som används i dag i ett stort antal produkter runt om i världen, exempelvis allväderskläder, matvaruförpackningar, smink, bilvax, skidvalla och impregneringsprodukter. PFAS finns även i släckmedel vid civila och militära flygplatser, inom kommunal räddningstjänst och i fasta släckanläggningar i industrin. PFAS är extremt svårnedbrytbara och bryts i princip inte ned i naturen. PFAS kan påverka människor och djurs hälsa negativt.

För bidra till att lösa problemen bedriver RISE och försvarssektorn ett forskningsprojekt, Testbed PFAS. Projektet bjuder in företag, innovatörer, forskare och andra aktörer som vill testa sina lösningar och produkter i professionell laboratoriemiljö och på kontaminerad mark. Resultaten ska bidra till samhällets behov av realistiska, hållbara och kostnadseffektiva efterbehandlingsmetoder för PFAS-föroreningar samt till nya långsiktiga alternativa släckmedel och släckmetoder. Arbetet genomförs i två spår, ARV och FRAMTID.

ARV skapar förutsättningar för att identifiera och utvärdera metoder för efterbehandling av kontaminerad mark och områden. FRAMTID testar och utvärderar ersättningsmedel och ersättningsmetoder för en framtida PFAS-fri brandsläckning.

Projektet startade 2020 och drivs och finansieras av RISE, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket. Läs mer på hemsidan för Testbed PFAS.

Testbed PFAS består av:

 • Laboratorier i Borås
  • provupparbetning
  • PFAS-analys
  • metodverifiering och validering
 • Brandhallar och brandtestfält
  • från mindre objekt till flygplan
  • fullskaliga brandsläckningssystem 
 • PFAS-kontaminerade områden i Sverige
  • Test och utvärdering i full skala
 • Expertis
  • Tillgång till testbäddens samlade expertis

Vad är PFAS?

 • PFAS står för per- och polyfluorinerade alkylsubstanser och är en grupp konstgjorda högfluorerade ämnen bestående av fler än 4700 olika identifierade ämnen.
 • PFAS används idag i många konsumentvaror och kemiska produkter på grund av deras vatten- och smutsavstötande funktion i exempelvis kläder, skor och matförpackningar men återfinns även i brandskum, skidvalla, kosmetika, möbler och elektronik.
 • PFAS-ämnena är persistenta, dvs de är extremt svårnedbrytbara och stannar kvar när de släpps ut i naturen. PFAS-ämnena är dock en stor grupp kemikalier som har olika fysikal-kemiska egenskaper och de beter sig därför olika naturen och i människokroppen.
 • PFAS-ämnen delas ibland in i kortkedjiga respektive långkedjiga. Till de långkedjiga PFAS-ämnen hör PFOA (perfluoroktansyra) och PFOS (perfluoroktansulfonsyra).
 • PFOS och PFOA är klassade som reproduktionsstörande och är misstänkt cancerframkallande, dessa två PFAS samt ämnen som kan brytas ner till dem är reglerade genom EU-lagstiftning och får inte längre tillverkas eller släppas ut på marknaden i en produkt. Inom EU driver Sverige tillsammans med flera andra medlemsländer arbetet med en begränsning av samtliga PFAS-ämnen som grupp

Sammanfattning

Projektnamn

Testbed PFAS

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

4 år

Partner

Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Tove Mallin

Enhetschef

Läs mer om Tove

Kontakta Tove
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.