Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Aktionsforskning för hållbara samhällen på riktigt

RISE erbjuder tjänsten aktionsforsk­ning som vänder sig till kommuner, regioner, bygg­aktörer, fastighets­bolag med flera som är engagerade i samhällsutvecklingsprojekt och som står inför komplexa utmaningar. Målet är att fördjupa förmågan att styra och samordna en samhälls­process som leder till hållbar utveckling.

Aktionsforskning

RISE vill genom aktionsforskning (ongoing evaluation) – utifrån ett vetenskapligt grundat arbetssätt – bidra som kvalitativt stöd som förbättrar en organisations effektivitet, innovationskraft och förändringskapacitet. 

Metod

Aktionsforskaren bidrar med lärande och utveckling för ett projekts organisation, styrning, genomförande och uppföljning. Aktionsforskaren agerar proaktivt genom att förutse framtida situationer, till exempel då ett projekt riskerar att inte nå sina hållbarhetsmål. Aktionsforskarens uppdrag kan i ett sådant fall handla om att skapa utrymme för förebyggande åtgärder genom att bistå med stöd för en lednings- och organisationsförändring inom ramen för exempel­vis ett hållbarhetsprogram eller en handlings­plan. Aktionsforskaren kan identifiera synergier och målkonflikter och lyfta dessa till projektledningen.

Leverans

Aktionsforskningens tjänster innefattar: 

  • att delta vid viktiga aktiviteter och möten och att samarbeta med projektledningen
  • att agera bollplank och ge råd
  • att ha en utvecklingsstödjande ansats genom att kritiskt och konstruktivt skärskåda hur projektet arbetar med att nå sina mål och ge möjlighet till löpande ändringar genom identifiering av målkonflikter och synergier
  • att kontinuerligt kommunicera aktionsforskningens resultat till projektledningen
  • att skapa stödjande underlag och rapporter som stöd för hur insatserna kan skalas upp och spridas nationellt och internationellt
  • att generera kunskap som ger riktning åt omställningsarbetet

Kompetens

Aktionsforskarens roll är dels att fungera som vägledare inom processtyrning och olika fackområden, dels att kunna göra evidensbaserade, kvalitativa analyser och bedömningar. Vi som är engagerade i aktionsforskning företräder ett brett kunskapsfält och nätverk som spänner från relevant fackexpertis till forskningsförankrad kompetens. RISE arbete är grundat i svenska miljökvalitetsmål, jämställdhets- och folkhälsopolitiska mål och Agenda 2030.

Effektmål

  • Organisationskultur – systematiserad styr­ning av lednings- och samverkansfunkt­ioner som under­stödjer en inkluderande och effektiv samhällsprocess i planerings-, genomförande- och förvaltningsskedet, vars erfarenheter kan åter­föras som kvalitativt stöd i framtida projekt
  • Innovationsdriven utveckling – stöd av nya lösningar för ett projekts lokala utmaningar avhängiga ekonomiska, sociala, kulturella och miljörelaterade faktorer 
  • Hållbart samhälle – förutsättningar för att planering, genomförande och uppföljning av projektets upp­satta hållbarhetsmål för­verkligas, som bidrar till en tillgänglig och inkluderande livsmiljö som är motstånds­kraftig över tid.

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Aktionsforskning för hållbara samhällen på riktigt

Pris

Pris vid offertförfrågan

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
Björn Hellström

Kontaktperson

Björn Hellström

Forskare

+46 73 035 54 04

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.