Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Träbyggnad och timmertransport

Samverkan RISE - Skogs- och träindustrin

För att vi ska kunna utföra uppdraget att verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt bidra till en innovativ utveckling så behöver vi starka nätverk. För att skapa detta nätverk mot skogs- och träindustrin har ett samverkansavtal slutits mellan RISE, Svenskt trä och TMF.

Inom denna samverkan sker koordinering av insatser inom träteknisk forskning och av expertkompetens i syfte nå ökad samordning, framåtblickande aktiviteter och omvärldsspaningar, snabbare åtgärder på omvärldsförändringar och att kunna initiera strategiska satsningar som svarar upp mot identifierade behov på ett värdeskapande sätt för Träindustrin.

För att genomföra detta gemensamma utvecklingsarbete har ett programråd bildats med syfte att:

  • Att säkerställa näringslivets engagemang och inflytande över forskningsinriktning och strategi inom området träindustri.
  • Bidra med omvärldsperspektiv, näringslivets behov och insikter om framtida satsningar, kan Programrådet påverka strategier och säkerställa industriell relevans.

För att få en bred förankring i näringslivet har man också under detta startat sju kompetensområden med var sin referensgrupp för att genomföra omvärldsanalys och formulera projekt, uppdrag och utbildningar.

Kompetensområden och kontaktpersoner

Kompetensområde: Mäta och sortera - sågverk

Inom området arbetar man med FoI frågor kopplade till sågverksprocesser och hur dessa effektiviseras på bästa sätt. Kontaktperson är Mats Johansson. Inom området har man drivit ett antal projekt kopplade till mätning av fuktkvot under torkning och optimering av sågverksprocessen.

Kompetensområde: Mäta och sortera - trämanufaktur

Inom området arbetar man med FoI frågor kopplade till produktion av träprodukter för olika typer av användning och hur dessa effektiviseras på bästa sätt. Kontaktperson är Lars Blomqvist. Inom området har man under 2021 genomfört en områdesanalys och haft dialog med ett stort antal trähusföretag för att kartlägga FoI-behov.

Kompetensområde: Beständighet och materialutveckling

Inom området arbetar man med FoI frågor kopplade till hur man tar fram nya metoder för att öka beständigheten hos träprodukter men också hur man kontrollerar att materialen har rätt beständighet med avseende på många faktorer såsom brand, fukt, nedbrytning. Inom området diskuteras också frågor såsom utveckling av nya träbaserade material och produkter. Kontaktperson är Marielle Henriksson. Inom området har man under 2021 genomfört ett färdplansarbete för att tillsammans med industrin kartlägga vilka de mest viktiga utvecklingsfrågorna är. Man har också påbörjat ett antal studier kring nya träskyddsmetoder.

Presentation 6. Nya skyddsmetoder av träytor mot fuktrelaterad påväxt under konstruktionstiden - Anders Larsson.

Kompetensområde: Konstruktion och cirkularitet

Inom området arbetar man med FoI frågor kopplade till träkonstruktion men också frågor kring hur man gör får att skapa en cirkulär trävärdekedja.  Kontaktperson är Karin Sandberg. Inom området har man under 2021 genomfört ett arbete kopplat till klassificering av hur cirkulära träbyggnader som byggs nu är.

Kompetensområde: Fukt

Inom området arbetar man med FoI frågor kopplade till fukt i träkonstruktioner och främst med metoder för att skapa fuktsäkra konstruktioner.  Kontaktperson är Erica Bloom. Inom området har man under 2021 genomfört ett färdplansarbete för att tillsammans med industrin kartlägga vilka de mest viktiga utvecklingsfrågorna är. För att göra processen mer fuktsäker så pågår också ett arbete med en handbok för fuktsäkra träbyggnader tillsammans med TCN där fokus är på hur man hanterar träprodukterna på byggplats. En grundläggande studie kring inverkan av och krav kring mikrober och hälsa har också genomförts. 

Presentation 7. Färdplan fuktsäkert trähusbyggande – Eva Sikander.
Presentation 8. Handbok i fuktsäkra träbyggnader - steg 1 – Pernilla Johansson.
Presentation 9. Mikrober och hälsa ur ett träbyggnadsperspektiv - Gunilla Bok.

Kompetensområde: Ljud och vibrationer

Inom området arbetar man med FoI frågor kopplade till ljud och vibrationer i träkonstruktioner.  Kontaktperson är Jörgen Olsson. Inom området har man under 2021 genomfört en sammanställning av Foi-behov i industrin via en serie dialogmöten. Därutöver har man genomfört en förstudie för att se hur man kan utveckla en ny mätmetod för att undersöka om det är ett direktljud (rakt genom vägg eller golv) eller flanktransmission (ljudet går över knutpunkter och strålar sedan ut via vägg- eller takytor) som kan uppmätas i ett rum. Denna nyutvecklade tjänst ger företagen hjälp i att veta vilken del av konstruktionen som bör förbättras för att ge en bättre ljudmiljö.

Presentation 10. Kunskaps- och resurssammanställning för ljud/vibrationer inom träbyggande - Jörgen Olsson.
Presentation 11. In-situ mätningar av transmissionsvägar - Jörgen Olsson.

Kompetensområde: Brand

Inom området arbetar man med FoI frågor kopplade till brandsäkerhet i träkonstruktioner.  Kontaktperson är Robert McNamee. Inom området har man under 2021 påbörjat arbete kring träfasader och brandsäkerhet. En studie kring träfasader och hur de fungerar i den nya testmetod som diskuteras att använda i en ny gemensam Europeiska standard för att prova fasadmaterial. Inom området finns också en institutsdoktorand antagen som kommer arbeta med området brandspridning på träfasader. 

Presentation 13. Träfasader - Johan Andersson.
Presentation 12. Brandspridning på träfasader - Robert McNamee.

Sammanfattning

Projektnamn

Samverkan RISE - Skogs och träindustrin

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

10 år

Partner

Svenskt Trä, Trä och möbelföretagen

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Marie Johansson

Kontaktperson

Marie Johansson

Senior forskare

+46 10 516 62 51

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Peter Nordström

Kontaktperson

Peter Nordström

Forskare

+46 10 516 62 04

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Träteknik

När vi färdas genom det svenska landskapet är trä det vanligaste materialet vi ser. Vårt behov av hållbara och förnyelsebara material ökar efterfrågan på kunskap om trä, virke och träbyggande. Inom Träteknik jobbar vi med hur trä …
Expertis

Träbyggande

Byggande i trä av olika typer av konstruktioner har ökat starkt sedan 1994, då den förändrade europeiska konstruktionsstandarden innebar att man får bygga mer än två våningar i trä. Sedan dess har intresset för området vuxit stort…
Expertis

Brandmotstånd av trä

RISE har under de senaste årtionden varit världsledande inom forskning om brandsäkerhet i träbyggnader och har utvecklat såväl tester som design standarder. Med stöd av vår expertis kan du se till att din träkonstruktion har ett g…
Expertis

Biobaserad materialutveckling från design till uppskalning

Hållbara material spelar en central roll för framtidens hållbara planet och de har en hög efterfrågan men bristande tillgång. RISE snabbar upp processen för att omvandla nya biobaserade material till funktionella och hållbara prod…
Expertis

Träbaserade material och produkter

Vi utvecklar produkter för ett hållbart samhälle med innovativa material från skogsråvara för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn; utomhus, inomhus samt marin miljö.
Expertis

Byggnadsakustik

På RISE har vi lång erfarenhet av att hjälpa både industrin och samhället att bedöma ljud och vibrationers egenskaper. Det mest framgångsrika tillvägagångssättet för arbete med ljuddesign och bullerbekämpning är att engagera oss t…
Expertis

Sågverk

Som oberoende forskningsinstitut har RISE en unik roll att tillsammans med sågverksindustrin och andra aktörer utveckla metoder för att mäta träets egenskaper och att optimera produktionsprocesserna så att utbytet av efterfrågade …
Expertis

Hållbart träskydd

De kemiska ämnen som används i träskydd för att förhindra röta, mögel, och marina skadegörare innehåller ofta biocidprodukter vars nivåer regleras allt hårdare av myndigheter nationellt och internationellt. RISE experter kan hjälp…