Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Lastmaskin med fastgödsel för rötning
Foto: Mats Edström

Rötning av fjäderfägödsel, djupströgödsel, hästgödsel

Fastgödsel är en dåligt utnyttjad resurs för rötning i Sverige men detta kan förändas via rötning. I framtiden bedöms den kunna bidra med ca 1 TWh biogas/år. Fastgödsel är växtnäringsrik där kvävet i hög grad är organiskt bundet. Rötning av denna fraktion leder till att till grödor lättillgängligt kväve, i form av ammonium, kan mångdubblas.

Vid dagens användning av fastgödsel inom jordbruk nyttjas bara delvis dess potential. Rötning av fastgödseln medför att den kan generera betydligt mer nyttigheter. Det övergripande syfte och målet med projekten inom området är identifiera och testa teknik- och systemlösningar för fastgödseldominanta substratblandningar i storskaliga biogasanläggningar inklusive dess rötresthantering och användning samt att visa att dessa rötningsprocesser går att driva effektivt.

Arbetet inom detta området har delats in i två projekt:

 

 1. Försöksrötning i RISE testbädd "mobil pilotanläggning för biogasforskning" av kväverik hönsgödsel som huvudsubstrat. Rötrest förädlades dels via separation med en dekantercentrifug följt av koncentrering via indunstning. Detta projekt har slutrapporterats.
  * Projekttitel: Superbiogödsel för ekologisk spannmålsproduktion
  * Huvudfinansiär: Vinnova
  * Slutrapport: Rötning av fjäderfägödsel med gödselförädling i tillämpad skala (RISE Rapport 2018:39)

   
 2. Tillsammans med aktörer inom biogasbranschen anpassa uppströms system i stall, testa robust förbehandlingsteknik som möjliggör effektiv rötning, samt nerströms för hur rötresten används på ett resurseffektivt sätt. Partnerna i projektgruppen representerar både biogasbranschen, FoU inom jordbruk och biogas och myndighet som har fokus att minska stallgödselns bidrag till övergödningen. Projekt pågår.
  * Projekttitel: Samverkan fastgödsel, från problem till nyttigheter via rötning
  * Huvudfinansiär: Vinnova (via programmet Utmaningsdriven innovation, steg 1)


 

Sammanfattning

Projektnamn

Samrötning fastgödsel och flytgödsel

Status

Pågående

Region

Region Kalmar län, Region Uppsala, Region Östergötland

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2019-06-01

Total budget

2 Mkr

Partner

Projekt 1: Mönsterås Biogas, Promill Teknik AB, Linnéuniversitetet , Projekt 2: Gasum, More Biogas, SLU Egendomsförvaltningen, Länsstyrelsen i Kalmar Län samt SLU, institutionen för energi och teknik

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
Mats Edström

Kontaktperson

Mats Edström

Forskare

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.