Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Connected SRS - Smart Hållbar Stadsutveckling

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms hållbarhetsprofilområden, vilket skapas stora behov av ökad datainsamling för uppföljning och planering. Vilka data behövs för en hållbar och smart stad, hur tillgängliga är dessa idag, och vad behövs för att kunna samla in och använda data i en kommun samt dela med andra som kan nyttja data?

Ovanstående frågor har ramat in projektet Connected Stockholm Royal Seaport (Connected SRS), eller Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden, som genomfördes mellan juni 2018 och december 2021. Målsättning med projektet var att utforska och möjliggöra användning av sakernas internet eller Internet of Things (IoT) inom hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden, med syfte att

  • identifiera behov av data för uppföljning och styrning mot uppsatta hållbarhetsmål i Norra Djurgårdsstaden,
  • testa processer kring datahantering i en central IoT/dataplattform, och
  • bidra till ökad förståelse och samverkan runt IoT samt IoT/dataplattformar mellan olika aktörer i staden.

Projektet har under genomförandet verkat för bättre samverkan kring IoT i Stockholms stad samt förståelse kring förutsättningar för användande av IoT inom Norra Djurgårdsstaden för uppföljning av hållbarhetsmålen. Även användningsområden brett i staden har diskuterats och förankrats med förvaltningar och nyckelpersoner. För att testa detta och har tre piloter genomförts med fokus på resursflöden i fastigheter, rörelsemönster samt grönytor och offentliga platser. Viktiga resultat kring informationssäkerhet, dataanalys och kopplingen mellan digitala lösningar till infrastruktur och ansvarsprocesser i staden har bidragit till insikter som tas vidare i fortsatta projekt så som Smart City Lab, Klimatneutrala Linköping 2030 och SMaRT-projektet. Projektet har också ökat den organisatoriska mognaden hos Stockholms stad kring IoT-frågor och resulterat i utveckling hos andra kommuner genom att sprida resultat och insikter

För RISE del har projektet lett till bättre förståelse inom området för hur förutsättningar och behov kan se ut för offentlig sektor och kopplingen till andra aktörer, god samverkan mellan projektparterna samt utveckling av dataplattformen RISE UDP som agerat stadens test-plattform under projektet.

Sammanfattning

Projektnamn

Connected SRS

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Processledning, plattformsutveckling, teknisk samordning i samverkan med Stockholms stad och teknikleverantörer. Rådgivning kring IoT och gemensamma dataplattformar. 2D- samt 3D-visualisering av stadsmiljön. Samhällsekonomiska analyser av IoT-tjänster.

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

24 050 000

Partner

Stockholms stad - Exploateringskontoret och Stadsledningskontoret, S:t Eriks Kommunikation, Urban ICT Arena, Sensative AB, Metry AB

Finansiärer

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige

Projektets webbplats

Koordinator

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen