Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Folksamling
Foto: Amy West CC

Värdering av sociala effekter av samhällsbyggnadsinvesteringar

Boendesegregationen är en stor utmaning i dagens Sverige. I det här projektet utvecklar RISE kunskaper om huruvida boendesegregationen skulle kunna motverkas genom att kommuner fick tillgång till nya sätt att analysera, värdera och monetarisera de sociala effekterna av samhällsbyggnadsinvesteringar, särskilt kopplat till boendesegregation.

Boendesegregationsutredningen (Fi 2022:20) har i uppdrag att ta fram förslag på hur boendesegregationen i Sverige kan minskas och motverkas på både kort och lång sikt och på så sätt främja jämlika uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.

Som en del i utredningen har Regeringskansliet gett ett team med forskare och analytiker på RISE i uppdrag att undersöka möjligheterna att utveckla nya verktyg för att beräkna sociala värden av samhällsbyggnadsinvesteringar. Mer specifikt är syftet att undersöka om svenska kommuner framöver själva skulle kunna börja analysera, värdera och monetarisera (d.v.s. sätta kronor och ören på) de sociala kostnader och nyttor som kommer av olika former av investeringar inom samhällsbyggnadsområdet, särskilt, men inte enbart, kopplat till boendesegregation.

RISE uppdrag fokuserar särskilt på SROI (Social Return on Investment), en metod som breddar traditionella sätt att räkna avkastning på investeringar (ROI) genom att även sociala värden inkluderas i kalkylen. Mer specifikt handlar det om att ta i beaktande vad olika intressenter (t.ex. kommuner eller företag) kan tjäna ekonomisk på att undvika sociala kostnader (så som brottsbekämpning och social omsorg) alternativt uppnå sociala nyttor (så som ökad hälsa eller trygghet).

SROI skiljer sig åt från traditionella kostnads-nyttoanalyser genom att den beräknar och bryter ner effekterna av en investering på de mest berörda intressentgrupperna, liksom även inkluderar intressenterna i arbetet. Tanken är att resultatet av en SROI-kalkyl på så sätt blir mer trovärdigt genom att risken för snedvridningar i mänskligt tänkande minskas, exempelvis så kallat bekräftelsebias (eng. confirmation bias). Detta samtidigt som kalkylen blir mer demokratisk och förankrad i intressenternas behov, något som i sin tur kan leda till att fler känner ägandeskap för, och har ett intresse av, att använda och implementera resultatet i sin verksamhet.

RISE uppdrag går ut på att sammanställa, analysera och syntetisera tidigare erfarenheter från såväl egna- som andras projekt på området liksom ett urval av aktuell forskning. Baserat på detta ska en rapport tas fram som diskuterar de för- och nackdelar, liksom effekter, som metoden SROI (alternativt SROI-inspirerade arbetssätt) skulle kunna få på samhällsbyggandet. Som en del i detta ska skriften inte minst diskutera SROI:s användbarhet som beslutsstöd i kommuners samhällsbyggnadsprocesser, särskilt avseende bostadsförsörjning och boendesegregation.

Sammanfattning

Projektnamn

Värdering av samhällsbyggnadsinvestering

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, forskningspart

Projektstart

Varaktighet

3 månader

Finansiärer

Boendesegregationsutredningen

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

1.Ingen fattigdom
3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Anders Kyrkander

Projektledare

+46 10 516 57 72

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Stadsbyggnads­investeringars effekter och värden (SIGURD)

Hur vi bygger påverkar inte bara den fysiska miljön, det påverkar också människors livsvillkor. Projekt SIGURD ska hjälpa aktörer inom stadsutveckling att mäta och förstå vilken betydelse olika stadsbyggnadsinvesteringar har för e…
Projekt

Levande bottenvåningar som värdeskapande stadsutveckling

Många svenska stadsutvecklingsprojekt har som mål att fastigheter ska ha verksamheter i bottenplan. Detta är dock inte enkelt i tider av digital handel och externa köpcentrum. Projektet har tagit fram en handbok och en fallstudie …
Projekt

Kartläggning av delningstjänster och hur dessa bidrar till levande gatuplan

Delningsekonomi ses av många idag som ett sett att skapa ekonomiskt, socialt och ekologiskt bärkraftigare städer och samhällen. Det här projektet syftade till att generera kunskaper om hur delningsinitiativ, genom att finnas på pl…
Expertis

Samhälls­ekonometri

Samhällsekonometri syftar till avancerade ekonometriska modeller för att räkna fram långsiktiga effekter av investeringar i samhällsinnovation.
Projekt

Segregation och investeringar i utsatta områden

I projektet analyseras trygghet och segregation med hjälp av registerdata och fastighetsägares kundnöjdhetsundersökningar. Fokus är bostadsbeståndet som ägs av och de investeringar som görs av kommunala fastighetsägarna inom Framt…
Berättelse

Stadsbyggnad – ett verktyg för social hållbarhet

Samhället brottas med många sociala utmaningar. Boendesegration, social isolering, hotade offentliga platser – komplexa problem som kan angripas på olika sätt samtidigt. RISE bidrar med kunskap och nya sätt att utforma och utvärde…
Projekt

Social hållbarhet i samhällsplanering – en kunskapsöversikt

Det råder oklarhet kring vad social hållbarhet innebär inom samhällsplanering. Ett mål med denna kunskapsöversikt – genomförd med aktörer på kommunal, delregional, regional och statlig nivå i Sverige – har varit att skapa förståel…
Projekt

Social innovation i samhällsplanering

Segregation och ojämlik tillgång till boende och viktiga samhällsfunktioner så som skola och arbetsliv är en stor utmaning i dagens Sverige. I det här projektet utvecklades en fritt tillgänglig verktygslåda med metoder som kommune…