Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Svenska Näringsplattformen - samverkan för näringsämnen i rena kretslopp

Under hösten 2019 har Svenska Näringsplattformen börjat ta form och fortsatt etablering med stöd av Vinnova sker under 2020. Plattformen ska stödja, underlätta och överbrygga hinder och således möjliggöra en systemomställning där näringsämnena i avloppsvatten är en del av ett rent kretslopp i synergi med de globala hållbarhetsmålen. Plattformen skapar en kunskapsnod i Sverige och internationellt med ett akivt nätverk av intressenter i värdekedjan.

4 av planetens 9 hållbara gränser har redan överskridits. Två som anses ligga ”beyond zone of uncertainty”: biodiversitet och biogeokemiska flöden, det sistnämnda innebär förändrade flöden av fosfor och kväve i naturen. Samtidigt som lantbruket genomgår en modernisering och effektivisering för att mätta en ökad befolkning, kanske den allra viktigaste utmaningen idag för lantbruket är att få näringsämnen i rena kretslopp i hela näringsflödet. I Sverige idag tillförs merparten av fosforbehovet på åkermark genom stallgödsel men omkring 40 % tillförs genom mineralgödsel som kommer från geologiska mineralfyndigheter. Det behövs en omställning på samhällsnivå, inbegripen stad, landsbygd och natur, från linjära flöden av näringsämnen till näringsämnen i en cirkulär ekonomi.

Liksom all hållbar utveckling krävs samverkan mellan parter i linje med hållbarhetsmål 17 Genomförande och Globalt partnerskap, och implementering av hållbar innovation. Det handlar om en omställning som berör flera socio-tekniskt system med oöverskådligt många variabler och i ständig förändring. Det behövs kunskapsöverföring mellan olika sektorer och aktörer för att skapa en systemförändring; en gemensam förståelse för eventuella drivkrafter, barriärer och hinder för en lyckad och hållbar systemförändring där näringsämnen kommer i kretslopp. 

Under andra halvan av 2019 har RISE och IVL tillsammans initierat Svenska Näringsplattformen. Projektet, finansierat huvudsakligen av Vinnova, har tagit fram en struktur för plattformen som under början av 2020 kommer få en egen webplats och medlemsportal för dess medlemmar.

I plattformens regi har därtill två samverkansprojekt skapats och genomförts.

  • Hållbarhetsanalys av olika system för återvinning av kväve och fosfor, och
  • Testverksamhet för utvinning av kväve och fosfor ur avloppsvatten 

Plattformens aktivitetsmål för 2020 handlar i stort om att få till stånd ett antal relevanta projekt som bidrar till att lösa upp hinder och skapa möjligheter för återföring av näringsämnen i rena kretslopp.

Under 2020 kommer plattformen dessutom att erbjuda sina medlemmar: 

- Nyhetsutskick

- 1 nätverksträff från lunch till lunch, fokuserat på ett relevant tema och att skapa en gemensam vision

- Projektinitieringsmöten, den första den 3e mars med en förhoppning om gemensam uppstart av projekt kopplade mot området

För att få mer information tills dess att plattformens webplats är igång är ni hjärtligt välkomna att kontakta Emma (RISE) eller Klara (IVL).


Sammanfattning

Projektnamn

Svenska Näringsplattformen

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och koordinator ihop med IVL

Projektstart

Varaktighet

Plattformen skall fortleva så länge den behövs.

Total budget

1 846 000

Partner

IVL Svenska Miljöinstitutet, VIVAB Vatten och Miljö i Väst, VA SYD, SVOA Stockholm Vatten och Avfall, Käppalaförbundet, Gryaab

FN:s globala hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
6.Rent vatten och sanitet
11.Hållbara städer och samhällen
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
17.Genomförande och globalt partnerskap

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Emma Lundin

Kontaktperson

Emma Lundin

Projektledare

+46 10 516 63 31
emma.lundin@ri.se

Läs mer om Emma