Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Substitution av toxiska ämnen i träskydd

De kemiska ämnen som används i träskydd för att förhindra röta, mögel, brand och marina skadegörare är ofta giftiga och skadliga för både människa och miljö. RISE experter kan hjälpa dig att hitta bättre alternativ till dagens toxiska träskyddsmedel.

Många kemiska ämnen som idag används för att ge trä skydd mot exempelvis röta, mögel, brand och marina skadegörare är effektiva, men också toxiska. De ämnen som visat sig skadliga för människa och/eller miljö kommer förr eller senare att regleras. Antingen införs förbjud eller så regleras tillåtna halter av ämnena så att dess träskyddande funktion förloras.

RISE experter på träskydd kan hjälpa företag att ligga steget före genom att hitta alternativ till toxiska träskydd. Vi kan bland annat erbjuda hjälp med att ta fram och utvärdera alternativa substansers funktion, toxikologi, pris och genomföra livscykelanalys ( LCA).

RISE expertis inom icke-toxiskt träskydd

Inom RISE har vi kunskap om de mekanismer som på olika sätt bryter ner trä. Med hjälp av vår kännedom om livsvillkoren för de organismer som orsakar problem, kan vi utveckla alternativa lösningar som bygger på att försämra livsvillkoren för dessa och på så vis öka träets beständighet. Här följer några konkreta exempel:

  • Rötskydd

Idag används bland annat CCA, kreosot och kopparbaserade träskydd i olika tillämpningar. Genom vår förståelse för svampars nedbrytningsmekanismer kan vi ta fram förslag på alternativa, fungicidfria impregneringsvätskor och utvärdera funktionen av dessa.

  • Mögelskydd

Vanliga substanser är organiska fungicider som IPBC och OIT. Genom att ändra miljön runt svamparna, som tillgång till vatten och näring, förhindras möglets tillväxt.

  • Marina skadedjur

Kopparbaserade substanser används bland annat som skydd mot skeppsmask och borrkräfta. Vi utvecklar alternativa biocidfria träskydd som förhindrar exempelvis settling.

  • Insekter

Angrepp av insekter är ett ökande problem i Sverige och användning av insekticider är kraftigt begränsat. Vi hjälper dig att hitta icke-toxiska alternativ för att skydda trämaterial.

  • Brandskydd

Som brandskydd används ofta borsyra, vilket nu håller på att fasas ut. Vi kan hjälpa dig att ta fram alternativ, bland annat genom att titta på alternativa metoder för brandskydd. Det finns olika strategier för att ändra brandens förutsättningar, så som att minska tillgång på syre, bränsle och värme.

Kontakta RISE för mer information om hur vi kan hjälpa dig att fasa ut toxiska ämnen ur träskyddsmedel i dina produkter.


Mer information

Substitution innebär att du:

  • Byter ut ett farligt ämne mot ett mindre farligt
  • Byter till ett annat material
  • Eller hittar en helt ny lösning så att ett farligt ämne inte längre behövs, t ex genom att byta design eller process

Kontakta Substitutionscentrum för mer information och vägledning kring utfasning av skadliga kemikalier i produkter och processer.

Weronika Duvmo

Kontaktperson

Weronika Duvmo

Enhetschef/Tf avdelningschef

Läs mer om Weronika

Kontakta Weronika

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.