Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
More NP

Cirkulär NP - Bättre näringskretslopp för djurgödsel

Cirka 50 procent av det av människan orsakade utsläppet av kväve och fosfor till Östersjön kommer från svenskt jordbruk. Tillsammans med BalticWaters2030 och Sveriges lantbruksuniversitet hoppas RISE kunna ta fram bättre biogödsel-produkter som leder till minskade utsläpp.

Kalmarregionen, med sin intensiva animalieproduktion, är en stor källa till läckage av växtnäring till Östersjön. Något som till viss del kan härröras till ett överskott av stallgödsel, det vill säga gödsel från djur, som, vid felaktig hantering, läcker mycket växtnäring. Näringssammansättningen i stallgödsel är inte optimerad för grödornas faktiska behov, till skillnad från fabriksproducerad mineralgödsel, vilket leder till ett överskott av vissa näringsämnen. Något som till sist hamnar i Östersjön.

Inom det femåriga projektet Bättre näringskretslopp för djurgödsel kommer BalticWaters, RISE och SLU tillsammans med biogasanläggningen More Biogas, nära Kalmar, att testa och demonstrera olika tekniker för förädling av den biogödsel som anläggningen producerar. Målet är att producera minst två olika gödselmedel med olika sammansättning efter användarbehov. Av dessa två så kommer ett gödselmedel vara bättra anpassat för närliggande gårdar och det andra vara mer anpassat för växtodlingsgårdar som ligger längre bort och därmed kräver en koncentrerad produkt som lönsamt kan transporteras.

Att producera specialanpassade gödselmedel på detta sätt möjliggör en omfördelning av växtnäring från djurgårdar till växtodlingsgårdar. Något som leder till ett effektivare utnyttjande av stallgödselns växtnäring och därmed minskad övergödning av Östersjön. Effekten av åtgärderna kommer kvantifieras via fallstudier.

Syfte

Målet med projektet i djurtäta Kalmar är att jordbruket där får ett minskat överskott av både fosfor och kväve som betyder mindre näringsläckage till Östersjön. Samtidigt kommer växtodlingsgårdar runt omkring få möjlighet att öka deras hållbarhet genom användning av recirkulerad växtnäring och därmed minskar sin beroende av nyutvunna fosfor, en ändlig resurs, och mineralkväve som tillverkas med fossilenergi. Mineralgödselkväve tillverkas med naturgas och utfasningen av detta blir ett viktigt steg mot fossilfri livsmedelsproduktion. Projektet kommer också att undersöka potentialen att producera grönkväve vid en centraliserade biogasanläggning så att närliggande jordbruket får ett minskat behov av att använda fossilproducerade mineralgödselkväve samtidigt som regionens fordonspark kan försörjas med förnybar biogas.

Sökord

Cirkulär ekonomi, bioekonomi, återanvändning, återvunna växtnäring

Sammanfattning

Projektnamn

Cirkulär NP

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektpart och AP ledare

Projektstart

Varaktighet

Del ett 3 år, del två 2 år

Total budget

Del ett 21 MSEK, del två 14 MSEK

Partner

BalticWaters2030, SLU

Finansiärer

BalticWaters 2030, SLU, RISE

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Erik Sindhöj

Kontaktperson

Erik Sindhöj

Senior Forskare

+46 10 516 69 12

Läs mer om Erik

Kontakta Erik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Mats Edström

Kontaktperson

Mats Edström

Forskare

Läs mer om Mats

Kontakta Mats
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.