Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

CE-märkning av mätinstrument, MID

Mätinstrument som släpps ut på den gemensamma marknaden måste vara CE-märkt, som ett bevis på att det uppfyller kraven i direktivet 2014/32/EU. RISE är ett anmält organ enligt direktivet för att bedöma en rad olika mätinstrument, och kan därmed utfärda de dokument som tillverkaren behöver som underlag för CE-märkningen.

Kundnytta

Syftet med ett EU-typintyg för ett mätinstrument är att man får lov att sätta sitt mätinstrument på den europeiska marknaden.

Det är tillverkarens ansvar att mätinstrumentet uppfyller kraven i direktivet och att det är CE-märkt. Som tillverkare räknas den som sätter mätinstrumentet på marknaden i sitt namn, oavsett om denne har tillverkat mätinstrumentet själv eller låtit någon annan tillverka den för sin räkning.

Tillverkaren måste anlita ett anmält organ som skall granska mätinstrumentet och bedöma om mätinstrumentet överensstämmer med direktivets krav. Om det anmälda organet kommer fram till att mätinstrumentet uppfyller kraven utfärdas ett EU typintyg (EU typ examination certificate), Assessment Decission eller Certificate of conformity, som tillverkaren kan använda som en del i det underlag som krävs för att CE-märka mätinstrumentet.

För många mätinstrument finns det harmoniserade standarder framtagna. Om man utformar mätinstrumentet helt enligt en sådan standard, så visar man med automatik att man uppfyller tillämpliga krav i direktivet. I de fall man inte väljer att följa en harmoniserad standard, skall tillverkaren själv visa hur de tillämpliga kraven i direktivet tillgodosetts vid avsedd användning av mätinstrumentet. RISE tar fram en utvärderingsplan för att verifiera att kraven är relevanta och att de uppfylls.

Metod

  • Typkontroll (modul B)

Processen startar med att tillverkaren skickar in en ansökan till RISE om granskning av mätinstrumentet. Till ansökan bifogas ett tekniskt underlag. En speciell ansökningsblankett finns, och i denna beskrivs också vad som skall ingå i det tekniska underlaget. Om utrustningen är utformad enligt en harmoniserade standard, så används denna som underlag för provning och utvärdering. Det tekniska underlaget och resultatet av provningarna utvärderas.

I de fall där harmoniserad standard saknas eller att den inte följs, skall tillverkaren tillsammans med ansökan beskriva hur man uppfyller de relevanta väsentliga kraven i direktivet. Beskrivningen skall också redovisa hur man kommit fram till lösningarna som uppnås. En utvärderingsplan tas fram av RISE i samråd med tillverkaren, för att testa utrustningen.

  • Bedömning av kvalitetssystem (modul D)

Tillverkaren ansöker till RISE om bedömning av sitt kvalitetssystem gällande tillverkningen av en eller flera mätinstrument. Mätinstrumenten skall ha ett gällande EU/EC-typintyg från RISE eller något annat anmält organ. Intygen jämte teknisk dokumentation skall bifogas ansökan (behövs inte om RISE har utfärdat intygen).

RISE utför efter överenskommelse med tillverkaren, en inledande bedömning av kvalitetssystemet på plats hos tillverkaren. Uppföljande bedömning av kvalitetssystemet sker sedan årligen.

  • Överensstämmelse med typ som grundar sig på produktverifiering (modul F)

Tillverkaren ansöker till RISE om produktverifiering för att verifiera mätinstrumentets överensstämmelse med EU/EC-typintyget. Produktverifieringen genomförs genom att prova varje mätinstrument eller genom statistiska kontroller av mätinstrumenten.

Mätinstrumenten skall ha ett gällande EU/EC-typintyg från RISE eller något annat anmält organ. Till ansökan bifogas EU/EC-typintyget och Deklaration om överensstämmelse. En speciell ansökningsblankett finns, och i denna beskrivs också vad som skall bifogas ansökan.

  • Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter (modul G)

Processen startar med att tillverkaren skickar in en ansökan till RISE om granskning av instrumentet. Till ansökan bifogas ett tekniskt underlag. En speciell ansökningsblankett finns, och i denna beskrivs också vad som skall ingå i det tekniska underlaget. Om mätinstrumentet är utformad enligt en harmoniserade standard, så används denna som underlag för provning och utvärdering. Det tekniska underlaget och resultatet av provningarna utvärderas.

I de fall där harmoniserad standard saknas eller att den inte följs, skall tillverkaren tillsammans med ansökan beskriva hur man uppfyller de relevanta väsentliga kraven i direktivet. Beskrivningen skall också redovisa hur man kommit fram till lösningarna som uppnås. En utvärderingsplan tas fram av RISE i samråd med tillverkaren, för att testa mätinstrumentet.

  • Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring (modul H)

Processen startar med att tillverkaren skickar in en ansökan till RISE om bedömning av sitt kvalitetssystem gällande tillverkningen av ett eller flera mätinstrument. Till ansökan bifogas ett tekniskt underlag. En speciell ansökningsblankett finns, och i denna beskrivs också vad som skall ingå i det tekniska underlaget.

RISE utför efter överenskommelse med tillverkaren, en inledande bedömning av kvalitetssystemet på plats hos tillverkaren.

Leverans

  • Typkontroll (modul B)

Om RISE gör bedömningen att mätinstrumentet uppfyller kraven ställs ett EU-typintyg ut. Giltighetstiden för ett EU-typintyg är 10 år och förutsätter bland annat att mätinstrumentet är oförändrat, att den harmoniserade standarden är fortsatt harmoniserad eller i det fall standard ej har tillämpats, att ny kunskap eller erfarenhet inte medför att den ursprungliga bedömningen kan ifrågasättas.

  •  Bedömning av kvalitetssystem (modul D)

RISE rapporterar resultatet i en skriftlig rapport. Eventuella avvikelser skall åtgärdas av tillverkaren och rapporteras till RISE. När RISE har godkänt åtgärderna utfärdas ett certifikat (Assessment Decision) gällande kvalitetssystemet för produktionskontrollen. Giltighetstiden för ett Assessment Decision är 5 år. Detta ger tillverkaren rätt att använda RISE id nr som anmält organ tillsammans med CE-märkningen på de mätinstrumentet som omfattas. Uppföljande bedömningar av kvalitetssystemet skall sedan ske med max 1 års intervall.

  •   Överensstämmelse med typ som grundar sig på produktverifiering (modul F)

RISE rapporterar resultatet i ett intyg om överensstämmelse (Certificate of conformity). Intyget har ingen giltighetstid. Intyget ger tillverkaren rätt att använda RISE id nr som anmält organ tillsammans med CE-märkningen på de mätinstrumentet som omfattas.

  • Överensstämmelse som grundar sig på kontroll av enskilda produkter (modul G)

RISE rapporterar resultatet i ett intyg om överensstämmelse (Certificate of conformity). Intyget har ingen giltighetstid. Intyget ger tillverkaren rätt att använda RISE id nr som anmält organ tillsammans med CE-märkningen på de mätinstrumentet som omfattas.

  • Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring (modul H)

RISE rapporterar resultatet i en skriftlig rapport. Eventuella avvikelser skall åtgärdas av tillverkaren och rapporteras till RISE. När RISE har godkänt åtgärderna utfärdas ett certifikat (Assessment Decision) gällande kvalitetssystemet för produktionskontrollen.  Giltighetstiden för ett Assessment Decision för modul H är 3år. Detta ger tillverkaren rätt att använda RISE id nr som anmält organ tillsammans med CE-märkningen på de mätinstrumentet som omfattas. Uppföljande bedömningar av kvalitetssystemet skall sedan ske med max 1 års intervall.

Mer information

Ett mätinstrument enligt direktivet 2014/32/EU är något av följande:

MI-001 Vattenmätare
MI-002 Gasmätare och volymomvandlare
MI-003 Aktiva Elenergimätare
MI-004 Värmeenergimätare
MI-005 Mätsystem för kontinuerlig och dynamisk mätning av mängder av andra vätskor än vatten
MI-006 Automatiska vågar
MI-007 Taxametrar
MI-008 Längdmått
MI-009 Dimensionsmätinstrument
MI-010 Avgasmätare

RISE är anmält organ för följande mätinstrument samt tillhörande moduler:

För bedömning av överensstämmelse kan tillverkare välja mellan följande kombinationer av moduler som RISE är anmält organ för:

Tjänst

CE-märkning av mätinstrument, MID

Certifiering

Produktcertifiering

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

RISE Certifieringsregel SPCR 302

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Inga förberedelser krävs, dock bör en tydlig definition av mätinstrumentet och den avsedda användningen finnas vid initial kontakt med RISE Certifiering. En första kontakt med RISE Certifiering bör tas så tidigt som möjligt när en utrustning ska certifieras.

Vid bedömning av kvalitetssystem enligt modul D skall tillverkaren ha ett dokumenterat kvalitetssystem som är implementerat i verksamheten.

Josefin Damberg

Kontaktperson

Josefin Damberg

TIC-ingenjör

Läs mer om Josefin

Kontakta Josefin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Produktcertifiering

Certifiering av produkter handlar om att skapa ett förtroende för produkten när den kommer ut på marknaden.

Behandling av kunders och affärs­kontakters person­uppgifter

Här hittar du information om insamling, behandling, lagring och delning av personuppgifter avseende individuellt identifierbara Kontaktpersoner hos kund eller affärspartner. Detta inkluderar nuvarande, tidigare och kommande K…

Opartiskhet och oberoende vid certifiering

RISE Certifiering skapar förtroende för sina tjänster genom att vara objektiva i genomförandet av uppdrag. Det innebär att vara uppmärksam på att uppdrag utförs på ett opartiskt sätt utan personlig vinning och att objektiva bevis …

Synpunkter och klagomål gällande certifiering

Om du har synpunkter på hur vi arbetar är du välkommen att skicka dem till oss. Vi uppskattar alla synpunkter som kan hjälpa oss att förbättra vårt arbete.
Tjänst

Certifiering av mätinstrument enligt rekommendationer från OIML

För mätinstrument finns det internationella rekommendationer som ges ut av OIML (International Organization of Legal Metrology). RISE är utsett som ett Issuing Authority för vissa av dessa rekommendationer och kan i denna roll utf…
Tjänst

CE-märkning av icke-automatiska vågar, NAWI

Icke-automatiska vågar som släpps ut på den gemensamma marknaden måste vara CE-märkta, som ett bevis på att den uppfyller kraven i direktivet 2014/31/EU. RISE är ett anmält organ enligt direktivet, och kan därmed utfärda de dokume…
Tjänst

Certifiering av komponenter och tillbehör till mätinstrument

RISE är ett ackrediterat certifieringsorgan för att certifiera komponenter och tillbehör till mätinstrument enligt WELMEC Guide 8.8 och kan i egenskap av detta utfärda Parts Certificates respektive Evaluation Certificates gällande…
Tjänst

Programvara i mätinstrument

RISE erbjuder utvärdering av programvara i mätinstrument med avseende på risker med störda mätningar och mätvärden. EUs direktiv för mätinstrument (MID) och riktlinjer från samarbetsorganisationen WELMEC är grunden för utvärdering…