Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är som luften - svår att se och räkna, genomsyrar allt och är nödvändigt för allt liv på jorden. Mångfalden minskar i allt högre takt, en kris minst lika angelägen att lösa som klimatförändringarna. RISE stöttar näringsliv och offentlig sektor i sitt arbete med att kartlägga och minska sin negativa påverkan på biologisk mångfald.

Det kan vara svårt för en enskild organisation att se hur ens verksamhet och värdekedjor påverkar den biologiska mångfalden på olika sätt, på olika platser över olika tidsrymder – t.ex. vilket biodiversitetsfotavtryck har olika livsmedel? Var finns hotspots i värdekedjan? Hur kan åtgärder som främjar biologisk mångfald värderas och synliggöras? Hur kan konkreta och vetenskapligt baserade biodiversitetsmål formuleras? Vi på RISE kan hjälpa er att se helheten i systemet och guida er framåt!

För att skapa en värld där den biologiska mångfalden gynnas samtidigt som mänsklighetens behov tillgodoses, krävs en enorm omställning av hur vi brukar jorden och dess resurser. På RISE står vi redo att stötta organisationer, företag och offentlig sektor för att bidra till denna omställning. I biodiversitetsgruppen har vi bland annat bakgrund inom miljö- och biogeovetenskap, marinekologi, ekosystemteknik och livscykelanalys. Vi är experter på jordbruk, sjömat och livsmedelssystemet, men arbetar även med samhällsbyggnadsfrågor. Vi kan snabbt sätta ihop tvärdisciplinära projekt genom samarbete med kompetenser inom RISE, såsom AI, samhällsplanering, juridik, miljöpsykologi och certifiering. Ett brett externt nätverk gör att vi dessutom kan skapa relevanta samarbetsprojekt. På RISE kan vi därmed erbjuda stöd i ditt biodiversitetsarbete på många olika sätt beroende på vilken typ av partner du behöver:

Innovationspartner

Utifrån en behovsanalys i er organisation hjälper vi till att utveckla och implementera nya lösningar som främjar biologisk mångfald. Vi arbetar tvärdisciplinärt och gränsöverskridande för att utmana befintliga ståndpunkter om vad som är möjligt. Prototyper och förslag demonstreras och testas tillsammans med behovsägare. Vi kan exempelvis hjälpa er med idéutveckling, att utveckla besluts- och bedömningsverktyg, ny tjänstedesign och arbetssätt eller innovativa tekniska lösningar.

Lösningar som främjar biologisk mångfald kan bidra till att lösa specifika problem inom er organisation. Dessa lösningar kan användas på olika sätt, som t.ex. att använda tekniska lösningar för grön infrastrukturplanering, utveckla övervakningssystem för betesdjur, självkörande slåttermaskiner eller att ändra affärsmodeller för att integrera biologisk mångfald och andra hållbarhetsaspekter.

Affärspartner

Vi stöttar er i arbetet med att integrera biologisk mångfald i styrning och värdeskapande processer - exempelvis kan vi hjälpa er att undersöka vilken påverkan era produkter och tjänster har på biologisk mångfald, hur den negativa påverkan kan minska och hur detta kan mätas och följas upp. Detta kan öka värdet för era kunder och finansiärer och skapa tydliga konkurrensfördelar genom att visa att ni tar ansvar för biologisk mångfald och en hållbar utveckling. 

Som affärspartner vägleder vi företag och offentliga aktörer att använda ramverk som Science Based Targets for Nature (SBT-N) och formulera verksamhetsstrategier och mål inom biologisk mångfald. Vi hjälper dem att hitta rätt metoder, indikatorer och kompetens för att möta sina mål. Vi utför också livscykelanalyser och andra hållbarhetsanalyser samt är en potentiell partner för tredjepartscertifiering av produkter och processer relaterade till biologisk mångfald.

Forskningspartner

Vi bedriver forskning tillsammans med universitet, högskolor, institut, företag och myndigheter för att skapa en bättre förståelse för hur samhället kan möta utmaningarna för den biologiska mångfalden inom olika områden.

Exempel på vad vi gör som forskningspartner: Koordinerar, leder och utför forskningsprojekt, agerar oberoende projektpartner, ansökningsstöd eller bollplank. De flesta forskningsprojekt är tillämpade, industrinära och utgår från identifierade behov inom näringslivet. Exempel på frågeställningar kan vara inom ekologisk riskanalys, lämpliga verktyg och metoder för mätning av biodiversitet eller för bekämpning av invasiva arter.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg som passar just er och era behov!

→ Läs gärna vår publikation där vi presenterar olika perspektiv på biologisk mångfald och möjligheter för olika samhällsaktörer att arbeta med biodiversitetsfrågan.

Karin Morell

Kontaktperson

Karin Morell

Projektledare

+46 10 516 50 31

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Serina Ahlgren

Kontaktperson

Serina Ahlgren

Forskare

+46 70 630 70 13

Läs mer om Serina

Kontakta Serina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

CircHive: Ger företag verktyg att rapportera biodiversitetspåverkan

Nytt EU-projekt ska hjälpa företag och samhällen att förstå, mäta och rapportera värdet av naturen
Projekt

Fortsatt utveckling av biodiversitetsdatabas för livsmedel

I detta projekt bygger vi vidare på en databas som synliggör olika livsmedels inverkan på den biologiska mångfalden* ungefär som en motsvarighet till RISE klimatdatabas för livsmedel.
Projekt

Planering av solcellsparker för biologisk mångfald och ekosystemtjänst

Projektet Eko-Sol har tagit fram vägledning för hur solcellsparker i Sverige och Norden kan etableras med netto-noll eller netto-positiv påverkan på biologisk mångfald, odling och andra ekosystemtjänster.
Projekt

Livscykelanalys av nöt- & lammköttsproduktion i Sverige

Klimatavtrycket för idisslare är relativt högt, men betande djur som nöt och lamm kan ha andra positiva effekter på miljön såsom biologisk mångfald och inlagring av kol i marken. I detta projekt beräknar vi miljöpåverkan med livsc…
Projekt

Flexibel betesdrift med virtuella stängsel för ökad biologisk mångfald

För att Sverige ska kunna leverera gällande miljömålet om Ett rikt odlingslandskap och samtidigt upprätthålla produktion och lönsamhet i lantbruket, krävs nya verktyg för en mer flexibel och effektiv betesdrift. I projektet kommer…
Projekt

Virtuella stängsel för betesdjur

Virtuella stängsel har potential att underlätta och förenkla svensk betesdrift. På RISE pågår projekt där vi bland annat undersöker förutsättningarna för att få tekniken godkänd i Sverige, nötkreaturs förmåga att lära sig och att …
Erbjudande

Hållbarhetsanalys på vetenskaplig grund

Kraven från samhället, kunder, partners och myndigheter blir allt högre och mer omfattande. Förutom klimatkrav finns idag flera krav på till exempel resurseffektivitet, biodiversitet, vattenanvändning och energianvändning. Har ni …

Affärs- och innovationsområde: Hållbara städer och samhällen

Inom affärs- och innovationsområdet Hållbara städer och samhällen finns RISE samlade expertis inom bland annat hållbart byggande, energisystem, cirkulär omställning, infrastruktur, mobilitet, datadriven innovation och tillämpade I…