Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Viskosanläggning

För att utveckla och optimera regenererad cellulosa har RISE två viskospiloter, en i mikroskala och en annan för större volymer viskoslösning. Piloterna består av sex delar som tillsammans motsvarar en faktisk viskostillverkningsprocess.

Översikt över viskostillverkning i pilotanläggningen

Raffinering av råmaterialet för att erhålla ett större värde är intressant vid framställning av upplösning av cellulosa. I RISE-anläggningen för viskosproduktion kan alla steg från upplösning av cellulosa till färdig viskoslösning och spinning av viskosfibrer simuleras. 

I merceriseringssteget slurras cellulosa i kaustiksoda för att bilda alkalicellulosa, sedan pressas överskottet av soda ut ur alkalicellulosan. Under sönderdelning sönderdelas den pressade alkalicellulosan för att öka reaktionsytan. Detta ger en jämnare syrefördelning i efterföljande steg och ett jämnare upptag av koldisulfid under xantationsprocessen. 

I alkalicellulosans mognadssteg reduceras viskositeten (polymerisationsgraden) till en lämplig nivå för vidare spinning av viskosdopen. Efter Xanthation-steget sker upplösning och eftermognad, varefter lösningen, dvs. viskosdope, är redo att spinnas till viskosfibrer. 

Erbjudande inom viskostillverkning

I viskospiloten kan enskilda massor och olika cellulosablandningars lämplighet för viskosproduktion utvärderas. Screeningexperiment kan utföras för att undersöka effekten av olika processparametrar på olika upplösande cellulosor och testa hur väl ett cellulosamaterial fungerar vid givna processinställningar. I viskospiloten är det också möjligt att utvärdera olika processkemikalier, testa olika tillsatser för fiberegenskaper och så vidare. 

För mer information om spinning av viskosdope och mekaniska analyser av viskosfibrer, besök webbsidan spinnpilot, viskosfiberkaraktärisering  och anlayser för dissolvingmassa.

Fakta

Namn på Test & Demo

Viskosanläggning i labskala - utveckling

Kategori

Laboratoriemiljöer (LM)

Bransch

Papper, massa och förpackningar

Område

Bioraffinaderi, Massa och papper, Materialomställning, Textil

Strategiskt innovationsprogram

BioInnovation

Region

Region Västernorrland

Kontaktperson

Nadine Hollinger

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 722 32 22

Läs mer om Nadine

Kontakta Nadine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Diana Reyes Forsberg

Kontaktperson

Diana Reyes Forsberg

Läs mer om Diana

Kontakta Diana
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Test & demo

Spinnpilot

Den ökade befolkningen i världen leder till ökad konsumtion av textilier. Det innebär att textilråvaran behöver optimeras och processen utvecklas för att göra den mer hållbar så att förbrukningen av jordens resurser minskar. I det…
Tjänst

Viskosfiber karaktärisering

Fiberkaraterisering så som linjär densitet, fiberstyrka eller tenacitet och elongation hos stapelfibrer och filament från viskosoch partikelstorlek samt partikelstorleksmätning visar fiberns kondition.
Tjänst

Analyser av cellulosa för dissolvingmassa

Genom att använda dissolvingmassa som råvara kan textilföretag spela en aktiv roll i övergången mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Genom att investera i forskning och utveckling av dissolvingfibrer och produktionsmetoder kan…
Tjänst

Molekylviktsfördelning i cellulosaprodukter

Molekylviktsfördelning är en viktig parameter som ger insikt i den kemiska strukturen och egenskaperna hos en given polymer eller substans. Detta värde är särskilt betydelsefullt inom områden som materialvetenskap, kemi och biolog…
Berättelse

Var kommer mitt material ifrån och vad innehåller det?

För att skapa ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle krävs ett gemensamt system för spårbarhet av återvunnet och återanvänt material. Hur ska vi annars säkerställa att textilier, plastdelar eller metallkomponenter i den ci…
Test & demo

Textilåtervinning

I denna unika anläggning erbjuds tjänster avseende bearbetning av textil för materialåtervinning samt prototypframtagning av material och produkter baserade på överblivna textila material och produktionsspill.
Område

Materialomställning

Vi befinner oss i en revolutionerande brytningstid där vi drastiskt omprövar hur vi använder material. Omställningen, som görs för att säkerställa överlevnaden för framtida generationer på vår planet, innebär att vi måste gå mot e…
Expertis

Våtspinning

Genom vår expertis inom våtspinning utvecklar RISE nya fibrer från biobaserad råvaror, vilket är en viktig del i arbetet för att nå en globalt hållbar textilindustri.