Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
En person som testar en produkt i ett användartest. En man står bredvid med en skrivplatta i händerna.
Foto: Emil Stenberg

Vad är World Usability Day?

Den andra torsdagen i november varje år arrangeras World Usability Day. Dagen handlar om att fira de framsteg som gjorts med att skapa användbara produkter och sprida kunskap kring hur användbarhet påverkar vårt dagliga liv. Helt enkelt hur vi får vår värld att fungera lite bättre.

World Usability Day upprättades 2005 av User Experience Professionals Association. Konferensen arrangeras årligen på flera platser runt om i världen för att främja användbarhet, användbarhetsteknik, användarcentrerad design, tillgänglig användbarhet och varje användares rätt att kräva system som fungerar bättre. Det gemensamma målet är att säkerställa att tjänster och produkter i människors vardag blir allt enklare att komma åt och lättare att använda. Den teknik som utvecklas ska vara inkluderande, användbar och bidra till att skapa en mer jämlik värld. Årets konferens äger rum den 10 november under temat “Vår hälsa”.

Vad är “usability” och varför är det viktigt?

Enligt ISO standard 9241-11 definieras användbarhet som ”Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang."

Ny teknik är idag svår för många att använda. Usability handlar om att fokusera på användarens behov och begränsningar. Tekniska lösningar ska förbättra våra liv, inte öka vår stress eller orsaka faror på grund av ogenomtänkt design eller dålig kvalitet.  En medveten designprocess sätter människans behov och önskemål i centrum och resulterar i teknik som gynnar oss alla.

Inkluderande design genom användartester

Världen förändras i snabb takt samtidigt som vi strävar efter ett samhälle där alla, oavsett förutsättningar, kan delta på lika villkor. En förutsättning för detta är utveckling av teknologier som sätter människor i första rummet.

Användarstudier har idag en alltmer självklar plats i designprocessen. Att lära sig förstå sina användare och hur användarvänlig en produkt är öppnar för möjligheten att hinna göra ändringar i tid samt få nya insikter om slutkunden och dennes behov. Genom användarstudier kan antaganden om användaren, användarens behov och användbarheten av produkten bekräftas, ifrågasättas eller motbevisas.

Tester kan även innebära att utvärdera om produkten är anpassad för användning av alla typer av användare. Produkter som designats utifrån en anpassning för människors olika förutsättningar är just det: enkla att använda för alla. Väl utformade produkter och tjänster tillåter människor att samexistera på gemensam grund.

Vilka är Human Experience?

RISE enhet för Användarupplevelser hjälper myndigheter och företag med användartester och utvärderingar av produkter och tjänster för att förstå vad användare och slutkunder har för behov.

Våra Usability Researchers har bred erfarenhet av att möta användaren och erbjuder kundanpassade lösningar efter specifika behov, oavsett om behovet är en mindre användarstudie eller om det behövs tas ett helhetsgrepp kring hur användarupplevelsen kan bli en del av den interna utvecklingsprocessen. Vi stöttar hela vägen från planering, genomförande och analys och levererar värdefulla insikter och rekommendationer som grund för beslutsfattande och vidareutveckling. Så vill vi skapa en mer inkluderande och jämlik värld, fri från hinder i vardagen.

En unik testanläggning i världsklass

Vi är också med och driver UX Lab, en modern testanläggning för utvärdering av användbarhet. Labbet är modulärt och simulerar den naturliga miljön för de produkter som utvärderas. Med den senaste tekniken och spjutspetskompetens inom kvalitativa metoder erbjuder vi en testmiljö som fungerar för flera olika produkter och behov. I UX Lab kan vi genomföra olika former av användartester, marknadsundersökningar och fokusgruppsdiskussioner. Vi kan även utföra högkvalitativa videoupptagningar av undersökningarna som sedan klipps ihop till tydliga sammanfattningar. Det finns också möjlighet att observera undersökningarna, antingen på plats eller via livestream.