Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Integrera ekosystemtjänster i fysisk planering och byggnation

Genom att ta tillvara och återskapa de processer som finns i naturen kan ekosystemtjänster levereras, som genererar nytta för samhället. RISE kan stödja din organisation i att arbeta gränsöverskridande och innovativt för att nå konkreta resultat.

Flödesutjämning, temperaturreglering, luftrening, biologisk mångfald, rekreation - det finns många exempel på hur natur kan generera samhällsnytta form av ekosystemtjänster. Naturbaserade lösningar som t.ex. öppna dagvattenanläggningar, anlagda våtmarker, restaurerade vattendrag eller varför inte träd och urbana ängsytor, har på senare år kommit att få allt större genomslag inom samhällsbyggnadssektorn. Men att arbeta effektivt med ekosystemtjänster som en del av den fysiska planeringen kan vara svårt. Naturbaserade lösningar ligger ofta i ett gränsland när det gäller ansvar och ägandeskap, funktionalitet och teknikområden. Därtill krävs ofta kunskap från olika expertisområden för att säkerställa att planeringen bygger på korrekta utgångspunkter och att de tänkta nyttorna blir verklighet: förståelse för naturliga processer, tekniska egenskaper hos mark och vegetation, hantering och analys av geodata, multidisciplinära processer m.m.

RISE stödjer kommuner och fastighetsaktörer som vill utveckla sin förmåga att integrera ekosystemtjänster i fysisk planering och byggnation utifrån ett helhetsperspektiv, med vetenskaplig grund.

Mårten Västerdal

Kontaktperson

Mårten Västerdal

Projektledare

Läs mer om Mårten

Kontakta Mårten
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark

Klimatförändring och urbanisering kräver att dagvatten hanteras ovan och under mark på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Trots detta hanteras dagvatten idag nästan uteslutande genom ledningar under mark och utvecklingen mot e…
Berättelse

”Vi måste se dagvatten som en resurs”

Traditionellt sett har dagvatten hanterats via ledningar under mark. Men på grund av framförallt urbaniseringen och klimatförändringar måste vi nu istället bygga öppna grönblå lösningar i våra städer som fördröjer dagvattnet lokal…
Berättelse

Handbok för lyckade gröna tak

Gröna tak är ett sätt att minska effekterna av klimatförändringarna i stadsbebyggelse. För den som är intresserad av gröna tak är Grönatakhandboken ovärderlig.
Projekt

Hållbar ansvarsfördelning vid åtgärder för klimatanpassning

Projektets övergripande syfte är att bidra till ett hållbart samhällsbyggande och myndigheters, förmåga att fatta välgrundade och hållbara beslut om klimatanpassning, baserade på kunskap om både klimateffekter och vad invånare och…
Berättelse

Så ska svenska kommuner lyckas med klimatanpassning

För att möta klimatförändringarnas effekter ska Sveriges kommuner upprätta klimatanpassningsplaner och vidta nödvändiga åtgärder. För att lyckas krävs en helhetssyn, ett långsiktigt tänkande och en vilja från kommunens sida att ta…
Projekt

Multifunktionell blågrön infrastruktur

Blå-grön infrastruktur, exempelvis regnbäddar, dagvattendammar, parker, gatuträd, gröna tak och fasader, anses av många som en bra lösning för att hantera effekterna av ett förändrat klimat så som ökad nederbörd och ökad temperatu…