Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Buss, vägar, mobilitet, trafik, stad
Foto: Pasi Mämmelä

Trygghet i stadsplanering - trygga gestaltade livsmiljöer för vem?

Trygghetsfrågorna står högt upp på dagordningen i Sverige. Inte minst i gestaltning och drift av våra gemensamma livsmiljöer. Det är dock inte alltid självklart att kunskaper om vad som skapar trygghet för olika delar av befolkningen (utifrån t.ex. kön, ålder och etnicitet) får praktiskt genomslag, något som det här projektet ville bidra till.

Det här forsknings- och innovationsprojektet initierades av Göteborgs stads socialförvaltningar. Idag har socialförvaltningarna ett uppdrag att bidra med ett socialt perspektiv till planering, gestaltning och förvaltning av gemensamma platser, så som torg, parker och gator. Som en del av detta har förvaltningarna initierat ett gemensamt arbete med att utveckla sina kunskaper och förmågor kopplat till trygghetsfrågorna.

Med syftet att existerande kunskaper om trygghetsfrågorna ska få ett större genomslag i praktiken tog Göteborgs stad hjälp av RISE. Inte minst gällde detta kunskaper om vad som skapar trygghet beroende på vilken bakgrund du har (kön, etnicitet, fysisk och psykisk funktion, språk och nationalitet m.m.). Projektets mål var att ta fram ett praktiskt orienterat design- och dialogstöd som i första hand är riktat till tjänstepersoner i socialförvaltningarna.

Projektet byggde på arbetssättet Evidensbaserad stadsutveckling. Det betyder att projektets slutresultat vägde samman olika typer evidens (det vill säga trovärdiga och välgrundade kunskapsanspråk), nämligen: organisatorisk evidens, professionell evidens, vetenskaplig evidens och intressentevidens.

I projektet arbetade därför forskare och analytiker från RISE nära ihop med tjänstepersoner från Göteborgs stad för att samskapa en lösning på den gemensamma utmaningen. Här bidrog RISE bland annat med kompetens inom stadsbyggnad, gestaltning av offentliga platser, professionellt och organisationellt lärande, samhällsvetenskaplig metod och mätteknik. Göteborgs stad bidrog inte minst med kompetens inom trygghetsfrågor, gestaltning, stadsplanering och kommunal organisation.

Projektet bestod av två delar:

Del 1. Kunskapsunderlag. Här genomförde RISE kontinuerligt så kallade rapid reviews, det vill säga små, snabba, men ändå systematiska, forskningsöversikter på avgränsade teman (ex. genus, ålder och socio-ekonomi). RISE höll även i en så kallad forskningscirkel, inom vilken projektmedarbetarna från Göteborgs stad träffades och satte forskningssammanställningarna i relation till deras dagliga arbete.

Del 2. Implementering. Här genomförde RISE och Göteborgs stad tillsammans en processkartläggning, det vill säga en studie av hur socialförvaltningarna idag deltar i planeringen och förvaltningen av Göteborgs gemensamma livsmiljöer. Processkartläggningen visualiserades i en digital processkarta. I workshopformat identifierades också utvecklingsbehov samt gap i stadens existerande processer. Nu definierades också vad projektets slutleverans skulle bestå av och hur det kan implementeras i stadens processer.

Baserat på resultatet från Del 1 och Del 2 utvecklades Kvalitetskriterier för trygga offentliga platser, ett analys- och samtalsstöd som tjänstepersoner i socialförvaltningarna, men även andra aktörer i staden, kan använda under exempelvis möten och skrivbordsarbete för att lätt och flexibelt analysera hur en plats utformning kan tänkas påverka trygghet för olika grupper.

Projektleveranser

Sammanfattning

Projektnamn

Trygghet i stadsplanering

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Forskningspart

Projektstart

Varaktighet

5 månader

Finansiärer

Göteborgs stad

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.