Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidssäkrade biodrivmedel genom ökad nytta från biogent kol

I detta projekt genomfördes en systematisk utvärdering av möjligheterna att öka utnyttjandet och nyttan av råvarans biogena kol vid tillverkning av biodrivmedel, antingen genom att öka andelen biogent kol som hamnar i produkter eller genom att lagra en del av kolet, för att öka kunskapen om ”framtidssäkrade” biodrivmedel.

Projektets slutseminarium

Vid tillverkning av biodrivmedel hamnar vanligtvis bara en del av biomassans kolatomer i produkten. På längre sikt förväntas tekniker för omvandling och nyttiggörande av biomassa behöva ha ett högt kolutnyttjande och/eller möjliggöra negativa utsläpp för att vara legitima och konkurrenskraftiga. I detta projekt genomfördes en systematisk utvärdering av möjligheterna att öka utnyttjandet och nyttan av råvarans biogena kol vid tillverkning av biodrivmedel, antingen genom att öka andelen biogent kol som hamnar i produkter eller genom att lagra en del av kolet. En mängd drivmedelsvärdekedjor utvärderas och jämförs med avseende på kol-, klimat-, och kostnadseffektivitet, med respektive utan koldioxidinfångning följt av användning (BECCU) eller lagring (BECCS). Målet var att ta fram ett kunskaps- och beslutsunderlag för teknikval på kort så väl som längre sikt avseende ”framtidssäkrade” biodrivmedel vilka har produktionsprocesser som inte ”slösar” med biogena kolatomer.,

Denna studie har fokuserat på ett antal tekniker för produktion av biodrivmedel för vägtransporter och flyg, i syfte att undersöka både hur väl de idag utnyttjar råvarans biogena kol, och hur detta utnyttjande kan ökas genom komplettering med ny teknik. Fokus har varit på synergier och avvägningar mellan kol-, klimat-, och kostnadseffektivitet. Vi har studerat femton produktionstekniker, både kommersiella och de som är på väg att kommersialiseras. För de flesta teknikspåren hamnar en ganska låg andel av kolet i den huvudsakliga biodrivmedelsprodukten, typiskt cirka 30-50% för lignocellulosabaserade råvaror. Biprodukterna inne-håller ofta en stor andel av kolet, men i nästan alla fall finns också betydande strömmar av koldioxid som oftast släpps ut till atmosfären – antingen i koncentrerad form (om den avskiljs i pro-cessen) eller i utspädd form (om den kommer från förbränning). Genom att avskilja och fånga in koldioxiden som annars släpps ut kan ”slöseriet” med biogent kol minskas.

Genom att kombinera drivmedelsproduktion med antingen bio-CCS eller bio-CCU kan nästan alla studerade teknikspår höja kolutbytet, dvs. öka andelen av råvarans kol som hamnar i antingen drivmedelsprodukten eller i permanent lagring. Med bio-CCS innebär det att det för nästan samtliga teknikspår går att åstadkomma både högt eller mycket högt kolutbyte, och negativa nettoutsläpp för produktionen samtidigt.

Med bio-CCU (högerpanelen) ökar kolutbytet genom att bränsleproduktionen från en given mängd råvara ökar, genom tillsats av vätgas från elektrolys. För flera av teknikspåren (samma spår som hade hög potential för negativa utsläpp med bio-CCS) kan produktionen dubblas eller till och med tredubblas. Detta kräver förstås en avsevärd insats av el – vilket kommer med kostnader både eko-nomiskt och i form av växthusgasutsläpp.

Projektresultat

Slutrapport (pdf, 4.65 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

Kol-, Klimat-, och Kostnadseffektivitet

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektpart

Projektstart

Varaktighet

2019-07-01 until 2021-12-31

Total budget

3 626 190 SEK

Partner

LTU, Arvos GmbH Schmidtsche Schack, C-Green Technology, Lantmännen Agroetanol, Neste Oyi, SEKAB E-Technology, Stora Enso, SunCarbon

Finansiärer

Energimyndigheten (tillsammans med parterna)

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
Erik Furusjö

Kontaktperson

Erik Furusjö

Forskare

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.