Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Träbyggnad och timmertransport

Samverkan RISE - Skogs- och träindustrin

För att vi ska kunna utföra uppdraget att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling så behöver vi starka nätverk. För att skapa detta nätverk mot skogs- och träindustrin har ett samverkansavtal slutits mellan RISE, Svenskt trä och TMF.

Inom denna samverkan sker koordinering av insatser inom träteknisk forskning och av expertkompetens i syfte nå ökad samordning, framåtblickande aktiviteter och omvärldsspaningar, snabbare åtgärder på omvärldsförändringar och att kunna initiera strategiska satsningar som svarar upp mot identifierade behov på ett värdeskapande sätt för Träindustrin.

För att genomföra detta gemensamma utvecklingsarbete har ett programråd bildats med syfte att:

  • Att säkerställa näringslivets engagemang och inflytande över forskningsinriktning och strategi inom området träindustri.
  • Bidra med omvärldsperspektiv, näringslivets behov och insikter om framtida satsningar, kan Programrådet påverka strategier och säkerställa industriell relevans.

För att få en bred förankring i näringslivet har man också under detta startat sju kompetensområden med var sin referensgrupp för att genomföra omvärldsanalys och formulera projekt, uppdrag och utbildningar.

Kompetensområde: Sågverksprocesser

Inom området arbetar man med FoI frågor kopplade till sågverksprocesser och hur dessa effektiviseras på bästa sätt. Kontaktperson är Mats Johansson. Inom området har man drivit ett antal projekt kopplade till mätning av fuktkvot under torkning och optimering av sågverksprocessen. Under 2022 har arbetet varit kopplat mot hur man på bästa sätt utnyttjar data från procsserna för att styra dessa via digitalisering.

Kompetensområde sågverk
Förstudie - standardisering av mätdata inom sågverk

Kompetensområde: Mäta och sortera - trämanufaktur

Inom området arbetar man med FoI frågor kopplade till produktion av träprodukter för olika typer av användning och hur dessa effektiviseras på bästa sätt. Kontaktperson är Lars Blomqvist. Ett av områdena man arbetat med under 2022 har varit en framtidsanalys kring KL-trä som material, produktion och byggteknik.

Kompetensområde trämanufaktur
Framtidens KL-trä

Kompetensområde: Beständighet och materialutveckling

Inom området arbetar man med FoI frågor kopplade till hur man tar fram nya metoder för att öka beständigheten hos träprodukter men också hur man kontrollerar att materialen har rätt beständighet med avseende på många faktorer såsom brand, fukt, nedbrytning. Inom området diskuteras också frågor såsom utveckling av nya träbaserade material och produkter. Kontaktperson är Rebecka Ringman. 

Kompetensområde beständighet och materialutveckling
Multifunktionellt träskydd i utomhusmiljö
Nya relevanta provningsmetoder ovan mark

Kompetensområde: Konstruktion och cirkularitet

Inom området arbetar man med FoI frågor kopplade till träkonstruktion men också frågor kring hur man gör får att skapa en cirkulär trävärdekedja.  Kontaktperson är Karin Sandberg. Inom området har man under 2021 genomfört ett arbete kopplat till klassificering av hur cirkulära träbyggnader som byggs nu är. Inom området pågår också ett flertal projekt kopplat till design för cirkularitet, höga hus i trä, nya typer av grunder för trähus som har lägre klimtavrtyck mm. 

Kompetensområde - Konstruktion och cirkularitet
Cirkularitetsindex

Kompetensområde: Fukt

Inom området arbetar man med FoI frågor kopplade till fukt i träkonstruktioner och främst med metoder för att skapa fuktsäkra konstruktioner. Kontaktperson är Eva Sikander. Inom området har man under 2021 genomfört ett färdplansarbete för att tillsammans med industrin kartlägga vilka de mest viktiga utvecklingsfrågorna är. För att göra processen mer fuktsäker så pågår också ett arbete med en handbok för fuktsäkra träbyggnader tillsammans med TCN där fokus är på hur man hanterar träprodukterna på byggplats.  

Kompetensområde - Fuktsäkerhet
Kartläggning av saneringsmetoder med avseende på mikrobiell påväxt på trämaterial - en förstudie
Handbok för fuktsäker trähusproduktion

Kompetensområde: Ljud och vibrationer

Inom området arbetar man med FoI frågor kopplade till ljud och vibrationer i träkonstruktioner.  Kontaktperson är Kirsi Jarnerö. Inom området har man under 2022 arbetet med ett projekt för att förändra mätstandarden för mätning av akustik i små rum. Arbete har också pågått kring vilka frågor ionom området som är mest aktuella för vidare utvecklingsarbete. 

Kompetensområde - Ljud och vibrationer
Stegljud och träbyggande - Akustik i små rum

Kompetensområde: Brand

Inom området arbetar man med FoI frågor kopplade till brandsäkerhet i träkonstruktioner. Kontaktperson är Robert McNamee. Inom området har man under 2022 påbörjat arbete kring träfasader och brandsäkerhet. En studie kring träfasader och hur de fungerar i den nya testmetod som diskuteras att använda i en ny gemensam Europeiska standard för att prova fasadmaterial. Inom området finns också en institutsdoktorand antagen som kommer arbeta med området brandspridning på träfasader. 

Kompetensområde - brandsäkerhet
Brandspridning på träfasader

Projektrapporter

Träfasader-brandtest (pdf, 10.2 MB)

Mikrober och hälsa (pdf, 719.96 kB)

Förstduie Sanering (pdf, 273.42 kB)

Sammanfattning

Projektnamn

Samverkan RISE - Skogs och träindustrin

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

10 år

Partner

Svenskt Trä, Trä och möbelföretagen

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Marie Johansson

Kontaktperson

Marie Johansson

Senior forskare

+46 10 516 62 51

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Peter Nordström

Kontaktperson

Peter Nordström

Forskare

+46 10 516 62 04

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Träteknik

När vi färdas genom det svenska landskapet är trä det vanligaste materialet vi ser. Vårt behov av hållbara och förnyelsebara material ökar efterfrågan på kunskap om trä, virke och träbyggande. Inom Träteknik jobbar vi med hur trä …
Expertis

Träbyggande

Byggande i trä av olika typer av konstruktioner har ökat starkt sedan 1994, då den förändrade europeiska konstruktionsstandarden innebar att man får bygga mer än två våningar i trä. Sedan dess har intresset för området vuxit stort…
Expertis

Brandmotstånd av trä

RISE har under de senaste årtionden varit världsledande inom forskning om brandsäkerhet i träbyggnader och har utvecklat såväl tester som design standarder. Med stöd av vår expertis kan du se till att din träkonstruktion har ett g…
Expertis

Biobaserad materialutveckling från design till uppskalning

Hållbara material spelar en central roll för framtidens hållbara planet och de har en hög efterfrågan men bristande tillgång. RISE snabbar upp processen för att omvandla nya biobaserade material till funktionella och hållbara prod…
Expertis

Träbaserade material och produkter

Vi utvecklar produkter för ett hållbart samhälle med innovativa material från skogsråvara för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn; utomhus, inomhus samt marin miljö.
Expertis

Byggnadsakustik

På RISE har vi lång erfarenhet av att hjälpa både industrin och samhället att bedöma ljud och vibrationers egenskaper. Det mest framgångsrika tillvägagångssättet för arbete med ljuddesign och bullerbekämpning är att engagera oss t…
Expertis

Sågverk

Som oberoende forskningsinstitut har RISE en unik roll att tillsammans med sågverksindustrin och andra aktörer utveckla metoder för att mäta träets egenskaper och att optimera produktionsprocesserna så att utbytet av efterfrågade …
Expertis

Hållbart träskydd

De kemiska ämnen som används i träskydd för att förhindra röta, mögel, och marina skadegörare innehåller ofta biocidprodukter vars nivåer regleras allt hårdare av myndigheter nationellt och internationellt. RISE experter kan hjälp…