Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Effektmätning används bland annat för att bedöma resultaten av olika hållbarhetsprovningar

Testbädd för byggnadsintegrerad solel

Testbädden syftar till att skapa förutsättningarna för en högkvalitativ, säker, effektiv och estetiskt tilltalande solelproduktion i vår bebyggda miljö. Som aktör erbjuds du här möjligheten att testa och utforma produkter och tjänster för att uppnå den optimala kombinationen när det kommer till kostnader, energiproduktion och materialbesparing.

Under 2020-2021 drev RISE ett projekt som syftar till att etablera en testbädd för byggnadsintegrerad solel (BIVP). I projektet har vi inventerat behoven hos olika aktörer med intresse för solceller i bebyggelsen. På beställarsidan till exempel fastighetsägare, arkitekter och byggentreprenörer. På utbudssidan främst solcellsföretag och byggprodukttillverkare. Testbädden utvecklas för att möta dessa behov. I projektet påbörjades även diskussioner om en certifiering av BIPV-produkter

Syfte och mål
Projektets huvudsakliga syfte var att undersöka förutsättningarna för, samt inleda etableringen av en testbädd dedikerad till högkvalitativ, säker, effektiv och estetiskt tilltalande solel i den bebyggda miljön. Effektiv innebär här att produkterna och de tjänster som utvecklas i anslutning till dem utformas på ett sätt som ger en optimal kombination av kostnader, energiproduktion och materialbesparing.

För de som utvecklar produkterna: solelentreprenörer och byggprodukttillverkare, innebär detta att testbädden utformas så att nya produkter kan testas och anpassas för modern byggproduktion utan att ge avkall på de tekniska krav som ställs på byggnader och som säkerställer en okomplicerad process. För byggentreprenörer är det oerhört viktigt att produkter man tar in genom underleverantörer kan testas i ett tidigt skede för att undvika risk för allvarliga skador eller olyckor i byggnader med BIPV-produkter i framtiden.

Utmaning
En stor andel av den snabbt växande svenska solelproduktionen sker på eller i anslutning till våra byggnader. Många av solcellsinstallationerna förblir mer eller mindre osynliga så länge man inte betraktar dem från ovan eller på nära håll. I dessa installationer behöver man inte ta hänsyn till estetiken utan kan göra det ”enkelt och billigt” utan att det för den skull behöver gå ut över kvaliteten. Många väl synliga installationer återstår dock och i takt med att marknaden växer utgör dessa att alltmer påtagligt inslag i våra stadsbilder. Kraven på estetik ökar alltså och detsamma gäller behoven av att minska material- och resursåtgången.

Estetik och effektiv materialanvändning är kvalitéer som byggnadsintegrerad solel kan leverera, men trots detta har konceptet efter mer än 30 år inte slagit igenom. Orsaken är främst att priset ofta blir för högt men ibland också att tillförlitligheten blivit lidande jämfört med state of the art-alternativet utanpåliggande installation. Okunskap och osäkerhet hos beställare, byggentreprenörer och arkitekter är andra förklaringar till att man hellre väljer väl etablerade byggnadsapplicerade lösningar eller avstår helt från att investera i solel.

Frånvaro av starka incitament i form av krävande byggregler eller certifieringar som lyfter fram solel har också hämmat solelens utveckling generellt men detta håller nu på att ändras. Nära nollenergikraven som på allvar träder i kraft 2020 liksom allmänhetens allt djupare insikt om allvaret i klimatutmaningarna driver på såväl solelmarknaden generellt som efterfrågan på bra BIPV-lösningar.

Lösning
En testbädd för byggnadsintegrerad solel (BIPV) adresserar framtida byggnadsanknutna solelinstallationer och syftar till att dessa ska bli ekonomiskt konkurrenskraftiga, estetiskt tilltalande och samtidigt minimera materialanvändningen i byggandet. Det senare åstadkoms genom att solcellerna kan fungera som ett byggmaterial och därmed levererar fler funktioner än enbart elproduktionen.

Genomförande
Genomförandet handlar främst om att möta testbäddens tilltänkta användare och de olika aktörer som förväntas kunna dra nytta av dess verksamhet och resultat. Huvudsyftet är att bättre förstå vad som krävs av en framgångsrik testbädd för BIPV men informationsutbytet behöver vara dubbelriktat. Från projektets sida vill vi också förmedla kunskap och information om en resurs under uppbyggnad och om de utmaningar kring framförallt samverkan, kostnader och kvalitet vi ser förknippade med introduktionen av BIPV.

Arbetet kommer att ske genom intervjuer, studiebesök och eventuellt någon workshop.

Effekt
På sikt förväntas testbädden bidra till att stärka beställarnas förtroende för tekniken och till att mer kostnadseffektiva lösningar utvecklas vilket banar väg för en växande marknad. Med en starkare hemmamarknad och tillgång till kvalificerade utvecklingsresurser stärks också konkurrenskraften för svenska företag på en global jättemarknad.

Sammanfattning

Projektnamn

Testbädd för byggnadsintegrerad PV

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Initiativtagare och koordinator

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Partner

F.O Petersson & Söner, Sveriges äldsta byggföretag

Finansiärer

Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Peter Kovacs

Kontaktperson

Peter Kovacs

Senior Projektledare

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.