Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Projektresultat i POPFREE

Här kan du ladda ner slutrapporten för projektet och läsa om resultaten för vart och ett av våra sex fokusområden.

Fokusområde: Papper och förpackningar

Test av högfluorerande ämnen i papper i kontakt med livsmedel (Food contact material, FMC)

FCM-prover, både fluorbehandlade och icke-fluorbehandlade material, analyseras för total organisk extraherbar fluor (EOF) i förhållande till:
1. Det danska kravet på EOF i FCM som är satt till 10 µg / dm2
2. Möjliga bakgrundsnivåer av PFAS även i icke-fluorbehandlad FCM.

Både de icke-fluor- och de fluorbehandlade FCM-proverna har utvärderats med KIT-test, där de icke-fluorerade proverna visade bättre resultat än de fluorbehandlade.

Prototyputveckling med FCM hos våra partner
Förberedelser för prototypproduktion pågår, baserad på resultat av laboratorietester av icke-fluorerade alternativ.

Riskbedömning och livscykelanalys (LCA)
Jämförelser av livscykelanalys för FCM behandlad med fluor kontra behandlad med fluorfri teknik kommer att utföras. Bedömning i tre etapper föreslås:
1. Kemisk riskbedömning, utförd för alla funktionsdugliga alternativ som överensstämmer med prestandakriterier som finns för kategorin FCM.
2. Screening livscykelanalysen av de mest intressanta alternativ, för att identifiera de kemikalier eller processteg med störst miljöpåverkan
3. Fullständig livscykelanalys, för några alternativ av särskilt intresse.

Fokusområde: Textil och läder

Utveckling av testmetod och test av vattenavvisande formuleringar (Durable Water Repellent, DWR)

C6-baserade och PFAS-fria alternativ kommer att jämföras med nya PFAS-fria alternativ från POPFREE-partner. Metodutveckling för att hitta nya screeningmetoder för DWR-kemi pågår på RISE i Stockholm. Fem huvudparametrar utvärderas för DWR-prestanda och testmetoder granskas. I textillaboratorier på RISE i Mölndal utvärderas DWR-formuleringar, för närvarande med traditionella testmetoder för textil samt med några mer experimentella justeringar.  

Leverantörsguide och konsumentkommunikation
Några partner inom projektet sammanställer en leverantörsguide som ska underlätta kommunikationen i PFAS-substitution och skapa bättre förståelse av alternativen. Ett kortfattat informationsmaterial för konsument är också under utveckling. Det är tänkt för textilpartner som vill kunna ge information om PFAS och varför man ska välja PFAS-fritt när det är möjligt.

Fokusområde: Kosmetika

När det gäller kosmetika har partnerna i projektet identifierat relevanta alternativ till PFAS för deras produkt. Arbetet kommer nu att fokuseras på kommunikation mot leverantörer, andra kosmetiska varumärken och återförsäljare. Flera aktiviteter under våren 2019:

  • Ett frukostseminarium anordnades den 10 maj i Stockholm för att diskutera utmaningarna och möjligheterna att avveckla PFAS i kosmetiska produkter. Kemikalieinspektionen presenterade sitt arbete och diskuterade effekterna av PFAS och status för lagstiftning inom området. Svenska Miljöinstitutet (IVL) presenterade sina fynd om PFAS i kosmetiska produkter och hur det påverkar miljöutsläpp och människors hälsa. Slutligen gav H&M några insikter från sin resa för att avveckla PFAS från sin produktportfölj.
  • En undersökning är under utarbetande för att samla information om kosmetikaindustrins status med avseende på avveckling av PFAS. Syftet är att identifiera återstående utmaningar i substitutionsarbetet och utvärdera medvetenheten inom branschen.
  • En riskbedömning genomförs på PFAS-fria formuleringar som utvecklats av partnerna för att säkerställa att formuleringen är funktionell utifrån ett hälso- och miljöperspektiv.

Fokusområde: Filmbildande produkter (bl a anti-graffiti och färg)

Arbetet började med identifiering av flera olika filmbildande medel, det vill säga ytaktiva ämnen. Dessa karakteriserades av ytspänningsmätningar i vatten för att utvärdera deras effektivitet. En hög effektivitet innebär att en låg koncentration kan användas i formuleringarna och produkterna för att uppnå bra filmbildning (dvs låg kontaktvinkel och hög vätning).

Genom den screeningmetoden som utvecklades inom projektet under förra året identifierades flera lovande ytaktiva ämnen som användes som filmbildande medel. Dessa ämnen utvärderas nu av våra partner i mer omfattande tester och i olika koncentrationer. Ett ämne har identifierats som ett lämpligt fluorfritt alternativ för minst en produkt.

Planer för 2019 är att ersätta det ytaktiva ämnet i ytterligare en produkt. Nya ytaktiva ämnen kommer att utvärderas med hjälp av den tidigare utvecklade screeningmetoden och en nyutvecklad metod som involverar större områden. Vi kommer även att göra en riskbedömning av den kemiska sammansättningen i fluorfria filmbildande produkter.

Fokusområde: Skidvalla

Utveckling av testmetod och testning av nya alternativ
Laboratorietesterna fortsätter med friktionstest av skidvalla som appliceras på skidbitar. En screening har genomförts på en rad formuleringar, med hjälp av kontaktvinkelmätningar. På Sports Tech är släden för glidtest under utveckling och en intressant mobil elektrisk dragningsenhet har hittats. Design för inomhusprovning i skidtunneln är under utveckling.  

Vasaloppet
POPFREE deltog tillsammans med partnerna Swix och Red Creek på Vasaloppet 2019. Syftet var att informera och sprida kunskap om hälso- och miljörisker med PFAS och få skidåkare att välja PFAS-fri glidvalla. En POPFREE-undersökning bland Vasaloppet-skidåkare visade att skidvalla innehållande fluor oftast används i tävlingar. Skidåkare verkar vara mer villiga att använda fluorfria alternativ om alla andra åkare också gör det, inklusive elitskidåkare. Många ser förbud mot fluor i skidvalla som den rätta och enda vägen framåt

Vasaloppet fattade vintern 2019 beslutet att endast erbjuda fluorfria alternativ vid sin officiella vallaservice. Lisa Skedung (RISE), genomförde Vasaloppet utan någon fluor under skidorna.

Fokusområde: Brandsläckningsskum

En sammanställning har gjorts av prestandakrav för framtida fluorfria brandskum, och nya formuleringar som kan testas är under utveckling. De nya formuleringarna ska testas enligt standardiserade testmetoder för brandsläckningsskum (t.ex. EN 1568) men även vissa andra testmetoder för att studera specifika tekniska parametrar.

Planer för 2019 är att genomföra ett serie brandtest vid RISE brandforskninglabb i Borås. Vi kommer att börja med tester i mindre skala, för att maximera antalet utvärderingar. Projektet kommer också att utvärdera viskositetsmodifierande polymerer för att hålla en låg viskositet i en koncentrat och uppnå en hög viskositet vid utspädning (i Premix) Vi kommer även att göra en riskbedömning av den kemiska sammansättningen av PFAS-fria skum.