Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidssäkrade biodrivmedel genom ökad nytta från biogent kol

I detta projekt genomförs en systematisk utvärdering av möjligheterna att öka utnyttjandet och nyttan av råvarans biogena kol vid tillverkning av biodrivmedel, antingen genom att öka andelen biogent kol som hamnar i produkter eller genom att lagra en del av kolet. Målet är att ta fram ett kunskaps- och beslutsunderlag för teknikval på kort så väl som längre sikt avseende ”framtidssäkrade” biodrivmedel vilka har produktionsprocesser som inte ”slösar” med biogena kolatomer.

Vid tillverkning av biodrivmedel hamnar vanligtvis bara en del av biomassans kolatomer i produkten. På längre sikt förväntas tekniker för omvandling och nyttiggörande av biomassa behöva ha ett högt kolutnyttjande och/eller möjliggöra negativa utsläpp för att vara legitima och konkurrenskraftiga. I detta projekt genomförs en systematisk utvärdering av möjligheterna att öka utnyttjandet och nyttan av råvarans biogena kol vid tillverkning av biodrivmedel, antingen genom att öka andelen biogent kol som hamnar i produkter eller genom att lagra en del av kolet. En mängd drivmedelsvärdekedjor utvärderas och jämförs med avseende på kol-, klimat-, och kostnadseffektivitet, med respektive utan koldioxidinfångning följt av användning (BECCU) eller lagring (BECCS). Målet är att ta fram ett kunskaps- och beslutsunderlag för teknikval på kort så väl som längre sikt avseende ”framtidssäkrade” biodrivmedel vilka har produktionsprocesser som inte ”slösar” med biogena kolatomer.,

Det övergripande projektmålet är att ta fram ett kunskaps- och beslutsunderlag för att stödja långsiktiga prioriteringar för utvecklingen mot en hållbar transportsektor, specifikt avseende FoU och kommersiell implementering av kol- och kostnadseffektiv biodrivmedelsproduktion. Beslutsunderlaget kan komma att bli betydelsefullt för såväl industri och samhälle, eftersom området explicit pekats ut som i stort behov av ökad kunskap och som sannolikt viktigt för att kunna nå Sveriges klimatmål i tid (prop. 2016/17:146). Det underlag som tas fram fokuseras på biodrivmedelskoncept som anses kunna vara tekniskt och kommersiellt relevanta på 10-30 års sikt och där hög nyttjandegrad av biomassans kolatomer kan uppnås genom något eller flera av följande:

  • infångning av kol som inte hamnar i produkten med dagens processer
  • uppgradering av infångat kol till produkter, i första hand till drivmedel genom så kallad elektrobränsleteknik
  • transport och lagring av infångad koldioxid

Biodrivmedelstekniker som har hög koleffektivitet utan koldioxidinfångning inkluderas i ursprungligt utförande.

Specifika delmål är att:

  1. Uppskatta och sammanställa kol-, klimat-, och kostnadseffektivitet för befintliga produktionstekniker och tekniker under utveckling, utan modifiering för koldioxidinfångning. Detta baseras till största delen på befintlig kunskap och kan ses som en uppdatering och komplettering av (Furusjö and Lundgren, 2017) med koleffektivitetsdata.
  2. Analysera tekniska lösningar och kvantifiera kostnader för att separera koldioxid för vart och ett av de studerade teknikspåren. Separata utvärderingar görs sedan för koldioxidlagring (BECCS) och ökat utbyte av produkter (BECCU/elektrobränsleteknik).
  3. Övergripande utvärdera och jämföra de utvalda förbättrade, koleffektiva, teknikspåren med avseende på koleffektivitet, total klimatprestanda, produktionskostnader och koldioxidreduktionskostnader.
  4. Övergripande utvärdera teknikspårens potential att bidra till transportsektorns omställning på kortare och längre sikt med avseende på bl.a. icke-tekniska barriärer, teknikmognad och råvarupotential.
  5. Ta fram tydliga och kortfattade sammanfattningar av projektets resultat riktad mot beslutsfattare inom myndigheter och industri.

Sammanfattning

Projektnamn

Kol-, Klimat-, och Kostnadseffektivitet

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektpart

Projektstart

Varaktighet

2019-07-01 until 2021-12-31

Total budget

3 626 190 SEK

Partner

LTU, Arvos GmbH Schmidtsche Schack, C-Green Technology, Lantmännen Agroetanol, Neste Oyi, SEKAB E-Technology, Stora Enso, SunCarbon

Finansiärer

Energimyndigheten (tillsammans med parterna)

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
Erik Furusjö

Kontaktperson

Erik Furusjö

Forskare

Läs mer om Erik

Kontakta Erik

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.