Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Projektet Digital Pedagogik

Projektet Digital pedagogik och kompetensförsörjning i industrin, DPK-I, har i grunden handlat om hur en vuxen människa lär sig. Vilka förutsättningar som behövs, hur man behöver se på vad lärande är, hur den som ska lära sig behöver involveras. Målgruppen som har studerats är produktionspersonal inom tillverkningsindustrin, men arbetet har bidragit till många generella insikter kring lärande hos yrkesarbetande vuxna. Våra insikter och resultat visar att många utmaningar kring synen på lärande är generella, men att synen på just produktionspersonal förstärker utmaningen kring kompetensutveckling än mer.

Projektet kommer ur regeringens strategiska samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Uppdraget har varit att se över vilka villkor och förutsättningar som behöver förändras, vilken digital teknik som kan förstärka möjligheterna till lärande och hur innehållet, själva vad:et i lärandet, skulle behöva se ut för att både ge effekt och kunna valideras. I våra undersökningar och forsknings-sammanställningar kan vi tydligt se att det finns många utvecklingssteg att ta innan man investerar i att utveckla kursinnehåll.

Ingången i arbetet var också att man behöver väga in en förståelse för att målgruppen har olika grad av studievana och inställning till lärande. Vad digital pedagogik betyder i det sammanhanget är något projektet utforskat. Vår forskningsöversikt och andra undersökningar visar starka tecken på att det inte endast handlar om studievana, att studera individuellt i digitala moduler är oftast inte tillräckligt för att generera önskat lärande rent generellt. Det är också just det pågående, kontinuerliga lärandet i och på arbetet som de flesta arbetsplatser vill åt, där vissa specifika moment naturligtvis behöver kompletteras med rent formaliserad utbildning.

Alla insikter som genererats i vårt projekt visar gemensamt att det finns mycket grundarbete att göra för att få med alla i kompetensomställning och lärande. Verkningsfullt lärande för vuxna behöver utgå från den som ska lära sig i både design och innehåll. Lärande och innovationsarbete behöver ske i kärnverksamheten och tillsammans med medarbetare. Här finns en stor potential för utveckling och effektfull kompetensutveckling.