Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Händer med mikroorganismer

Resistensgener i handens mikrobiom

Kunskap om förekomst av resistensgener mot antibiotika och biocider hos mikroorganismer på huden är viktig för att kunna utveckla effektiva och långsiktigt hållbara hygienprodukter. I projektet vidareutvecklades metodik för helgenomsekvensering lämplig för kartläggning av resistensgener och en studie av resistensgener hos försökspersoner gjordes.

Bakgrund

Det finns stora samhällsekonomiska vinster att göra på minskad spridning av sjukdomsframkallande virus och mikroorganismer i hem och offentlig miljö. Därtill är minskad smittspridning ett strategiskt prioriterat område i WHO:s arbete med att begränsa onödig antibiotikaanvändning och resistensutveckling i samhället. Effektiva hygienprodukter och desinfektionsmedel för professionellt och privat bruk är avgörande i detta arbete.

För att vara långsiktigt effektiva mot smittspridningen i samhället är det av stor vikt att upprepad användning av dessa produkter inte skadar den naturliga mikrobiota som finns på vår hud, eftersom hudens normala mikrobiota är ett viktigt skydd mot infektioner. Dessa produkter ska heller inte orsaka resistensselektion, eftersom resistens mot desinfektionsmedel även kan ge upphov till förhöjd motståndskraft mot antibiotika.

Utmaning

Med tanke på de omfattande samhällsutmaningar som vi globalt står inför kopplat till ökad problematik med antibiotika- och biocidresistens finns det idag ett stort behov av bredare kunskap rörande resistensutveckling. Till följd av den snabba utveckling som nu pågår inom mikrobiologin och virologin vad gäller verktyg för helgenomsekvensering och bioinformatik finns det idag dock stora möjligheter att bygga ny avgörande kunskap och aktivt arbeta för minskad resistensspridning i samhället.

Genomförande

I projektet vidareutvecklas och anpassades metodik för helgenomsekvensering som är lämplig för kartläggning av resistensgener mot antibiotika och biocider hos mikroorganismer. Denna metodik anpassades för studier av mikrofloran på både händer, ytor och i komplexa biologiska prov. I en studie bestående av tolv försökspersoner kartlades och kvantifierades förekomsten av resistensgener i normalfloran på händerna före, under och efter en längre tids användning av långtidsverkande desinfektionsmedel.

Odlingsbaserad metodik etablerades och applicerades för studier av kopplingar mellan  biocidresistens och antibiotikaresistens, så kallad korsresistens. Specifikt studerades in vitro hur hudbakteriers resistens mot biociden bensalkoniumklorid kan uppkomma, samt hur korsresistensen mot vissa antibiotika då ökar. För att utvärdera samhällsrelevansen av den inducerade resistensen helgenomsekvenserades de mest resistenta bakterierna och DNA-koden jämfördes med resistensgener som identifierats i prov från sjukhus.

Sammanfattning

Projektnamn

Resistensgener i handens mikrobiom

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2017-2020

Finansiärer

Bo Rydins stiftelse för vetenskaplig forskning

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Erik Nygren

Kontaktperson

Erik Nygren

Senior forskare

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Infektionskontroll

Omkring 700 000 människor i världen dör varje år till följd av infektioner orsakade av resistenta mikroorganismer. Enligt WHO utgör antibiotikaresistens ett av de största hoten mot vår hälsa. Utvecklingen hänger ihop med en ofta f…
Expertis

Mikrobiologiska analysmetoder

RISE har en bred och djup expertis inom mikrobiologisk analys. Vi utvecklar och validerar mikrobiologiska metoder i hela analyskedjan från provtagning och provberedning till analys och databehandling för att effektivt och korrekt …
Projekt

Ny DNA-baserad metodik för analys av hudflora

Projektets mål är att ta fram och validera robusta DNA-baserade metoder (qPCR och NGS) för att kvantifiera bakterier i hudens mikrobiom. Projektet lägger grund för studier av hudens mikrobiom för att exempelvis undersöka effekten …
Test & demo

Cleaning Innovation

En testbädd som tar ett helhetsgrepp på både miljöaspekter och effektivitet inom rengöring och desinfektion.
Berättelse

Så ska Sverige bli antibiotika­smart

Världshälsoorganisationen WHO klassar antibiotikaresistens som ett av de allvarligaste hoten mot global hälsa, livsmedelssäkerhet och utveckling, och är något som kan drabba vem som helst, i alla länder. Antibiotikasmart Sverige ä…
Berättelse

Betydelsen av virusbekämpning sträcker sig långt bortom pandemin

Pandemin har aktualiserat och tydliggjort vikten av kunskaper kring virusbekämpning. För att kunna möta framtida behov för nya viruspandemier och kunna hjälpa uppdragsgivare från näringsliv och akademiska forskningspartners med rå…
Tjänst

Extraktion och rening av RNA, miRNA, DNA och protein

Nukleinsyra förekommer i princip aldrig fritt i ett prov utan måste extraheras från celler eller vävnader och sedan renas. Vi anpassar extraktionsmetoden utifrån de tekniska och analytiska krav som ställs på den givna analysmetode…
Projekt

Helgenomsekvensering för studier av virus som en del av handens mikrobiota

Samspelet mellan olika virus och mikroorganismer på huden är komplext då mikrobiotan byggs upp och bibehålls. Hygienprodukter bör utformas så att sjukdomsframkallande mikroorganismer tas bort utan påverkan på övriga mikrobiotan. P…